Πρωτόκολλο συνεργασίας Γενικού Χημείου με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων της Ελλάδας


Το Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ) του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΦΕΤ) υπέγραψαν σήμερα στη Λευκωσία, Πρωτόκολλο Συνεργασίας στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε δίκτυα συνεργασιών με βάση το αμοιβαίο συμφέρον.

Σημαντικά κίνητρα που οδήγησαν στην υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας είναι η ύπαρξη κοινού πεδίου επιστημονικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος και η επιθυμία και η δυνατότητα ανάπτυξης και προαγωγής της τεχνολογικής και επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων. Παράλληλα, είναι επίσης κοινοί στόχοι, η ενδυνάμωση της δικτύωσης και της επιστημονικής έρευνας για τη διαμόρφωση πολιτικών στη διατροφή και την ασφάλεια τροφίμων, η προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, η ενίσχυση της κοινής συνεργασίας σε θέματα εκτίμησης και επικοινωνίας του κινδύνου μέσω τροφής, η οποία απορρέει, επίσης, από τη συμμετοχή των δύο φορέων στα ευρύτερα δίκτυα των Εστιακών Σημείων της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA).

Με την υλοποίηση του πρωτοκόλλου συνεργασίας αναμένεται να επιτευχθεί, επίσης, εξοικονόμηση πόρων των συμβαλλομένων μερών μέσω της αξιοποίησης τεχνογνωσίας από τις δύο πλευρές στους τομείς της αξιολόγησης της επικινδυνότητας χημικών και βιολογικών κινδύνων μέσω τροφής, της ταυτοποίησης και αυθεντικότητας των τροφίμων. Η ανταλλαγή επιστημονικών πληροφοριών και στοιχείων, εκπαιδευτικού υλικού, δημοσιευμάτων, τεχνογνωσίας και δεδομένων, σε συναφή με τις δραστηριότητες των δύο φορέων, καθώς και η κοινή διεξαγωγή συνεδρίων, σεμιναρίων και επιμορφωτικών διαλέξεων, μπορεί να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση ζητημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων των δύο συμβαλλόμενων μερών. Ιδιαίτερα επωφελής κρίνεται, επίσης, η προοπτική κοινής υποβολής προτάσεων σε ερευνητικά προγράμματα, ως εργαλείο συνεργασίας των δύο φορέων, στον τομέα της έρευνας, προαγωγής επιστημονικών θεμάτων και απόκτησης τεχνογνωσίας με παράλληλη προβολή του έργου των δύο φορέων.

O Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΦΕΤ) είναι το αρμόδιο σώμα για την Ασφάλεια και Διαχείριση του Κινδύνου από τα τρόφιμα στην Ελλάδα. Αποστολή του ΕΦΕΤ είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών καθώς και η αξιόπιστη και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών σε θέματα ασφάλειας και διατροφικής αξίας των τροφίμων.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter763