Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για τις αναγκες του Γενικού Χημείου


Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτου­μένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016) προκύπτει η ανάγκη πρόσληψης τριών εμπειρογνωμόνων για απασχόληση ορισμένου χρόνου στο Γενικό Χημείο του Κράτους για υλοποίηση της πράξης με ακρωνύμιο «Αγροταυτότητα» (Ταυτοποίηση αυθεντικότητας και ενίσχυση ανταγωνιστικότητας τοπικών παραδοσιακών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

Τρεις (3) Εμπειρογνώμονες σε θέματα «Ταυτοποίησης της αυθεντικότητας Τροφίμων και Ποτών».

1. Απαιτούμενα προσόντα:

α) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Χημεία ή Χημική Μηχανική.

β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας όπως καθορίζεται από τα κριτήρια της ΕΔΥ.

γ) Καλή γνώση βασικών προγραμμάτων χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, περιλαμβανομένων της word, power point και excel.

Επιπρόσθετα προσόντα:

δ) Η κατοχή Μεταπτυχιακού τίτλου διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους θεωρείται πλεονέκτημα.

ε) Εμπειρία στη χρήση Φασματοσκοπικών Τεχνικών (π.χ. Ισοτοπικών, FT-IR) και την ανάλυση φασμάτων θα θεωρείται πλεονέκτημα.

2. Καθήκοντα:

Τα καθήκοντα που θα εκτελούν τα άτομα που θα προσληφθούν θα αφορούν στην υλοποίηση των Παραδοτέων του Δικαιούχου Δ5 (Παραδοτέα 4.5.2) της πράξης «Αγροταυτότητα» ως ακολούθως:

α) Πιστοποίηση αυθεντικότητας σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, τα μέσα παραγωγής και την προέλευση (βοτανική και γεωγραφική).

β) Συμμετοχή στην παρακολούθηση και ετοιμασία των συμβατικών υποχρεώσεων της πράξης, σύμφωνα με τις σχετικές καθοδηγητικές οδηγίες, κανόνες και εγκυκλίους του σχετικού προγράμματος Interreg.

γ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα σχετικά καθήκοντα δυνατό να τους ανατεθούν στα πλαίσια εκπόνησης της πράξης.

3. Λοιπές πληροφορίες:

α) Η βασική αμοιβή θα είναι στην Κλίμακα Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(ί) μειωμένη κατά 10% περιλαμβανομένου και του 13ου μισθού για το έτος 2019 και θα τυγχάνει αναπροσαρμογών σύμφωνα με τον προϋπολογισμό. Σε αυτή προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.

β) Τα άτομα που θα επιλεγούν θα υπογράψουν δωδεκάμηνη σύμβαση χωρίς δυνατότητα ανανέωσης μετά τη λήξη του προγράμματος συμπεριλαμβανομένης και οποιασδήποτε παράτασης. Επισημαίνεται ότι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότηση των ατόμων τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποια­σδήποτε άλλης διατύπωσης.

4. Οι αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο Ι το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Αρχείο του Υπουργείου Υγείας (Προδρόμου 1, 1148 Λευκωσία) ή από την ιστοσελίδα του https://www.moh.gov.cy.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο που να αναγράφει «Αίτηση για πρόσληψη υπαλλήλου ορισμένου χρόνου στο ΓΧΚ για το έργο Αγροταυτότητα».

Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους (Κίμωνος 44, 1451 Λευκωσία) ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 28 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 9:00 π.μ.

Διευκρινίζεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το έντυπο αίτησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, με όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ζητούνται και σε αυτό να επισυνάπτονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που κατέχουν (αντίγραφα απολυτηρίου, πτυχίων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων πείρας που να γράφουν τα σχετικά καθήκοντα και με συγκεκριμένες ημερομηνίες απασχόλησης, κλπ), διαφορετικά η αίτηση δε θα ληφθεί υπόψη.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 22809205, 22809200 και στο email info@sgl.moh.gov.cy.

5. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(ί) ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Κριτήρια που καθορίστηκαν από την επιτροπή Καθορισμού Κριτηρίων Αξιολόγησης Αιτήσεων για 3 θέσεις στα πλαίσια Υλοποίησης του έργου Αγροταυτότητα.

Προσόντα/ Σχετική Πείρα

Μονάδες

Παρατηρήσεις /Επεξηγήσεις

Μεταπτυχιακό δίπλωμα (Msc) σχετικό με το αντικείμενο της Χημείας

1

Διδακτορικό δίπλωμα (PhD) σχετικό με το αντικείμενο της Χημείας

2

Πείρα σε συναφές αντικείμενο

0,1-2,4

0,1 μονάδες για κάθε συμπληρωμένο μήνα με ανώτατο όριο τα 2 χρόνια

Σημείωση:

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα λαμβάνεται υπόψην ο βαθμός Απολυτηρίου του Λυκείου.

Σημ.: Με την παρούσα δημοσίευση η γνωστοποίηση με αρ. 935 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 5162 και ημερομηνία 14 Δεκεμβρίου 2018, ακυρώνεται.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter853