Ο κατάλογος για τις ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν σε Ακτινογράφους Ακτινοδιαγνωστικής


Σύμφωνα με την επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2014:

Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2011 (Ν. 25(Ι)/2011), τον προκαταρκτικό κατάλογο των αιτητών με σειρά προτεραιότητας για τις ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν σε Ακτινογράφους Ακτινοδιαγνωστικής, στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, για τα έτη 2015-2016.

Σύμφωνα με τις Βασικές Πρόνοιες του Παραρτήματος ΙV του πιο πάνω Νόμου, κάθε ενδιαφερόμενος αιτητής δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά των προκαταρκτικών καταλόγων μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία της δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Διαβάστε στο πιο κάτω έγγραφο τον προκαταρκτικό κατάλογο των αιτητών με σειρά προτεραιότητας για τις ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν σε Ακτινογράφους Ακτινοδιαγνωστικής
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
164