Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΠΑΣΥΝΜ και του Ευρωπαϊκου Πανεπιστημίου Κύπρου


Μέσα στα πλαίσια της αμοιβαίας προσπάθειας του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών εφεξής καλούμενο ως ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου εφεξής καλούμενο ως E.Π.Κ. για την ανάπτυξη της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής επιστήμης στην Κύπρο, τα δύο μέρη συμφώνησαν σήμερα 16/11/ 2020 στην υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας.

Άρθρο Πρώτο ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή από την ημερομηνία υπογραφής του από τον Πρόεδρο του ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ και τον Πρύτανη του Ε.Π.Κ. περιλαμβάνει:

α. συνεργασία στην ανάπτυξη και παροχή νοσηλευτικών και μαιευτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων,

β. αμοιβαία ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης,

γ. κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά (εθνικά - διεθνή) προγράμματα,

δ. συνεργασία στη διοργάνωση ή συμμετοχή σε επιστημονικές και άλλες κοινού

    ενδιαφέροντος εκδηλώσεις.

Άρθρο Δεύτερο

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης που θα παρέχονται όταν τα εκπαιδευτικά προγράμματα αναπτύσσονται ή/και διοργανώνονται σε συνεργασία με τον ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ, θα διαμορφώνονται ανάλογα, μετά από αμοιβαία συνεννόηση. 

Άρθρο Τρίτο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Η ισχύς του παρόντος μνημονίου διαρκεί μέχρι τις 31 Ιανουάριου 2024. Η υπογραφή νέου μνημονίου θα γίνει εντός του πρώτου τριμήνου από τη λήξη του παρόντος. Στο νέο μνημόνιο θα είναι δυνατό να εισαχθούν τροποποιήσεις, μετά από εισήγηση οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη και κατόπιν συμφωνίας και των δύο συμβαλλόμενων μερών. 

Άρθρο Τέταρτο

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο Πέμπτο ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Στο βαθμό που, στα πλαίσια της συνεργασίας των συμβαλλομένων μερών, τα συμβαλλόμενα μέρη θα προβαίνουν σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, το κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη θα συμμορφώνεται πλήρως με τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ»), και κάθε άλλη σχετική νομοθεσία. Σε περίπτωση που, στα πλαίσια συγκεκριμένων δράσεων, το ένα συμβαλλόμενο μέρος θα ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνάψουν την απαιτούμενη από τον ΓΚΠΔ συμφωνία αναφορικά με την εν λόγω επεξεργασία. Σε περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη θα ενεργούν ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καθορίσουν με διαφανή τρόπο τις αντίστοιχες ευθύνες τους για συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας δύναται να ανακληθεί ή να εκφραστεί η επιθυμία ανάκλησής του από οποιουδήποτε συμβαλλόμενο μέρος πριν την ημερομηνία λήξης της συνεργασίας.

Σε μια τέτοια περίπτωση, το μέρος που ζητά ή εκφράζει την επιθυμία ανάκλησης ενημερώνει γραπτώς το άλλο μέρος για τους λόγους της ανάκλησης.

Νοείται ότι καταβάλλεται από τα ενδιαφερόμενα μέρη κάθε δυνατή προσπάθεια διατήρησης του μνημονίου συνεργασίας.

Το παρόν Μνημόνιο υπογράφεται σε δύο (2) όμοια αντίτυπα, εκ των οποίων έκαστο μέρος θα λάβει ένα (1).
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter


264