Το Δ. Δικαστήριο έκανε δεκτή την προσφυγή του Χριστ. Στυλιανίδη κατά του Iατρικού Συμβουλίου


Για τον αποκλεισμό του από την διαδικασία πλήρωσης μιας μόνιμης θέσης Ανώτερου Ιατρικού Λειτουργού

Το Διοικητικό Δικαστήριο με απόφασή του έκανε δεκτή την προσφυγή του Χριστόδουλου Στυλιανίδη εναντίον του Ιατρικού Συμβουλίου Κύπρου, το οποίο δεν αναγνώρισε το διδακτορικό δίπλωμά του ως μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στη Δημόσια Υγεία, όπως αυτά αναφέρονται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης Ανώτερου Ιατρικού Λειτουργού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του, ωστόσο, από την περαιτέρω προαγωγική διαδικασία.

Σύμφωνα με τον δικαστή Κωμοδρόμο:

«ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ, Δ.Δ.Δ.: Με την παρούσα προσφυγή, ο αιτητής (Χριστόδουλος Στυλιανίδης) προσβάλλει ως άκυρη και στερημένη οποιουδήποτε εννόμου αποτελέσματος την πράξη και/ή απόφαση του καθ' ου η αίτηση, η οποία κοινοποιήθηκε στον αιτητή με επιστολή ημερομηνίας 11.6.2014 και με την οποία το καθ' ου η αίτηση, Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου (Ι.Σ.Κ.) «αποφάσισε ότι το διδακτορικό δίπλωμα του αιτητή δεν θεωρείται μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Δημόσια Υγεία, όπως αυτά αναφέρονται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης Ανώτερου Ιατρικού Λειτουργού».

Η μελέτη των γεγονότων της παρούσας υπόθεσης, αποκαλύπτει τα εξής:

Ο αιτητής ήταν υποψήφιος για την πλήρωση μιας μόνιμης θέσης Ανώτερου Ιατρικού Λειτουργού από 1.11.2011. Αποκλείστηκε, ωστόσο, από την περαιτέρω προαγωγική διαδικασία, καθότι κρίθηκε από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Ε.Δ.Υ.) ότι δεν κατείχε το, σύμφωνα με το οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας απαιτούμενο «Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στη Δημόσια Υγεία ή σε θέμα σχετικό με τη Δημόσια Υγεία ή στην Ιατρική της Εργασίας ή στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ή/και Νοσοκομείων ή στην Επιδημιολογία». Κατά της εν λόγω απόφασης ο αιτητής ήγειρε την προσφυγή αρ. 1725/2011, η οποία επέτυχε και το Ανώτατο Δικαστήριο, με απόφασή του ημερομηνίας 12.12.2013, ακύρωσε την προαγωγή άλλου υποψηφίου στην εν λόγω θέση, λόγω έλλειψης δέουσας έρευνας και αιτιολογίας εκ μέρους της Ε.Δ.Υ. σε σχέση με το κατά πόσον το διδακτορικό του αιτητή συνιστούσε το υπό του προαναφερθέντος Σχεδίου Υπηρεσίας απαιτούμενο προσόν.

Στα πλαίσια επανεξέτασης της πλήρωσης της πιο πάνω θέσης, η Ε.Δ.Υ., στις 29.1.2014, ζήτησε από τον αιτητή να αποταθεί γραπτώς στο Ι.Σ.Κ. προκειμένου αυτό να αποφανθεί κατά πόσον το διδακτορικό του δίπλωμα «θεωρείται μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Δημόσια Υγεία ή σε ένα από τα θέματα που αναφέρονται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας». Πράγματι, με επιστολή του ημερομηνίας 4.3.2014, ο αιτητής αποτάθηκε σχετικώς στο Ι.Σ.Κ., το οποίο με δική του επιστολή απάντησε στον αιτητή ότι το διδακτορικό που έχει, δεν είναι πιστοποιητικό με το οποίο το Συμβούλιο θα μπορούσε να του αναγνωρίσει τίτλο ειδικότητας. Με μεταγενέστερη δε επιστολή του, ημερομηνίας 11.6.2014, το Ι.Σ.Κ. πληροφορούσε τον αιτητή ότι σε νέα συνεδρία του, ημερομηνίας 5.6.2014, συζήτησε εκ νέου το θέμα και αποφάσισε ότι το διδακτορικό δίπλωμα του αιτητή δεν θεωρείται μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Δημόσια Υγεία, όπως αυτά αναφέρονται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας.

Συνεπεία της πιο πάνω εξέλιξης, η Ε.Δ.Υ. προέβη σε επανεξέταση της πλήρωσης της θέσης Ανώτερου Ιατρικού Λειτουργού από 1.11.2011 και απέκλεισε εκ νέου τον αιτητή από τον σχετικό κατάλογο υποψηφίων λόγω μη κατοχής του απαιτούμενου μεταπτυχιακού και επαναπροάγοντας στη συγκεκριμένη θέση το ίδιο πρόσωπο. Όπως προκύπτει από τα ενώπιον μου στοιχεία, κατά της πιο πάνω απόφασης προαγωγής, ο αιτητής καταχώρησε εναντίον της Ε.Δ.Υ. την προσφυγή αρ. 1357/2014, η οποία εκκρεμεί.

To Δικαστήριο αποφάσισε ότι η προσβαλλόμενη απόφαση πάσχει ως αναιτιολόγητη και ως προϊόν ελλιπούς έρευνας εκ μέρους του καθ' ου η αίτηση, (Ιατρικού Συμβουλίου Κύπρου) υποκείμενη ωσαύτως σε ακύρωση.

Με αυτή τη διαπίστωση, παρέλκει η εξέταση άλλων ζητημάτων που έχουν εγερθεί στην παρούσα προσφυγή.

Κατά συνέπεια, η προσφυγή επιτυγχάνει και η προσβαλλόμενη απόφαση ακυρώνεται με €1.200 έξοδα υπέρ του αιτητή και εναντίον του καθ' ου η αίτηση, πλέον Φ.Π.Α., εάν υπάρχει».

Ολόκληρη η απόφαση ΕΔΩ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter576