ΟΚΥπΥ: Αγορά Υπηρεσιών Λειτουργού Νοσοκομειακού Εργαστηρίου


 Για κάλυψη των αναγκών του Μικροβιολογικού Τμήματος του Γ.Ν. Λευκωσίας 

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει την πρόθεση του να προβεί σε αγορά υπηρεσιών Λειτουργού Νοσοκομειακού Εργαστηρίου για κάλυψη των αναγκών του Μικροβιολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας .

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για τρεις (3) μήνες με δικαίωμα ανανέωσης ανά τρεις (3) μήνες αν εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη.

Το ποσό αμοιβής είναι €10,15 ανά ώρα για μέγιστο 260 ώρες ανά μήνα.

Ωράριο Εργασίας: Aκανόνιστο ωράριο με σύστημα βάρδιας σύμφωνα με τις ανάγκες του Εργαστηρίου από Δευτέρα μέχρι Κυριακή με μέγιστο 60 ώρες ανά εβδομάδα, με τουλάχιστον ένα dayoff.

Οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται θα καταχωρούνται σε κατάλογο (με αλφαβητική σειρά), τον οποίο θα ελέγχει ο Προϊστάμενος της Μονάδας Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΚΥπΥ και η αγορά υπηρεσιών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.

Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων από τις εκάστοτε ανάγκες και ισοβαθμίας των υποψηφίων, η επιλογή θα γίνεται με την διαδικασία κλήρωσης στην παρουσία όλων των ενδιαφερομένων υποψηφίων.

Όταν υφίσταται ανάγκη, θα γίνεται κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που θα βρίσκονται στον κατάλογο, για πλήρωση της θέσης.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή πληροφορίες παρακαλούνται  οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνήσουν με την κα. Κωνσταντίνα Νικολάου - Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΚΥπΥ, στον αριθμό 22 212 852.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση ko.nikolaou@shso.org.cy υποβάλλοντας συμπληρωμένα τα πιο κάτω:

  • Έντυπο 1 - Βιογραφικό Σημείωμα
  • Έντυπο 2 - Υπεύθυνη Δήλωση
  • Όλα τα πιστοποιητικά / βεβαιώσεις / πτυχία που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα.

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παραμένει σε ισχύ και θα γίνονται δεκτές αιτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια που θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΚΥπΥ.

Η πρώτη εξέταση των αιτήσεων θα γίνει στις 05/04/2023 και ώρα 10:00π.μ. και μετέπειτα θα πραγματοποιείται ξανά όταν υφίσταται ανάγκη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις πιο κάτω βασικές προϋποθέσεις:

Α) Απαιτούμενα Προσόντα

(1)  Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Βιοχημεία, Βιοεπιστήμες, Χημεία, Βιολογία, Μικροβιολογία, Ανοσολογία, Αιματολογία, Κυτταρολογία, Ιστολογία, Ιατρικές Εργαστηριακές Επιστήμες, Μοριακή Βιολογία, Ιολογία, άλλο κλάδο Κλινικής Εργαστηριακής Επιστήμης.

(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(2)  Προϋπηρεσία χρονικού διαστήματος τουλάχιστον 3 μηνών σε παρόμοια θέση σχετική με τα καθήκοντα, με εμπειρία στην διενέργεια καλλιεργειών, μοριακών αναλύσεων, και μοριακών ανιχνεύσεων μικροοργανισμών. Για την τεκμηρίωση της πείρας ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση απασχόλησης από προηγούμενους εργοδότες όπου θα αναγράφονται αναλυτικά τα καθήκοντα και οι ημερομηνίες εργοδότησης.

(3)  Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Β) Καθήκοντα και ευθύνες

(1)  Εκτελεί εργαστηριακές αναλύσεις σε έναν ή περισσότερους κλάδους των Νοσοκομειακών Εργαστηρίων, περιλαμβανομένων του Μικροβιολογικού και του Κλινικού Εργαστηρίου.

(2)  Εισηγείται την εισαγωγή νέων μεθόδων στην εκτέλεση των αναλύσεων.

(3)  Αξιολογεί την ποιότητα των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων και συμμετέχει στις διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητάς τους.

(4)  Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.

(5)  Συμβάλει στην εξασφάλιση του αναγκαίου εργαστηριακού εξοπλισμού και φροντίζει για τον έλεγχο, ασφαλή φύλαξη και συντήρηση αυτού.

(6)  Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υποχρεούται να συμμορφώνεται  προς τις Νομοθετικές/Κανονιστικές, Γενικές ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον Οργανισμό.

Σύμφωνα με τον νόμο Περί Γενικού Συστήματος Υγείας του 2001 (89(I)/2001), ο Ανάδοχος οφείλει να καλύπτεται από ασφαλιστική κάλυψη έναντι αμέλειας αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών φροντίδας υγείας από ανεξάρτητο ασφαλιστικό ίδρυμα ή οργανισμό. Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις αποφάσεις Κ.Δ.Π. 496/2020, θα πρέπει με την υπογραφή της Σύμβασης να υποβάλει ασφαλιστική κάλυψη για νομική ευθύνη έναντι επαγγελματικής αμέλειας με ελάχιστο όριο κάλυψης €300.000,00. Η ασφαλιστική κάλυψη για νομική ευθύνη έναντι επαγγελματικής αμέλειας πρέπει να έχει ημερομηνία λήξης δύο (2) μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της σύμβασης.

Αιτήσεις από ενδιαφερόμενους που έχουν συμπληρώσει πέραν των 20 μηνών εργασίας στο σύνολο με αγορά υπηρεσιών, θα απορρίπτονται.

Η αγορά υπηρεσιών δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά τους 29 μήνες ανά άτομο.

Λειτουργοί οι οποίοι ήδη υπηρετούν στον ΟΚΥπΥ μέσω αγοράς υπηρεσιών δεν μπορούν να αιτηθούν, εκτός αν ήδη προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών.

Λειτουργοί οι οποίοι υπηρετούν στον ΟΚΥπΥ, είτε μέσω συμβολαίου είτε μέσω αποσπάσεώς τους από το Υπουργείο Υγείας θα μπορέσουν να ξεκινήσουν την σύμβαση αγοράς υπηρεσιών μετά την επίσημη αποχώρηση ή αφυπηρέτησή τους από τον ΟΚΥπΥ.

Έντυπο 1

 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

  1. 1.    Επίθετο:

 

  1. 2.    Όνομα: 

 

  1. 3.    Ημερομηνία γέννησης:

 

  1. 4.    Υπηκοότητα:

 

  1. 5.    Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

 

  1. 6.    Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

 

  1. 7.    Διεύθυνση Διαμονής:


Οδός: …………..…………………………………………

Αριθμός: …………

T.K.: ……………

Πόλη/Χωριό: ………………………

8.            Εκπαίδευση:

Όνομα Σχολής / Πανεπιστημίου

Περίοδος Φοίτησης

Πτυχίο / Δίπλωμα που αποκτήθηκε

Από

Μέχρι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9.            Γλώσσες: Αναφέρετε ικανότητα σε κλίμακα από 1 έως 5 (1 – άριστα, 5 – ελάχιστα)

Γλώσσα

Ανάγνωση

Γραφή

Ομιλία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.          Μέλος επαγγελματικών οργανισμών :

 11.          Άλλες ικανότητες:  (π.χ. γνώση Η/Υ κλπ.)

 12.         Παρούσα θέση στον οργανισμό: (Αναγράφεται η σημερινή απασχόληση - θέση σε Επιχείρηση, Οργανισμό Δημοσίου η Ιδιωτικού τομέα, ελεύθερος επαγγελματίας κλπ.)

 13.         Κύρια προσόντα:  (Αναγράφονται τα κύρια προσόντα και ικανότητες του ατόμου που προκύπτουν από την μέχρι σήμερα επαγγελματική και άλλη εμπειρία του)

14.           Επαγγελματική εμπειρία:

Επιχείρηση / Οργανισμός

Περίοδος

Θέση

Περιγραφή Καθηκόντων *

Από

Μέχρι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Να δοθεί αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων κατά τρόπο που να φαίνεται η συνάφεια με τις ζητούμενες υπηρεσίες, ο βαθμός εμπλοκής και ευθύνης.

15.          Άλλα σχετικά στοιχεία / πληροφορίες:

Σημείωση: Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων του Βιογραφικού Σημειώματος. Προς το σκοπό αυτό, ο Προσφέρων οφείλει, εάν του ζητηθεί, να υποβάλει τα κατά περίπτωση απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης

Έντυπο 2

Υπεύθυνη Δήλωση

Προς Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)

Εγώ ο/η ……………………………………………………………………………  με αριθμό δελτίου ταυτότητας ……………………………….. δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω εργαστεί στο Υπουργείο Υγείας ή στον ΟΚΥπΥ μέχρι σήμερα συνολικά για ………………………………….. μήνες:

Α/Α

Θέση

 Οργανισμός & Τμήμα

Από

Μέχρι

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

Υπογραφή: …………………………….             Ημερομηνία:……………………

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ-ΝΟΣ.-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥDownload

 ΣΥΜΒΑΣΗ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ-ΓΝ-ΛΕΥΚΩΣΙΑΣDownload
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter281