Πίνακες μισθοδοσίας των κρατικών αξιωματούχων - υπαλλήλων (ανά κλίμακα και βαθμίδα), από 1/1/2018


Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας έχει δημοσιοποιήσει τους ισχύοντες πίνακες μισθοδοσίας των κρατικών αξιωματούχων και υπαλλήλων (ανά κλίμακα και βαθμίδα), που ισχύουν από 1 Ιανουαρίου 2018.

Οι πιο κάτω πίνακες, οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν τόσο συνοπτικά, όσο και αναλυτικά τις ακαθάριστες απολαβές και τις αποκοπές, πάνω σε ετήσια και μηνιαία βάση:

(1) Μισθοδοσία Μόνιμων Κρατικών Υπαλλήλων (Συνοπτικός)

(2) Μισθοδοσία Κρατικών Αξιωματούχων (Συνοπτικός)

(3) Μισθοδοσία Κρατικών Αξιωματούχων σε Πάγιο Μισθό (Συνοπτικός)

(4) Μισθοδοσία Μόνιμων Κρατικών Υπαλλήλων (Αναλυτικός)

(5) Μισθοδοσία Κρατικών Αξιωματούχων (Αναλυτικός)

(6) Μισθοδοσία Κρατικών Αξιωματούχων σε Πάγιο Μισθό (Αναλυτικός)

έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (www.treasury.gov.cy / Μισθολογικές Υπηρεσίες/ Μισθοδοσία/ Ισχύοντες Πίνακες Μισθοδοσίας Δημοσίου).
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter4307