Προκήρυξη Εξετάσεων για διεκδίκηση θέσεων πρακτικής άσκησης εποπτευόμενων κλινικών ψυχολόγων


Με σκοπό την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου στην κλινική ψυχολογία ή/και επαγγελματικής άδειας στην ειδικότητα της κλινικής ψυχολογίας από το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

Οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Υ.Ψ.Υ.) του Υπουργείου Υγείας ανακοινώνουν ότι δέχονται αιτήσεις για διεκδίκηση θέσεων πρακτικής άσκησης εποπτευόμενων κλινικών ψυχολόγων, με σκοπό την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου στην κλινική ψυχολογία ή/και επαγγελματικής άδειας στην ειδικότητα της κλινικής ψυχολογίας από το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.).

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα των Υ.Ψ.Υ (www.moh.gov.cy/mhs), του Υπουργείου Υγείας.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να απευθύνονται προς τη Διευθύντρια Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και να παραδίδονται διά χειρός στη Γραμματεία της Διεύθυνσης των Υ.Ψ.Υ. ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση:

Διευθύντρια Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας,

Νοσοκομείο Αθαλάσσας,

1452 Λευκωσία.

Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής ή δεν παραληφθούν μέχρι τη 19η Οκτωβρίου 2018 δεν θα γίνονται αποδεκτές. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο ενδιαφερόμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Πτυχιούχων Ψυχολόγων και είτε: (α) κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο κλινικής ψυχολογίας και εξασφάλισαν γραπτή απόφαση του Σ.Ε.Ψ. για συμπλήρωση πρακτικής άσκησης, ή (β) φοιτούν σε πρόγραμμα που οδηγεί σε μεταπτυχιακό τίτλο κλινικής ψυχολογίας διάρκειας δύο τουλάχιστον ετών πλήρους φοίτησης και εξασφάλισαν γραπτή απόφαση του Πανεπιστημίου τους για συμπλήρωση πρακτικής άσκησης στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας. Διαδικασία επιλογής

Οι αιτητές θα υποβληθούν σε γραπτή και προφορική εξέταση. Η γραπτή εξέταση συνιστά δοκίμιο επάρκειας γνώσεων στην ελληνική γλώσσα, με ερωτήματα γύρω από τις βασικές κλινικές ψυχολογικές πράξεις και την επαγγελματική δεοντολογία του ψυχολόγου. Θα έχει διάρκεια δύο ώρες και θα αποτελείται από ερωτήσεις με απαντήσεις πολλαπλής επιλογής. Δεν θα υπάρχει αρνητική βαθμολογία στις λανθασμένες απαντήσεις.

Η συνέντευξη, θα αποσκοπεί στη διακρίβωση της διαθέσιμης πρακτικής εμπειρίας στην ειδικότητα της κλινικής ψυχολογίας και στον ευρύτερο τομέα της εφαρμοσμένης ψυχολογίας, καθώς και στην ετοιμότητα των υποψηφίων για τη θέση που προτίθενται να καταλάβουν.

Εξεταστέα ύλη

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει (α) την επαγγελματική δεοντολογία των ψυχολόγων όπως απορρέει από τους Κώδικες Δεοντολογίας του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων και συναφείς νομοθεσίες (β) τις βασικές κλινικές ψυχολογικές πράξεις (εξέταση παρούσας ψυχικής κατάστασης, λήψη ψυχολογικού ιστορικού, ψυχολογική διάγνωση, χαρακτηριστικά σοβαρής ψυχοπαθολογίας, αρχές κλινικής συνέντευξης, ψυχομετρικά εργαλεία αξιολόγησης προσωπικότητας και νόησης), όπως απορρέουν από την τυπική εκπαίδευση των κλινικών ψυχολόγων. Ημερομηνία πραγματοποίησης εξετάσεων

Η ημερομηνία και ο χώρος πραγματοποίησης των εξετάσεων θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο και οι αιτητές θα ενημερωθούν μέσω επιστολής - πρόσκλησης ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εύθετο χρόνο. Θα γίνει σχετική ενημέρωση και στην ιστοσελίδα των Υ.Ψ.Υ. (www.moh.gov.cy/mhs), του Υπουργείου Υγείας.

Κανονισμοί Εξετάσεων

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις εξετάσεις περιγράφονται στο έγγραφο «Κανονισμοί Επιλογής Κλινικών Ψυχολόγων για Πρακτική Άσκηση», το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα των Υ.Ψ.Υ. (www.moh.gov.cy/mhs), του Υπουργείου Υγείας. Επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων

Επιλέξιμοι για την πρακτική άσκηση θεωρούνται όσοι εξεταζόμενοι εξασφαλίσουν βαθμολογία πάνω από το 50% τόσο στη γραπτή όσο και στην προφορική εξέταση ξεχωριστά. Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση κατατάσσονται με σειρά επιτυχίας σε ενιαίο κατάλογο και καλούνται στην προφορική εξέταση, από την Επιτροπή Επιλογής των Υ.Ψ.Υ.

Με βάση το συμψηφισμό των δύο βαθμολογιών (γραπτή εξέταση 80% και προφορική εξέταση 20%) διαμορφώνεται ο Κατάλογος Αναμονής Επιτυχόντων. Ο υποψήφιος που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία καταλαμβάνει την πρώτη θέση, ο δεύτερος τη δεύτερη κ.ο.κ. Με σειρά προτεραιότητας και με πρώτο τον υποψήφιο που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία, καλούνται οι επιτυχόντες να καταλάβουν τις διαθέσιμες θέσεις για πρακτική άσκηση στις Υ.Ψ.Υ.

Επιτυχόντες που θα καταταχθούν στον Κατάλογο Αναμονής Επιτυχόντων ο οποίος θα προκύψει από τις εξετάσεις αυτής της προκήρυξης, δικαιούνται να παρακαθίσουν σε εξετάσεις που θα διεξαχθούν αργότερα προκειμένου να πετύχουν βελτίωση του βαθμού τους και ως εκ τούτου της σειράς κατάταξης που κατέχουν. Εάν εξασφαλίσουν χαμηλότερο βαθμό δικαιούνται να διατηρήσουν τον υψηλότερο.

Η συνέντευξη γίνεται από την Επιτροπή επιλογής των Υ.Ψ.Υ. και αποσκοπεί στο να βεβαιώσει την καταλληλότητα των υποψηφίων για τη θέση που προτίθενται να καταλάβουν. Η Επιτροπή Επιλογής αποτελείται από δυο (2) λειτουργούς του Τμήματος Ειδικής Ψυχολογίας και τη Διευθύντρια των Υ.Ψ.Υ.

Δομές και θέσεις πρακτικής άσκησης

Οι δομές και οι θέσεις πρακτικής άσκησης οι οποίες θα προσφερθούν σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη, καθορίζονται από το Τμήμα Ειδικής Ψυχολογίας των Υ.Ψ.Υ. Κόστος πρακτικής άσκησης

Το κόστος πρακτικής άσκησης ανέρχεται στα €3.80 ανά ώρα άμεσης πρακτικής άσκησης και θα καταβάλλεται πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκηση στο Λογιστήριο των Υ.Ψ.Υ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Γιάννα Χατζηπαναγή, Κλινικό Ψυχολόγο στο 22 603258 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα των Υ.Ψ.Υ. του Υπουργείου Υγείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
980