Ανησυχίες ΠΑΣΥΝΜ για τους όρους προκήρυξης 5 θέσεων επαγγελματιών υγείας από τον ΟΑΥ


«Η δομή των νοσηλευτών Α5-7-8 έχει κατηγοριοποιηθεί από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ως φθίνουσα».

Με ανοικτή επιστολή στον Πρόεδρο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας ο ΠΑΣΥΝΜ αναφέρει:

«Επιθυμούμε να αναφερθούμε στο πιο πάνω θέμα και στη σχετική προκήρυξη η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και να σας πληροφορήσουμε τα ακόλουθα:

1)    Η νοσηλευτική ως επάγγελμα έχει καταταχθεί στην πανεπιστημιακή επιστημονική βαθμίδα αμοιβών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, δηλαδή στην κλίμακα Α8–10–11.

2)    Η δομή των νοσηλευτών Α5-7-8 έχει κατηγοριοποιηθεί από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ως «φθίνουσα δομή».

3)    Σήμερα οι ασκούντες τα επαγγέλματα της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής στη Δημοκρατία είναι κάτοχοι πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

4)    Δυνάμει του Άρθρου 20, Εδαφίου (α) των Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων 1988-2020, ο Σύνδεσμος «προωθεί και προστατεύει το κύρος του επαγγέλματος του Νοσηλευτή και της Μαίας».

5)    Το κύρος ενός επαγγέλματος καθορίζεται από την υπόσταση της νομικής κατοχύρωσης του, το σαφώς προκαθορισμένο και αυτόνομο σώμα επιστημονικής γνώσης του, τη συστηματικότητα και τον έλεγχο της εκπαίδευσης και άσκησης του, καθώς και τις ανάλογες με το επίπεδο εκπαίδευσης μισθολογικές απολαβές των επαγγελματιών που το ασκούν.

Με αφορμή την πιο πάνω αναφερθείσα προκήρυξη του ΟΑΥ, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών εκφράζει την έντονη απαρέσκεια του και τις έντονες ανησυχίες του για τις δυσμενείς προεκτάσεις και επιπτώσεις της.

Πιστεύουμε ότι η προκήρυξη των πιο πάνω θέσεων στη κλίμακα Α5-7-8 καταστρατηγεί σωρεία θεμελιωδών αρχών της χρηστής διοίκησης όπως τη νομιμότητα, την ισότητα, την αμεροληψία και την αναλογικότητα, όπως αυτές προνοούνται από το σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και τον περί των Γενικών Αρχών του ΔιοικητικούΔικαίου Νόμο 158(1) του 1999.

Θεωρούμε ακατανόητη και απαράδεκτη την υποβάθμιση των μισθολογικών απολαβών των επαγγελματιών υγείας στον ΟΑΥ και σας καλούμε όπως προχωρήσετε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις.

Ο ΠΑΣΥΝΜ επιφυλάσσεται του παντός νόμιμου δικαιώματος του, για τη διαφύλαξη του κύρους της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής μέσα από τη δίκαιη, ισόνομη και ισότιμη μεταχείριση τους».
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter
632