ΟΑΥ: Κενές θέσεις Επαγγελματία Υγείας


Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τέσσερις (4) κενές θέσεις Επαγγελματία Υγείας Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα Αδ (2η βαθμίδα): €12.265, 12.757, 13.309, 14.020, 14.731, 15.442, 16.153, 16.864, 17.575, 18.286, 18.997, 19.708, Α7: €16.591, 17.420, 18.249, 19.078, 19.907,

20.736,    21.565, 22.394, 23.223, 24.052, 24.881 και A8(i): €17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27.593, 28.470 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι μισθολογικές αυξήσεις που προβλέπονται από το νόμο και καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Α. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Βοηθά ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με τις αρμοδιότητες του τομέα στον οποίο θα τοποθετηθεί.

(β) Συλλέγει και αναλύει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες και εξετάζει τις απαιτήσεις αποζημίωσης ή/και βοηθά στην επιδίκαση απαιτήσεων.

(γ) Ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις και σημειώματα, υποβάλλει εισηγήσεις και εξετάζει ή/και βοηθά στην επίλυση των διάφορων προβλημάτων και παραπόνων σε σχέση με τις απαιτήσεις αποζημίωσης.

(δ) Προβαίνει σε κωδικοποίηση απαιτήσεων ή/και εξιτηρίων με τη χρήση συστημάτων πληροφορικής.

(ε) Ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις και σημειώματα, υποβάλλει εισηγήσεις και εξετάζει ή/και βοηθά στη διαχείριση του πακέτου ωφελημάτων και των αιτημάτων προέγκρισης.

(στ)   Εφαρμόζει τη σχετική    με το έργο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας νομοθεσία και κανονισμούς.

(ζ)     Διεξάγει τη σχετική με   τα καθήκοντα της θέσης του αλληλογραφία.

(η)    Βοηθά στη διεξαγωγή  επιθεωρήσεων και διεξάγει επιτόπιες έρευνες.

(θ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Β. Απαιτούμενα προσόντα:

(1)    (α) Εγγεγραμμένος  Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια Γενικής Νοσηλευτικής βάσει του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου με εργασιακή πείρα δύο (2) χρόνων στην επιδίκαση απαιτήσεων ή/και στη νοσηλευτική, ή

(β) Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής βάσει του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου με εργασιακή πείρα δύο (2) χρόνων στην επιδίκαση απαιτήσεων ή/και στην ψυχιατρική νοσηλευτική, ή

(γ) Εγγεγραμμένος Μαιευτής/Μαία βάσει του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου με εργασιακή πείρα δύο (2) χρόνων στην επιδίκαση απαιτήσεων ή/και στη μαιευτική,ή

(δ) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς τουλάχιστον μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στις Ιατρικές Εργαστηριακές Επιστήμες ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Μικροβιολογία ή Αιματολογία ή Μοριακή Βιολογία ή Γενετική ή Βιοϊατρικές Επιστήμες ή Βιολογία ή σε άλλο συναφή θέμα το οποίο θα καθορίζεται κατά την προκήρυξη της θέσης με εργασιακή πείρα δύο (2) χρόνων στην επιδίκαση απαιτήσεων ή/και σε κλινικό ή/και ιατρικό εργαστήριο,ή

(ε) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς τουλάχιστον μεταλυκειακού κύκλου σπουδών Τεχνολόγου Χημικού Εργαστηρίου ή ισότιμο προσόν σε κλάδο ή/και κλάδους της Χημείας με εργασιακή πείρα δύο (2) χρόνων στον τομέα επιδίκασης απαιτήσεων ή/και σε κλινικό ή/και ιατρικό εργαστήριο.

(Δες σημείωση (1) πιο κάτω)

(2)     Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλίας και αποτελεσματικής συνεργασίας.

(3)     Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώσης της Αγγλικής.

Σημειώσεις:

(1) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ:

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αριθμός θέσεων

Απαιτούμενα Προσόντα

Κωδικός θέσεως

Δύο (2) θέσεις

(α) Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια Γενικής Νοσηλευτικής βάσει του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου με εργασιακή πείρα δύο (2) χρόνων στην επιδίκαση απαιτήσεων ή/και στη νοσηλευτική, ή

(β) Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής βάσει του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου με εργασιακή πείρα δύο (2) χρόνων στην επιδίκαση απαιτήσεων ή/και στην ψυχιατρική νοσηλευτική, ή

(γ) Εγγεγραμμένος Μαιευτής/Μαία βάσει του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου με εργασιακή πείρα δύο (2) χρόνων στην επιδίκαση απαιτήσεων ή/και στη μαιευτική.

2Ν-ΟΑΥ

Δύο (2) θέσεις

Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς τουλάχιστον μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στις Ιατρικές Εργαστηριακές Επιστήμες ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Μικροβιολογία ή Αιματολογία ή Μοριακή Βιολογία ή Γενετική ή Βιοϊατρικές Επιστήμες ή Βιολογία με εργασιακή πείρα δύο (2) χρόνων στην επιδίκαση απαιτήσεων ή/και σε κλινικό ή/και ιατρικό εργαστήριο.

2ΙΕΕ-ΟΑΥ

 

(2)     Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, οι υπάλληλοι θα εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας ή με ειδικά ωράρια, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δε θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

(3)     Οι υπάλληλοι δυνατόν να τοποθετηθούν σε Επαρχιακό ή Περιφερειακό Γραφείο ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού.

(4)     Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

(5)     Οι διοριζόμενοι στην πιο πάνω θέση τοποθετούνται στη 2η βαθμίδα της Κλίμακας Α5, δηλαδή θα τους παραχωρείται μια προσαύξηση.

(6)    Ο/Η κάτοχος της θέσης τοποθετείται η μετακινείται σε οποιοδήποτε τμήμα           ή ομάδα του Οργανισμού ανάλογα        με

τις ανάγκες του Οργανισμού.

(7)    Ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους αιτητές να προσκομίσουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών τους από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ).

Γ. Εξετάσεις:

(1)    Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Περαιτέρω πληροφορίες για τη γραπτή εξέταση, τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής της θα αποσταλούν στους υποψηφίους σε μεταγενέστερο στάδιο.

(2)    Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, θα κληθεί σε προφορική εξέταση, με βάση τη σειρά επιτυχίας στις γραπτές εξετάσεις, αριθμός υποψηφίων, που πληροί τα απαιτούμενα προσόντα του σχεδίου υπηρεσίας των θέσεων, ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων. Σε περίπτωση που ο αριθμός των επιτυχόντων αιτητών είναι μικρότερος τότε καλούνται σε προφορική εξέταση όλοι όσοι πέτυχαν στις γραπτές εξετάσεις.

Δ. Γενικές Προϋποθέσεις Διορισμού:

(1)    Ενόψει Απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

(2)    Αναφορικά με τους υποψήφιους -

(i)     Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο       Ελληνικού  Σχολείου Μέσης

Εκπαίδευσης, και

(ii)       οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(3)    Κανένας δε διορίζεται στον Οργανισμό, εκτός εάν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή, πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Πρόσληψη, Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού) Κανονισμών του 2013 και, σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί-

(i)     Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα ή,

(ii)    πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία ή τον Οργανισμό με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα (4) έτη.

(4)    Κανένας δε διορίζεται στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

(5)    Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, θα καταρτιστεί Πίνακας διοριστέων σύμφωνα με την τελική σειρά κατάταξής τους. Με βάση τον Πίνακα αυτό, θα γίνει η πλήρωση των θέσεων που δημοσιεύονται, καθώς και των θέσεων που πιθανόν να προκύψουν κατόπιν σχετικής διαδικασίας αποπαγοποίησης στο διάστημα ενός χρόνου από την ημερομηνία καταρτισμού του Πίνακα.

Ε. Υποβολή Αιτήσεων:

(1)    Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του Οργανισμού με τίτλο «Αίτηση για διορισμό ή προαγωγή στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν έντυπα αιτήσεων από την ιστοσελίδα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, www.gesy.org.cy ή αποτεινόμενοι στο Οργανισμό στο τηλέφωνο 22557200.

(2)    Δεν χρειάζεται η υποβολή ξεχωριστής αίτησης σε περίπτωση που ο αιτητής πληροί τα προσόντα και επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για περισσότερο από ένα κωδικό θέσης. Οι αιτητές θα πρέπει να καταχωρήσουν τους κωδικούς των θέσεων για τις οποίες ενδιαφέρονται στο σημείο της αίτησης που αναγράφεται «Κωδικός Θέσης». Σημειώνεται ότι η αίτηση θα ληφθεί υπόψη για την ανάλογη θέση μόνο εάν αναγραφεί ο Κωδικός της/των θέσεων.

(3)    Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών ή άλλων προσόντων. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

(4)    Η πείρα που δηλώνεται στις αιτήσεις θα λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν συνοδεύεται με βεβαιώσεις υπηρεσίας όπου να αναφέρονται ο τίτλος της θέσης και η χρονική περίοδος εργοδότησης. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

(5)    Ο Οργανισμός θα επικοινωνεί με τους υποψηφίους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε υποψηφίου πρέπει απαραίτητα να συμπληρωθεί στην Αίτηση διορισμού. Επιπλέον, σχετικές πληροφορίες για τη διαδικασία της πρόσληψης θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, www.gesy.org.cy την οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρακολουθούν.

(6)    Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας μεταξύ των ωρών 8:30 - 14:30 στη διεύθυνση: Κλήμεντος 17-19, 4ος όροφος, 1061 Λευκωσία έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή με ένδειξη: Γενικό Διευθυντή, Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, Τ.Θ. 26765, 1641 Λευκωσία, με ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα όχι αργότερα από την Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:30 η οποία είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
1283