Πρόσληψη εργοδοτουμένου καθορισμένης διάρκειας για την Επ. Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων


Σύμφωνα με την επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2014:

Η τριμελής επιτροπή, για την πρόσληψη εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας στην Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων, για το πρόγραμμα της Συντονιστικής Υπηρεσίας Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης, ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για ένα εργοδοτούμενο καθορισμένης διάρκειας για την εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης για την επαρχία Λεμεσού/Πάφου, για χρονική περίοδο δύο ετών ή ενωρίτερα εάν διαφοροποιηθούν οι ανάγκες λειτουργίας του προγράμματος.

1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Ψυχολογία. (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.

(γ) Γνώσεις στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (όπως επεξεργαστή κειμένου, SPSS, διαδίκτυο).

(δ) Διετή πείρα στην παροχή υπηρεσιών έγκαιρης παιδικής παρέμβασης ή/και υπηρεσιών συναφών με τα καθήκοντα της θέσης σε άτομα με νοητική αναπηρία.

(ε) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στην Ψυχολογία της Υγείας, Συμβουλευτική ή Κλινική Ψυχολογία, αποτελεί πλεονέκτημα.

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

(α) Εντοπισμός παιδιών που παρουσιάζουν ή πιθανόν να παρουσιάσουν νοητική αναπηρία.

(β) Οργάνωση των θεμάτων που απαιτούνται για αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης και των θεραπευτικών και άλλων παρεμβάσεων προς το παιδί.

(γ) Διερεύνηση των αναγκών της οικογένειας και οργάνωση και παρακολούθηση των παρεμβάσεων προς αυτή.

(δ) Παροχή ψυχολογικής στήριξης και καθοδήγησης προς την οικογένεια.

(ε) Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων ανατεθούν σχετικών με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής.

3. TAKΡIΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Προσόντα: Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Ψυχολογία.

Μόρια: Άριστα 8

Λίαν καλώς 7

Καλώς 6

Προσόντα: Διετή πείρα στην παροχή υπηρεσιών έγκαιρης παιδικής παρέμβασης ή/και υπηρεσιών συναφών με τα καθήκοντα της θέσης σε άτομα με νοητική Αναπηρία.

Μόρια: 5 μόρια για τη διετία και 0.5 μόριο για κάθε συνεχές συμπληρωμένο εξάμηνο πέραν των δύο ετών, με ανώτατο όριο τα πέντε έτη.

Προσόντα: Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στην Ψυχολογία της Υγείας, Συμβουλευτική ή Κλινική Ψυχολογία

Μόρια: 4

Προσόντα: Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD)

Μόρια: 2

4. Η βασική αμοιβή όσον αφορά εργοδοτούμενο καθορισμένης διάρκειας για την εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α5 που ανέρχεται σε €10.325 ετήσιος βασικός μισθός και σ’ αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.

5. Η απασχόληση του εργοδοτούμενου καθορισμένης διάρκειας θα είναι για περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία εργοδότησής του ή ενωρίτερα αν παύσουν να υφίστανται οι έκτακτες ανάγκες που θα ικανοποιεί, λόγω διαφοροποίησης των αναγκών λειτουργίας του Προγράμματος. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότησή του τερματίζεται αυτοδικαίως χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης.

6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις από τα Γραφεία της Επιτροπής Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων, στη διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 10, 2012 Στρόβολος, τηλ. 22871333 ή μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής www.cpmental.com.cy

7. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων όπως και βεβαιώσεων για την απαιτούμενη πείρα, θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία της Επιτροπής έναντι απόδειξης παραλαβής, ή να αποσταλούν στην Πρόεδρο της Επιτροπής Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση Τ.Θ. 23292, 1680 Λευκωσία, όχι αργότερα από τη Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 12.30 μ.μ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
224