Αντίδραση του ΠΑΣΥΝΜ για πρόθεση του Υπ Εργασίας για παραχώρηση άδειας εργασίας σε νοσηλευτές από τρίτες χώρες


Αποκαλύπτουμε επιστολή του στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας Κ. Ανδρέα Ζαχαριάδη

"Ο ΠΑΣΥΝΜ επιφυλάσσεται του παντός νόμιμου δικαιώματος του, για τη διαφύλαξη του κύρους της νοσηλευτικής και της μαιευτικής μέσα από την εφαρμογή των προνοιών τόσο της εθνικής νομοθεσίας όσο και της ευρωπαϊκής οδηγίας".

Ο ΠΑΣΥΝΜ με επιστολή του στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας Κ. Ανδρέα Ζαχαριάδη εκφράζει τις έντονες ανησυχίες του για την πρόθεση Υπουργείου Εργασίας για παραχώρηση άδειας εργασίας σε νοσηλευτές από τρίτες χώρες.

Ακολουθεί η επιστολή: 

"Γενικό Διευθυντή
Υπουργείου Εργασίας
Κ. Ανδρέα Ζαχαριάδη

Έντιμε κύριε Γενικέ,

Πρόθεση Υπουργείου Εργασίας για παραχώρηση άδειας εργασίας σε νοσηλευτές από τρίτες χώρες

Έχουμε πληροφορηθεί την πιο πάνω πρόθεση του Υπουργείου σας, η οποία συζητήθηκε σε σύσκεψη με συνδικαλιστικούς φορείς στις 18 Νοεμβρίου 2022 και να σας πληροφορήσουμε τα ακόλουθα:

1. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών εκφράζει τις έντονες ανησυχίες του για τις δυσμενείς προεκτάσεις και επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης μαζικής παραχώρησης άδειας εργασίας σε ανθρώπινο δυναμικό από τρίτες χώρες για εργοδότηση στον τομέα της υγείας.

2. Δυνάμει του Άρθρου 20, των Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων 1988-2020, ο Σύνδεσμος, μεταξύ άλλων: «Προωθεί και προστατεύει το κύρος του επαγγέλματος του νοσηλευτή και της μαίας, μεριμνά για την προαγωγή και βελτίωση του επιπέδου της νοσηλευτικής, της μαιευτικής και της υγείας στη Δημοκρατία, επιλαμβάνεται θεμάτων δεοντολογίας και εξετάζει και υποβάλλει εισηγήσεις επί της κείμενης νομοθεσίας που αφορά στο επάγγελμα του νοσηλευτή και της μαίας, συμμετέχει στο Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών, στη Διεθνή Συνομοσπονδία Μαιών και σε οποιαδήποτε άλλη διεθνή οργάνωση και προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες ήθελε κρίνει σκόπιμο για υλοποίηση των αναφερομένων στις παραγράφους (α) έως (στ) αρμοδιοτήτων του».

3. Το κύρος ενός επαγγέλματος καθορίζεται από την υπόσταση της νομικής κατοχύρωσης του, το σαφώς προκαθορισμένο και αυτόνομο σώμα επιστημονικής γνώσης του, τη συστηματικότητα και τον έλεγχο της εκπαίδευσης και άσκησης του, καθώς και τις ανάλογες με το επίπεδο εκπαίδευσης μισθολογικές απολαβές των επαγγελματιών που το ασκούν.

4. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 χρόνων, η συστηματική και επίπονη δραστηριότητα των συλλογικών σωμάτων της νοσηλευτικής και της μαιευτικής του τόπου, σε συνάρτηση με τη διαχρονική και αγαστή συνεργασία και υποστήριξη της πολιτείας, έχει επιφέρει αλματώδη και αξιοζήλευτα επιτεύγματα σε όλους τους πιο πάνω τομείς με κυρίαρχο γνώμονα τη βελτίωση των επιπέδων υγείας των πολιτών, την πρόοδο και την ευημερία της κοινωνίας.

5. Το επάγγελμα του νοσηλευτή και της μαίας είναι ρυθμιζόμενο και διέπεται από τις πρόνοιες της προαναφερθείσας νομοθεσίας η οποία είναι εναρμονισμένη με την ευρωπαϊκή οδηγία (Περί Αμοιβαίας Αναγνώρισής των Επαγγελματικών Προσόντων) 2005/36/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2013/55/ΕΕ.

6. Σήμερα οι ασκούντες τα επαγγέλματα της νοσηλευτικής και της μαιευτικής στη Δημοκρατία είναι κάτοχοι πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Επισημαίνεται ότι, για τα εν λόγω επιτεύγματα, η Κύπρος αποτέλεσε και αποτελεί, πρότυπο μοντέλο και παράδειγμα προς μίμηση στη θεσμική ρύθμιση της εκπαίδευσης και άσκησης της νοσηλευτικής και της μαιευτικής, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

7. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών κατανοεί και έχει τεθεί έμπρακτα ποικιλοτρόπως, σε αρκετές περιπτώσεις αρωγός και συνοδοιπόρος στις όποιες προσπάθειες των θεσμικών φορέων και της ευρύτερης πολιτείας για επίλυση στο πρόβλημα σωστής στελέχωσης τόσο στα κρατικά όσο και στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

8. Οι προβληματισμοί του Συνδέσμου εκτείνονται στα αναπόφευκτα ερείσματα για την ποιότητα της φροντίδας, την ασφάλεια των ασθενών, την εργασιακή εκμετάλλευση των νοσηλευτών, τις δυσμενείς επιπτώσεις στους εργαζόμενους νοσηλευτές και μαίες, σε ατομικό και οργανωσιακό επίπεδο.
Ως εκ των πιο πάνω, πιστεύουμε ότι οι προκλήσεις στις οποίες θα πρέπει να εγκύψει η πολιτεία με σοβαρότητα είναι κυρίως:

1. Οι μελλοντικές ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της υγείας.

2. Το μείγμα ικανοτήτων και η μετατόπιση καθηκόντων (skill mix & task shifting).
3. Η δια βίου μάθηση και η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη.
4. Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες, υποστήριξη, ευκαιρίες και πόρους.
5. Η επένδυση στη μαζική επιτάχυνση της νοσηλευτικής και μαιευτικής εκπαίδευσης για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης, την ανταπόκριση στις εξελίξεις της τεχνολογίας και την προώθηση μοντέλων ολοκληρωμένης παροχής υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

6. Η αξιοποίηση των όσων απορρέουν κυρίως από τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αναφορικά με τα πιο πάνω και ειδικά από τις εκθέσεις: WHO Global Strategic Directions for Nursing and Midwifery: 2021-2025, WHO State of the World’s Nursing και International Centre for Nurse Migration’s Sustain and Retain in 2022 and Beyond.

Καταληκτικά σας πληροφορούμε ότι ο ΠΑΣΥΝΜ έχει δηλώσει στον Υπουργό Υγείας την ετοιμότητά του να συνδράμει στον καταρτισμό στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης της νοσηλευτικής και μαιευτικής μέσα από τον οποίο θα διερευνηθούν και οι μελλοντικές ανάγκες σε νοσηλευτικό και μαιευτικό δυναμικό στον ευρύτερο τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο. Θα πρέπει λοιπόν να δεσμευτούμε για μια δεκαετία δράσης που να ξεκινά με επενδύσεις στη νοσηλευτική και μαιευτική εκπαίδευση, στις θέσεις εργασίας και στην ηγεσία.

Λαμβάνοντας υπόψη και τα «διδάγματα» από την πανδημία, αν δεν υπάρξει δραστική υιοθέτηση πολιτικών και πρακτικών με αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων μας, δεν θα επιτύχουμε τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals - SDGs) των Ηνωμένων Εθνών ούτε και τους στόχους της πολιτικής Υγεία για Όλους στον 21ο αιώνα.

Ο ΠΑΣΥΝΜ επιφυλάσσεται του παντός νόμιμου δικαιώματος του, για τη διαφύλαξη του κύρους της νοσηλευτικής και της μαιευτικής μέσα από την εφαρμογή των προνοιών τόσο της εθνικής νομοθεσίας όσο και της ευρωπαϊκής οδηγίας.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες διευκρινήσεις ή λεπτομέρειες.
Με εκτίμηση,
Δρ Ιωάννης Λεοντίου             Παναγιώτης Τσοβίλης
Πρόεδρος                                Γραμματέας

Κοιν.: Υπουργό Υγείας
Υπουργό Παιδείας

Αναπλ. Διευθυντή Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής
Συνδικαλιστικές Οργανώσεις: ΠΑΣΥΝΟ, ΠΑΣΥΔΥ, ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ
Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ)".
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter1213