5 κενές θέσεις Επαγγελματία Υγείας στον ΟΑΥ


Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για πέντε (5) κενές θέσεις Επαγγελματία Υγείας Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α5 (2η βαθμίδα) €16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110,    21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907, Α7: €22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440,    30.572, 31.704, 32.836, 33.968, A8(i): €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, 38.864 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι μισθολογικές αυξήσεις που προβλέπονται από το νόμο και καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Η δημοσίευση των πιο πάνω θέσεων γίνεται μετά από τη γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεση από τις πρόνοιες του περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου.

Σημειώσεις:

  1. Ο ακαθάριστος μισθός υπόκειται σε μειώσεις στις απολαβές που επιβλήθηκαν με τον περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμο.
  2. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2021 Νόμου κατά τα δύο πρώτα έτη της υπηρεσίας ο ετήσιος βασικός μισθός θα υπόκειται σε μείωση δέκα τοις εκατό (10%) σε σχέση με το βασικό μισθό που αναφέρεται στην οικεία θέση, συν τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και τιμαριθμικές αυξήσεις. Με τη συμπλήρωση 24 μηνών υπηρεσίας ή απασχόλησης στον υπό αναφορά μισθό, ο εργοδοτούμενος θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής Κλίμακας της θέσης. Σημειώνεται ότι για την εφαρμογή της εν λόγω μείωσης ισχύουν εξαιρέσεις, οι οποίες αναφέρονται στον υπό αναφορά Νόμο.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Α. Καθήκοντα και Ευθύνες:

(α) Βοηθά ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με τις αρμοδιότητες του τομέα στον οποίο θα τοποθετηθεί.

(β) Συλλέγει και αναλύει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες και εξετάζει τις απαιτήσεις αποζημίωσης ή/και βοηθά στην επιδίκαση απαιτήσεων.

(γ) Ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις και σημειώματα, υποβάλλει εισηγήσεις και εξετάζει ή/και βοηθά στην επίλυση των διάφορων προβλημάτων και παραπόνων σε σχέση με τις απαιτήσεις αποζημίωσης.

(δ) Προβαίνει σε κωδικοποίηση απαιτήσεων ή/και εξιτηρίων με τη χρήση συστημάτων πληροφορικής.

(ε) Ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις και σημειώματα, υποβάλλει εισηγήσεις και εξετάζει ή/και βοηθά στη διαχείριση του πακέτου ωφελημάτων και των αιτημάτων προέγκρισης.

(στ) Εφαρμόζει τη σχετική με το έργο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας νομοθεσία και κανονισμούς.

(ζ) Διεξάγει τη σχετική με τα καθήκοντα της θέσης του αλληλογραφία.

(η) Βοηθά στη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και διεξάγει επιτόπιες έρευνες.

(θ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Β. Απαιτούμενα προσόντα:

(α) Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια Γενικής Νοσηλευτικής βάσει του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου με εργασιακή πείρα δύο (2) χρόνων στην επιδίκαση απαιτήσεων ή/και στη νοσηλευτική, ή

(β) Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής βάσει του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου με εργασιακή πείρα δύο (2) χρόνων στην επιδίκαση απαιτήσεων ή/και στη ψυχιατρική νοσηλευτική, ή

(γ) Εγγεγραμμένος Μαιευτής/Μαία βάσει του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου με εργασιακή πείρα δύο (2) χρόνων στην επιδίκαση απαιτήσεων ή/και στη μαιευτική, ή

(δ) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς τουλάχιστον μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στις Ιατρικές Εργαστηριακές Επιστήμες ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Μικροβιολογία ή Αιματολογία ή Μοριακή Βιολογία ή Γενετική ή Βιοϊατρικές Επιστήμες ή Βιολογία ή σε άλλο συναφή θέμα το οποίο θα καθορίζεται κατά την προκήρυξη της θέσης με εργασιακή πείρα δύο (2) χρόνων στην επιδίκαση απαιτήσεων ή/και σε κλινικό ή/και ιατρικό εργαστήριο, ή

(ε) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς τουλάχιστον μεταλυκειακού κύκλου σπουδών Τεχνολόγου Χημικού Εργαστηρίου ή ισότιμο προσόν σε κλάδο ή/και κλάδους της Χημείας με εργασιακή πείρα δύο (2) χρόνων στον τομέα επιδίκασης απαιτήσεων ή/και σε κλινικό ή/και ιατρικό εργαστήριο.

(2)  Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλίας και αποτελεσματικής συνεργασίας.

(3)   Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώσης της Αγγλικής.

Σημειώσεις:

(1) Σύμφωνα με τις παρούσες ανάγκες του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας τα απαιτούμενα προσόντα είναι:

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αριθμός θέσεων

Απαιτούμενα Προσόντα

Κωδικός θέσεως

Τέσσερις (4) θέσεις

(α) Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια Γενικής Νοσηλευ­τικής βάσει του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου με εργασιακή πείρα δύο (2) χρόνων στην επιδίκαση απαιτήσεων ή/και στη νοσηλευτική, ή

(β) Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια Ψυχιατρικής Νοση­λευτικής βάσει του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου με εργασιακή πείρα δύο (2) χρόνων στην επιδίκαση απαιτήσεων ή/και στη ψυχιατρική νοσηλευτική, ή

(γ) Εγγεγραμμένος Μαιευτής/Μαία βάσει του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου με εργασιακή πείρα δύο (2) χρόνων στην επιδίκαση απαιτήσεων ή/και στη μαιευτική.

4Ν-ΟΑΥ

Μία (1) θέση

Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς τουλά-χιστον μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στις Ιατρικές Εργαστη-ριακές Επιστήμες ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Μικροβιο-λογία ή Αιματολογία ή Μοριακή Βιολογία ή Γενετική ή Βιοϊατρικές Επιστήμες ή Βιολογία με εργασιακή πείρα δύο (2) χρόνων στην επιδίκαση απαιτήσεων ή/και σε κλινικό ή/και ιατρικό εργαστήριο.

1ΕΕ-ΟΑΥ

 (2)    Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, οι υπάλληλοι θα εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας ή με ειδικά ωράρια, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δε θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό εργάσιμων ωρών την εβδομάδα.

(3)  Οι υπάλληλοι του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας δυνατόν να τοποθετηθούν σε Επαρχιακό ή Περιφερειακό Γραφείο ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας.

(4)  Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

(5)  Ενόψει Απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

(6)  Αναφορικά με τους υποψήφιους -

(i)  Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και

(ii)  οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Γ. Εξετάσεις

(1)    Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου. Περαιτέρω πληροφορίες για τη γραπτή εξέταση, τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής της θα αποσταλούν στους υποψηφίους αργότερα.

(2)    Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, με βάση τη σειρά επιτυχίας στις γραπτές εξετάσεις, αριθμός υποψήφιων, που πληροί τα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας των θέσεων, ίσος με το τριπλάσιο των δημοσιευμένων κενών θέσεων, θα κληθεί σε προφορική εξέταση. Σε περίπτωση που ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος από το τριπλάσιο των δημοσιευμένων κενών θέσεων, θα κληθούν σε προφορική εξέταση όλοι όσοι έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση.

(3)    Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, θα καταρτιστεί Πίνακας, όπου θα αναγράφονται οι υποψήφιοι σύμφωνα με την τελική σειρά κατάταξής τους. Ο Πίνακας χρησιμοποιείται για την πλήρωση θέσεων που είναι κενές κατά την ημερομηνία καταρτισμού του και για θέσεις που θα κενωθούν στο διάστημα ενός χρόνου από την ημερομηνία καταρτισμού του.

Δ. Γενικές Προϋποθέσεις Διορισμού

(1)    Κανένας δεν διορίζεται στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, εκτός εάν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Πρόσληψη, Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού) Κανονισμών του 2013 και 2018 και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί-

(i)     Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα. ή,

(ii)      πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία ή τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα (4) έτη.

(2)    Κανένας δε διορίζεται στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

(3)    Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου, καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτησή τους. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με βεβαίωση ή/και πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών του υποψηφίου.

E. Υποβολή Αιτήσεων

(1)    Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας με τίτλο «Αίτηση για διορισμό ή προαγωγή στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν έντυπα αιτήσεων από την ιστοσελίδα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, www.gesy.org.cy.

(2)    Δεν χρειάζεται η υποβολή ξεχωριστής αίτησης σε περίπτωση που ο αιτητής πληροί τα προσόντα και επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις. Οι αιτητές θα πρέπει να καταχωρήσουν τους κωδικούς των θέσεων για τις οποίες ενδιαφέρονται στο σημείο της αίτησης που αναγράφεται «Κωδικός Θέσης». Σημειώνεται ότι η αίτηση θα ληφθεί υπόψη για την ανάλογη θέση, μόνο εάν αναγραφεί ο Κωδικός της/των θέσης/θέσεων.

(3)    Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο Β πιο πάνω. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

(4)    Η πείρα που δηλώνεται στις αιτήσεις θα λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν συνοδεύεται με βεβαιώσεις υπηρεσίας, στις οποίες να αναφέρονται ο τίτλος της θέσης, η χρονική περίοδος εργοδότησης και τα καθήκοντα/ευθύνες του υποψηφίου κατά την εν λόγω εργοδότηση. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

(5)    Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας μεταξύ των ωρών 9:00 - 13:00, στη διεύθυνση, Κλήμεντος 17-19, 1061 Λευκωσία, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή, η οποία να φέρει ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας αποστολής με ένδειξη: Γενικό Διευθυντή, Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, Τ.Θ. 26765, 1641 Λευκωσία.

(6)    Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 1η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 13:00.

(Θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας, όπου εφαρμόζεται.)

(7)    Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας θα επικοινωνεί με τους υποψηφίους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε υποψηφίου θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρωθεί στην «Αίτηση για διορισμό ή προαγωγή στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας». Επιπλέον, σχετικές πληροφορίες για τη διαδικασία διορισμού θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, www.gesy.org.cy, την οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρακολουθούν.
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter
508