Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αγορά διοικητικών υγειονομικών υπηρεσιών


Η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας, προσκαλεί όσους  φοιτητές ή/και Πτυχιούχους ενδιαφέρονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα πλαίσια σύμβασης δημοσίου αναφορικά με τον διαγωνισμό με θέμα: Διαγωνισμός για αγορά  διοικητικών υγειονομικών υπηρεσιών από Φοιτητές ή και Πτυχιούχους για κάλυψη αναγκών των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Τμήματος των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας σε θέματα που αφορούν την καταπολέμηση κουνουπιών στις Επαρχίες Λάρνακας και Λεμεσού σύμφωνα με το Παράρτημα  XIV του Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2016 (73(I)/2016) με διάρκεια κάθε σύμβασης τρείς (3) μήνες με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη τρείς (3) μήνες όπως ήθελε καθορίσει η αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες, να υποβάλουν την προσφορά τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν περαιτέρω πληροφορίες και έντυπα υποβολής προσφοράς σε ηλεκτρονική μορφή είτε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (http://www.moh.gov.cy), είτε από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (https://www.eprocurement.gov.cy) και να υποβάλουν την προσφορά τους σύμφωνα με τις οδηγίες των εγγράφων του διαγωνισμού.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι Τετάρτη 22/03/2023 και ώρα 09:00 π.μ.
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter
162