ΟΑΥ: Δεν καλύπτονται υπηρεσίες για έκδοση πιστοποιητικών /δελτίων υγείας


Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) υπενθυμίζει όλους τους παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας καθώς και τους δικαιούχους του ΓεΣΥ ότι στα πλαίσια του συστήματος δεν καλύπτονται υπηρεσίες από ιατρούς ή άλλους παροχείς και αφορούν στην έκδοση πιστοποιητικών/δελτίων υγείας, όπως δελτία υγείας για αθλητές, επαγγελματικά δελτία υγείας,  δελτία υγείας /πιστοποιητικά  για σκοπούς σύναψης  ασφαλιστικού συμβολαίου, έκδοσης άδειας οδήγησης, εργοδότησης, συμμετοχής στις ένοπλες δυνάμεις, σώματα ασφαλείας, αθλητικές ομάδες και αθλήματα  κλπ. Επιπρόσθετα, δεν καλύπτονται υπηρεσίες όπως εργαστηριακές και απεικονιστικές/διαγνωστικές εξετάσεις για τέτοιους σκοπούς.

Ως εκ τούτου, οι εν λόγω υπηρεσίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται εκτός του Συστήματος, και ο παροχέας δύναται να αποζημιώνεται για αυτές από το πρόσωπο που τις απαιτεί.

Διευκρινίζεται ότι όπου ο Οργανισμός παρατηρήσει σχετικές περιπτώσεις έκδοσης παραπεμπτικών για διενέργεια των πιο πάνω εξετάσεων ή διενέργειας δραστηριοτήτων για τους πιο πάνω σκοπούς, θα εφαρμόζει τις  πρόνοιες της περί Γενικού Συστήματος Υγείας νομοθεσίας, περιλαμβανομένων διοικητικών προστίμων ή/και άλλων μέτρων.

30 Σεπτεμβρίου 2020

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
1745