Τι προνοεί το Διάταγμα αρ. 13 του Υπουργού Υγείας


Ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 6 (α), (β), (γ),(δ),(ε) και (ζ) του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260 και οι οποίες του εκχωρήθηκαν με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 10 Μαρτίου 2020, με το παρόν Διάταγμα αρ. 13 εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:

ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡ. 13 ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
497