Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας: Αιτήσεις για αγορά υπηρεσιών Θεραπευτών μέσω Τέχνης


Οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας ενδιαφέρονται για αγορά υπηρεσιών Θεραπευτών μέσω Τέχνης για προγράμματα που πιθανόν να οργανωθούν στους τομείς της Εικαστικής Θεραπείας, Δραματοθεραπείας, Μουσικοθεραπείας και Χοροθεραπείας σε διάφορες Δομές / Μονάδες των Υπηρεσιών (Ενδονοσοκομειακής Νοσηλείας, Κέντρα Ημέρας, Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας και Μονάδες Ουσιοεξαρτήσεων), εντός του 2019.

Τα προγράμματα θα είναι κατά κανόνα ομαδικά, θα αμείβονται με €22 την ώρα και θα έχουν ισχύ για το 2019. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική επιστολή με βιογραφικό και αντίγραφα των σχετικών πτυχίων / διπλωμάτων, μαζί με βεβαιώσεις ότι τα προσόντα αυτά επαρκούν για άσκηση του επαγγέλματος στη χώρα σπουδών.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή, 21/12/2018 στη Διεύθυνση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Νοσοκομείο Αθαλάσσας, 1452 Λευκωσία, υπόψη κας Χρύσως Γεωργίου, Διοικητικού Λειτουργού. Για περισσότερες πληροφορίες: Κα Χρύσω Γεωργίου, τηλ. 22402103 και κ. Γιώργο Χ’’Σάββα, τηλ. 22402119. Καθήκοντα: 1. Οργάνωση και λειτουργία ομαδικών προγραμμάτων στον αντίστοιχο κλάδο με βάση τις γενικότερες αρχές δεοντολογίας που διέπουν τα θεραπευτικά επαγγέλματα. 2. Τακτική ενημέρωση του προσωπικού της αντίστοιχης υπηρεσίας / μονάδας σε ότι αφορά το πρόγραμμα και τη συμμετοχή και συμπεριφορά των μελών της ομάδας.

Απαραίτητα προσόντα: Α. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στην Εικαστική Θεραπεία ή Δραματοθεραπεία, ή Μουσικοθεραπεία ή Χοροθεραπεία. Β. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
862