Γραπτή εξέταση για τις 18 κενές θέσεις Λειτουργού του ΟΑΥ


Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, ανακοινώνει ότι η γραπτή εξέταση για τις δεκαοκτώ (18) κενές θέσεις Λειτουργού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, οι οποίες δημοσιεύθηκαν με αρ. γνωστοποίησης 874 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 5380 ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2021, θα διεξαχθεί το Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2022 στο Πανεπιστήμιο Frederick, οδός Γιάννη Φρειδερίκου αριθμός 7, 1036 Παλλουριώτισσα, Λευκωσία, καθώς και στο Γυμνάσιο Παλλουριώ- τισσας, οδός Αιγαίως αριθμός 18, 1621 Παλλουριώτισσα, Λευκωσία, στις 9:00 π.μ.

Η γραπτή εξέταση θα διεξαχθεί με τη χρήση τεστ ικανοτήτων (ability tests) πολλαπλής επιλογής (multiple choice) και θα αποτελείται από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Λεκτική εξέταση πολλαπλής επιλογής στα Ελληνικά, στην οποία θα εξετάζεται, μεταξύ άλλων, η αντίληψη και επεξεργασία γλωσσικών δεδομένων και η ικανότητα κατανόησης κειμένου.

(β) Λεκτική εξέταση πολλαπλής επιλογής στα Αγγλικά, στην οποία θα εξετάζεται, μεταξύ άλλων, η αντίληψη και επεξεργασία γλωσσικών δεδομένων και η ικανότητα κατανόησης κειμένου.

(γ) Αριθμητική εξέταση πολλαπλής επιλογής στον αριθμητικό ή/και λογικό συλλογισμό, στην οποία θα εξετάζεται, μεταξύ άλλων, η ικανότητα υπολογισμών, κατανόησης προβλημάτων, αντίληψης και επεξεργασίας αριθμητικών δεδομένων.

H συνολική διάρκεια για την ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών διεξαγωγής αυτής, υπολογίζεται στις τρεις (3) ώρες.

Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θα κληθούν και σε προφορική εξέταση σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων θα αποσταλούν στους υποψηφίους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσε ο κάθε υποψήφιος στην αίτησή του. Η εν λόγω ενημέρωση θα περιέχει και σχετική επιστολή, την οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους ώστε να τους επιτραπεί να λάβουν μέρος στη γραπτή εξέταση.

Όσοι υποψήφιοι δεν παραλάβουν την επιστολή τους μέχρι και τις 21 Ιανουαρίου 2022, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας στο τηλέφωνο 22557116 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter
614