ΠΑΣΥΔΥ: Επιβεβλημένη η αναδιοργάνωση των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών


Τη θέση της υπέρ της αναδιοργάνωσης των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, όπως αυτή προτάθηκε από τον Υπουργό Υγείας και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, εκφράζει η Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων(ΠΑΣΥΔΥ).

Η θέση της ΠΑΣΥΔΥ εκφράζεται στο κύριο άρθρο του εκφραστικού οργάνου της ΠΑΣΥΔΥ(εφημερίδα «δημόσιος υπάλληλος», ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2015).«Κατά τη μεταφορά μέρους των αρμοδιοτήτων των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών στη Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας, θα διασφαλιστεί η δημιουργία νέας δομής και οργανογράμματος για τους υπαλλήλους (φαρμακοποιούς και τεχνικούς φαρμακείου) που θα μεταφερθούν με απόσπαση και ταυτόχρονα θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, μέσω υποβολής αιτήματος στο Υπουργείο Οικονομικών, για αποπαγοποίηση και πλήρωση όλων των κενών θέσεων προαγωγής πριν τη δρομολόγηση των διαδικασιών αποσπάσεων/μετακινήσεων», τονίζει μεταξύ άλλων η ΠΑΣΥΔΥ.

Αναλυτικά, η θέση της ΠΑΣΥΔΥ, όπως αυτή διατυπώνεται στον «δημόσιο υπάλληλο» έχει ως εξής: «Στις 2 Σεπτεμβρίου 2015 ο Υπουργός Υγείας υπέβαλε πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για μεταφορά μέρους των αρμοδιοτήτων των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών στη Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης και Αναδιοργάνωσης του Υπουργείου Υγείας.

Η ανάγκη της μεταρρύθμισης αυτής προέκυψε εξαιτίας των αδυναμιών που παρουσίαζε η Επιτροπή Φαρμάκων, η οποία, από σώμα αμιγώς συμβουλευτικού χαρακτήρα είχε συνδεθεί άμεσα με την ύπαρξη διαθέσιμων πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, γεγονός που αποδυνάμωνε την ανεξαρτησία της σε επιστημονική τεκμηρίωση. Επιπλέον ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Φαρμάκων δε συνέπιπτε με τις πρόνοιες των Κ.Δ.Π. 225/2000, δυνάμει των οποίων ο Υπουργός Υγείας είναι η Αρμόδια Αρχή για καθορισμό της χορήγησης των αναγκαίων φαρμάκων βάσει συνταγής ιατρικού λειτουργού, τα οποία καθορίζονται σε εγκεκριμένο από τον Υπουργό κατάλογο.

Ως εκ τούτου, με την εν λόγω απόφαση, εγκρίθηκε η διαφοροποίηση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Φαρμάκων, ως αμιγώς συμβουλευτικό σώμα, σε θέματα που άπτονται καθορισμού γενικής πολιτικής για την παρεχόμενη φαρμακευτική περίθαλψη, και αποφασίστηκε η σύσταση Επιτροπής Ονομαστικών Αιτημάτων. Παράλληλα, λήφθηκε απόφαση για σύσταση Δευτεροβάθμιου οργάνου με τριμελή σύνθεση, του Αναθεωρητικού Συμβουλίου, το οποίο θα έχει διττό ρόλο και θα προβαίνει σε εξέταση των ενστάσεων για αιτήματα τα οποία έχουν απορριφθεί από την πρωτοβάθμια διαδικασία της Επιτροπής Φαρμάκων και της Επιτροπής Ονομαστικών Αιτημάτων.

Επιπλέον, με την εν λόγω απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός Υγείας να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για τη μεταφορά της αρμοδιότητας για την προμήθεια των φαρμάκων για χρήση στα κρατικά νοσηλευτήρια, που περιλαμβάνει τις διαδικασίες προσφορών, παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής φαρμάκων, από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες στη Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας και να λάβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες (μεταφορά προσωπικού, δημιουργία νέου οργανογράμματος της Διεύθυνσης Αγορών και Προμηθειών, μεταβίβαση σχετικού κονδυλίου, αποπαγοποίηση και πλήρωση κενών θέσεων στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης πριν τη μεταφορά των υπαλλήλων κ.ο.κ.).

Όπως επισημαίνεται στην εν λόγω πρόταση, οι ανωτέρω μεταρρυθμίσεις θα οδηγήσουν στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

• Αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της Επιτροπής Φαρμάκων, ώστε να αφεθεί να επικεντρωθεί στον συμβουλευτικό της ρόλο προς τον Υπουργό Υγείας, όσον αφορά στην παρεχόμενη φαρμακευτική φροντίδα και αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τον Κύπριο ασθενή,

• Παροχή ευελιξίας των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών στη λήψη απόφασης κατά την εξέταση των ονομαστικών αιτημάτων,

• Ενίσχυση των Αρχών Χρηστής Διοίκησης αλλά και της διαφάνειας στον δημόσιο τομέα,

• Καλύτερος προγραμματισμός και παρακολούθηση του προϋπολογισμού των φαρμάκων και των διαθέσιμων πιστώσεων,

•Διακριτό ρόλο εξουσιών των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών ώστε να επικεντρωθούν σε ρυθμιστικό, εποπτικό ρόλο καθώς και σε εισηγητικό ρόλο προς τον Υπουργό Υγείας, για καθορισμό πολιτικής.

Θέση της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., η οποία μελέτησε και στήριξε την ανωτέρω πρόταση, είναι πως, στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα γενικότερα και του Υπουργείου Υγείας ειδικότερα, είναι επιβεβλημένη η αναδιοργάνωση των τμημάτων του Υπουργείου Υγείας για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, με τελικό απότοκο την εύρυθμη λειτουργία και αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φαρμακευτικής φροντίδας προς τους ασθενείς, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ορθολογιστική αξιοποίηση των διαθέσιμων πιστώσεων.

Η ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., στα πλαίσια της μεταρρύθμισης αυτής και μελλοντικών τυχόν διαφοροποιήσεων στις δομές των τμημάτων του Υπουργείου Υγείας, εντός των πλαισίων της αναδιοργάνωσης των υφιστάμενων δομών, έχει σαν πρώτιστο μέλημά της τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι θα επηρεαστούν από επικείμενες μεταφορές/μετακινήσεις, και ταυτόχρονα τη δημιουργία βέλτιστων δομών και οργανογραμμάτων, με στόχο τη δημιουργία προοπτικής ανέλιξης των δημόσιων λειτουργών.

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, κατά τη μεταφορά μέρους των αρμοδιοτήτων των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών στη Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας, θα διασφαλιστεί η δημιουργία νέας δομής και οργανογράμματος για τους υπαλλήλους (φαρμακοποιούς και τεχνικούς φαρμακείου) που θα μεταφερθούν με απόσπαση και ταυτόχρονα θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, μέσω υποβολής αιτήματος στο Υπουργείο Οικονομικών, για αποπαγοποίηση και πλήρωση όλων των κενών θέσεων προαγωγής πριν τη δρομολόγηση των διαδικασιών αποσπάσεων/μετακινήσεων».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter249