Το Δ. Δικαστήριο έκανε δεκτή την προσφυγή των Σ. Κιούπη και Σ. Μισσιούρη


Και ακύρωσε προαγωγές στη μόνιμη θέση Ανώτερου Ιατρικού Λειτουργού, Ιατρικές Υπηρεσίες

Το Διοικητικό Δικαστήριο με απόφασή του έκανε δεκτή την προσφυγή των αιτητριών Στάλας Κιούπη και Σκευούλλας Μισσιούρη, με την οποία ζητούσαν την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22.3.2013 που προήγαγε τα ενδιαφερόμενα μέρη Ε. Μούζουρα - Χατζηχαραλάμπους και Π. Πελεκάνου - Μαρούχου στη μόνιμη θέση Ανώτερου Ιατρικού Λειτουργού, Ιατρικές Υπηρεσίες, αντί των αιτητριών από 1.3.2013.

Όπως λέχθηκε στο Δικαστήριο:

Ε. Μιχαήλ, Δ.Δ.Δ.: Με την προσφυγή τους οι αιτήτριες ζητούν την ακύρωση της απόφασης της καθ' ης η αίτηση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22.3.2013 με την οποία προήγαγε τα ενδιαφερόμενα μέρη Ε. Μούζουρα - Χατζηχαραλάμπους και Π. Πελεκάνου - Μαρούχου στη μόνιμη θέση Ανώτερου Ιατρικού Λειτουργού, Ιατρικές Υπηρεσίες, αντί των αιτητριών από 1.3.2013.

Οι επίδικες θέσεις είναι θέσης προαγωγής. Η καθ' ης η αίτηση σε συνεδρία της ημερομηνίας 8.2.2013 αποφάσισε ότι μόνο τα δυο ενδιαφερόμενα μέρη και οι υποψήφιοι Χ. Μιχαήλ και Α. Γαλάζη-Αγγελίδου κατείχαν τα απαιτούμενα από το σχέδιο υπηρεσίας προσόντα.

Λόγω του ότι ο Χ. Μιχαήλ απέσυρε το ενδιαφέρον του και η Α. Γαλάζη-Αγγελίδου επιλέγηκε σε άλλη ίδια θέση, απέμειναν ως υποψήφιες μόνο τα δυο ενδιαφερόμενα μέρη οι οποίες αφού συστήθηκαν και από τον Αν. Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών, κρίθηκαν κατάλληλες για προαγωγή.

Οι αιτήτριες προβάλλουν ως λόγους ακύρωσης την εσκεμμένη μη πλήρωση των ιδίων θέσεων στα πλαίσια εκκρεμούσας διαδικασίας, την πεπλανημένη κατάληξη ως προς τους προσοντούχους για τη θέση, την έλλειψη δέουσας έρευνας και πλάνης σε σχέση με τα προσόντα των αιτητριών, την πάσχουσα σύσταση του Αν. Διευθυντή, την έλλειψη αιτιολογίας και την παραβίαση της αρχής της καλής πίστης.

Όσον αφορά τον πρώτο ισχυρισμό που εγείρουν οι αιτήτριες, συμφωνώ με την εισήγηση του συνηγόρου της καθ' ης η αίτηση ότι δεν προβάλλεται με έννομο συμφέρον. Εκτός από το έννομο συμφέρον που πρέπει να υφίσταται για την προσβολή μίας διοικητικής πράξης, έννομο συμφέρον πρέπει να υφίσταται και για την προβολή εκάστου νομικού λόγου ακύρωσης (Αναστασίου ν. Κ.Ο.Τ. (1996) 4 Α.Α.Δ. 2440, Αναστασίου ν. Δήμος Παραλιμνίου (2000) 3 Α.Α.Δ. 339).

Οι αιτήτριες, δεν έχουν έννομο συμφέρον να προβάλλουν τον συγκεκριμένο ισχυρισμό αφού η προκήρυξη των θέσεων σε άλλη διαδικασία ουδόλως θα επηρέαζε τη δική τους κατάσταση. Το κατά πόσο το ενδιαφερόμενο μέρος Μαρούχου θα ικανοποιούσε το σχέδιο υπηρεσίας ή όχι δεν βελτιώνει την εικόνα των αιτητριών, ούτε θα άλλαζε την ικανοποίηση ή μη από πλευράς τους των απαιτούμενων από το σχέδιο υπηρεσίας.

Συνεπώς, ο πιο πάνω λόγος ακύρωσης απορρίπτεται και προχωρώ να εξετάσω τους ισχυρισμούς των αιτητριών σχετικά με τα προσόντα τους και την ικανοποίηση των απαιτήσεων του σχεδίου υπηρεσίας.

Το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης απαιτεί τα ακόλουθα προσόντα:

«(1) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Δημόσια Υγεία ή σε θέμα σχετικό με τη Δημόσια Υγεία ή στην Ιατρική της Εργασίας ή στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ή/και Νοσοκομείων ή στην Επιδημιολογία.

(2) Οκταετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Ιατρικού Λειτουργού, 1ης και 2ης Τάξης σε καθήκοντα γενικής ιατρικής σε Νοσοκομεία, Εξωτερικά Ιατρεία, Τμήματα Πρώτων Βοηθειών, Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα ή Αγροτικές Περιοχές, ή σε καθήκοντα στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στον τομέα της Δημόσιας Υγείας και Σχολιατρικής Υπηρεσίας.

(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Σημείωση:

Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να κατέχουν το στην παράγραφο (1) απαιτούμενο προσόν, μπορούν να είναι υποψήφιοι και υπάλληλοι που δεν κατέχουν το προσόν αυτό, νοουμένου όμως ότι έχουν δεκαετή τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Ιατρικού Λειτουργού, 1ης και 2ης Τάξης, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο (2), αντί της προβλεπομένης οκταετούς υπηρεσίας.»

Ανατρέχοντας στους διοικητικούς φακέλους, διαπιστώνω ότι οι αιτήτριες κατείχαν τα ακόλουθα μεταπτυχιακά προσόντα:

Αιτήτρια 1

- Postgraduate Diploma in General Practitioner Training, University of Surrey.

- Master in Business Administration, Cyprus International Institute of Management.

Αιτήτρια 2

- Postgraduate Diploma in Palliative Medicine, University of Cardiff.

- Master in Public Sector Management, Cyprus International Institute of Management.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη Μαρούχου και Πελεκάνου, κατείχαν και οι δύο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας» από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Ελλάδας, αντίστοιχα.

Την πρωταρχική ευθύνη για την ερμηνεία και εφαρμογή ενός σχεδίου υπηρεσίας έχει, σύμφωνα με τη νομολογία, η Ε.Δ.Υ. Εάν η ερμηνεία που δόθηκε ήταν εύλογα επιτρεπτή με βάση το λεκτικό του, τότε το δικαστήριο δεν επεμβαίνει (Φραγκουλίδης κ.ά. ν. Δημοκρατίας (1985) 3 Α.Α.Δ. 1680, Παπαλεοντίου ν. Δημοκρατίας (1987) 3 Α.Α.Δ. 211).

Αντιλαμβάνομαι ότι τα μεταπτυχιακά διπλώματα ιατρικής που κατέχουν οι αιτήτριες πιθανόν να μην σχετίζονται με τα προσόντα που απαιτεί η παράγραφος (1) του Σχεδίου Υπηρεσίας. Κατέχουν, όμως, και μεταπτυχιακούς τίτλους διοίκησης επιχειρήσεων (αιτήτρια 1) και δημόσιας διοίκησης (αιτήτρια 2). Στην περίπτωση της αιτήτριας 1, μάλιστα, εξ όσων φαίνεται από το περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου, το προσόν της σχετίζεται με τον τομέα της υγείας.

Όπως λέχθηκε από την Έντιμη Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου κα Παναγή στην υπόθεση Στάλα Κιούπη κ.ά. ν. Δημοκρατίας, Υπόθεση Αρ. 1534/2012, 10.3.2016 και υιοθετήθηκε από την Πρόεδρο του παρόντος δικαστηρίου κα Καλλιγέρου στην υπόθεση Στάλα Κιούπη κ.ά. ν. Δημοκρατίας, Υπόθεση Αρ. 1533/2012, 16.3.2016 και την Αδελφή Δικαστή κα Ευσταθίου-Νικολετοπούλου στην υπόθεση Χριστόδουλου Στυλιανίδη κ.ά. ν. Δημοκρατίας, Συν. Υποθέσεις 1471/2012 και 1532/2012, 29.7.2016:

«Στην προκείμενη περίπτωση τόσο η επιστολή του Διευθυντή όσο και το πρακτικό της ΕΔΥ περιορίστηκαν να αναφέρουν τους υποψηφίους που κατείχαν το απαιτούμενο από το Σχέδιο Υπηρεσίας μεταπτυχιακό προσόν, χωρίς οτιδήποτε περαιτέρω. Ακόμη και στην περίπτωση που τα μεταπτυχιακά των αιτητριών (βλ. ερυθρό 18, στο διοικητικό φάκελο, Τεκμήριο 1Β, και ερυθρό 90 στο διοικητικό φάκελο, Τεκμήριο 3), λόγω του αντικειμένου τους και του τίτλου τους δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των μεταπτυχιακών με πιο εξειδικευμένο αντικείμενο που απαιτούσε το Σχέδιο Υπηρεσίας, το διορίζον όργανο είχε υποχρέωση να το αναφέρει ρητά και να το αιτιολογήσει.

Το παραπάνω προσβαλλόμενο επιχείρημα της συνηγόρου των καθ' ων η αίτηση αναφορικά με τους μεταπτυχιακούς τίτλους των αιτητριών δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αιτιολογία. Οι σχετικές εκτιμήσεις και η συγκριτική θεώρηση τους θα έπρεπε να είχαν γίνει από το Διευθυντή και την ΕΔΥ κατά τον ουσιώδη χρόνο της έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης (βλ. Φράγκου ν. Δημοκρατίας (1098) 3 ΑΑΔ 270και Περικλέους ν. Δημοκρατίας (2011) 3 (Β) ΑΑΔ 674) και βεβαίως, δεν είναι έργο του Δικαστηρίου να διατυπώνει οποιαδήποτε σχετική κρίση.»

Επομένως, δεδομένου ότι δεν προκύπτει από πουθενά κατά πόσο δόθηκε κάποια ερμηνεία στην παράγραφο (1) του σχεδίου υπηρεσίας και ποια ήταν η ερμηνεία που δόθηκε η οποία οδήγησε στον αποκλεισμό των αιτητριών ως μη προσοντούχες, καθιστά ανέφικτο τον δικαστικό έλεγχο και συνεπώς οδηγεί σε ακύρωση της πράξης. Η καθ' ης η αίτηση όφειλε να προβεί στη δέουσα έρευνα σε σχέση με τα προσόντα των αιτητριών και να δώσει την κατάλληλη αιτιολογία για τον αποκλεισμό τους.

Για τους πιο πάνω λόγους, η προσφυγή επιτυγχάνει με €1400 έξοδα πλέον Φ.Π.Α. υπέρ των αιτητριών και εναντίον της καθ' ης η αίτηση. Η προσβαλλόμενη απόφαση ακυρώνεται».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
767