Άμεση υιοθέτηση και εφαρμογή διορθωτικών μέτρων για το ΓεΣΥ ζητά η ΠαΣΣΠ


Με επίκεντρο τη σύγκληση Συμβουλευτικής Επιτροπής ακαδημαϊκών και εμπειρογνωμόνων

«Η Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων (ΠαΣΣΠ), με ανακοίνωσή της αναφέρει ότι  «από την αρχή της θεμελιώδους μεταρρύθμισης του τομέα της Υγείας που έχει μπει πλέον σε τροχιά υλοποίησης στον τόπο μας, αναγνώρισε την ανάγκη δημιουργίας ενός καθολικού, λειτουργικού και αλληλέγγυου Συστήματος Υγείας για κάθε ασθενή. Προς αυτήν την κατεύθυνση εργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια και εξακολουθεί να εργάζεται με αφοσίωση και προσήλωση και πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους όλους αρμόδιους κρατικούς φορείς.

Στο σημείο αυτό όμως, και με βάση την πρόσφατη αποτίμηση του πρώτου διαστήματος εφαρμογής του ΓεΣΥ, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε την αναγκαιότητα ανάληψης νέων πρωτοβουλιών που θα πρέπει να επικεντρωθούν στην εφαρμογή των απαραίτητων αλλαγών και τροποποιήσεων, ώστε να βελτιωθούν βραχυπρόθεσμα και να εξαλειφθούν μακροπρόθεσμα οι διαπιστωμένες ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες του Συστήματος. Με άλλα λόγια, επιβάλλεται να γίνουν αρκετά ακόμη ώστε να μετουσιωθούν με ορθό τρόπο στην πράξη οι αρχές της ελεύθερης επιλογής και της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών υγείας που διαπνέουν τη συνολική φιλοσοφία του ΓεΣΥ.

Ως εκ τούτου, η λήψη διορθωτικών μέτρων για θέματα που αφορούν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τους προσωπικούς ιατρούς, όπως λ.χ. η συστηματική εκπαίδευση των τελευταίων, ειδικότερα εκείνων που δε διαθέτουν ειδίκευση, η προώθηση συστημάτων audit και ελέγχου των προσωπικών ιατρών, αλλά και η προώθηση μιας στρατηγικής ελέγχου του ΓεΣΥ από τον καθ’ ύλην αρμόδιο διορισμένο Επίτροπο Εποπτείας, αποτελούν ζητήματα ζωτικής σημασίας που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Αποτελεί πεποίθησή μας ότι η κατάρτιση και υλοποίηση μιας βραχυ, μεσο- και μακροπρόθεσμης στρατηγικής από πλευράς Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) για τα κρατικά νοσηλευτήρια, την αδιαμφισβήτητη ναυαρχίδα του τομέα της Υγείας, καθώς και ενός μηχανισμού ελέγχου της ποιότητας όλων των υπηρεσιών του τομέα της Υγείας, εντός και εκτός ΓεΣΥ, θα συμβάλει ουσιαστικά στην ομαλοποίηση αρκετών εκ των «μελανών σημείων» του Συστήματος.

Επιπρόσθετα, χρειάζεται να αναγνωριστούν και να ενταχθούν τάχιστα στο ΓεΣΥ Τμήματα, Κλινικές και Κέντρα που επιλαμβάνονται των ασθενών με χρόνιες, σπάνιες παθήσεις. Με δεδομένες τις διαχρονικές παθογένειες του τομέα της Υγείας στην Κύπρο και παρά τις επίμονες και επίπονες προσπάθειές μας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, για τη διαφύλαξη και κατοχύρωση της εμπειρογνωμοσύνης των υφιστάμενων Κέντρων Αριστείας και τον ορισμό νέων προς όφελος των ταλαιπωρούμενων ασθενών, η Πολιτεία δεν έχει ακόμη εγκύψει με τη δέουσα σοβαρότητα στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Eίναι κατανοητό το όφελος που προκύπτει στο πλαίσιο της ελεύθερης επιλογής ιατρών και νοσηλευτηρίων από τους ασθενείς, αλλά ορατός συνάμα και ο κίνδυνος από την έλλειψη ειδικών προνοιών για το «φιλτράρισμα» των ασθενών με περιστατικά ήσσονος σοβαρότητας που επισκέπτονται ειδικούς ιατρούς με εξειδίκευση στις σύνθετες, πολύπλοκες παθήσεις, δημιουργώντας έτσι δυσκολίες στην ομαλή πρόσβαση των σπάνιων ασθενών στην έγκαιρη και αποτελεσματική περίθαλψη που απαιτεί η πάθησή τους.

Τέλος, επαναλαμβάνουμε για ακόμη μία φορά πως θεωρούμε επιτακτική τη συγκρότηση,υπό την εποπτεία του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου, μιας Συμβουλευτικής Επιτροπής ακαδημαϊκών, εμπειρογνωμόνων και μάχιμων λειτουργών υγείας, που να μην έχουν συνδικαλιστική δράση και να μην είναι ενεργά μέλη οργανώσεων επαγγελματιών υγείας ή πασχόντων. Με απόλυτο σεβασμό στην ανάγκη να εισακούονται ηχηρά η φωνή και ο λόγος των ασθενών τους οποίους και εκπροσωπούμε, πιστεύουμε πως, τόσο το Υπουργείο όσο και η κοινή γνώμη, μέσω των ΜΜΕ, πρέπει να ακούσουν τις απόψεις και τις εισηγήσεις επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων που θα είναι σε θέση να συμβάλουν με τις γνώσεις και την εμπειρία τους τους, επί μονίμου βάσεως, σε όλες τις προβληματικές πτυχές του ΓεΣΥ και γενικά τη μεταρρύθμιση του τομέα της Υγείας.

Έχοντας βαθιά συναίσθηση της βαρύτατης ευθύνης που συνεπάγονται οι υποσχέσεις που εδώ και χρόνια δίνονται στους ασθενείς, η ΠαΣΣΠ αναμένει από τους ιθύνοντες να επιδείξουν αυξημένα αντανακλαστικά και να μεριμνήσουν για τη δρομολόγηση των θαρραλέων λύσεων που απαιτούνται».Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
455