Αγορά Υπηρεσιών Παθολόγου για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Πόλης Χρυσοχούς


Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει την πρόθεση του να προβεί σε αγορά υπηρεσιών Ειδικού Παθολόγου για κάλυψη των αναγκών στο Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς του ΟΚΥπΥ.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα (1) χρόνο, με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα ένα (1) χρόνο αν εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη.

Ωράριο Εργασίας: Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 07:30π.μ. – 15:00μ.μ. εξαιρουμένων επίσημων αργιών και εφημερίες με το σύστημα oncall ως ακολούθως:

 • Μέγιστο δεκαπέντε (15) εφημερίες ανά μήνα (κατηγορίας Δ – πολύ αραιών κλήσεων), με μέγιστο δύο (2) Σάββατο ή Κυριακή ή Αργίες και μέγιστο δεκατρείς (13) καθημερινές.

Σταθερό μηνιαίο ποσό αμοιβής: €4.097/μήνα και επιπλέον για τις εφημερίες με το σύστημα on call – €76 ανά εφημερία (κατηγορίας Δ – πολύ αραιών κλήσεων).

Οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται θα καταχωρούνται σε κατάλογο (με αλφαβητική σειρά), τον οποίο θα ελέγχει ο Προϊστάμενος της Μονάδας Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΚΥπΥ και η αγορά υπηρεσιών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.

Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων από τις εκάστοτε ανάγκες των υποψηφίων, η επιλογή θα γίνεται με την διαδικασία κλήρωσης στην παρουσία όλων των ενδιαφερομένων υποψηφίων.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή πληροφορίες παρακαλούνται  οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνήσουν με την κα. Άντρη Σταυρίδου, Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, στον αριθμό 22 212 854.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση a.stavridou@shso.org.cyυποβάλλοντας τα ακόλουθα:

 • Έντυπο 1 - Βιογραφικό Σημείωμα
 • Έντυπο 2 - Υπεύθυνη Δήλωση
 • Όσα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις απαιτούνται σύμφωνα με το σημείο «Β. Απαιτούμενα Προσόντα»

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παραμένει σε ισχύ και θα γίνονται δεκτές αιτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια που θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΚΥπΥ.

Η πρώτη εξέταση των αιτήσεων θα γίνει στις 23/03/2023 και ώρα 10:00π.μ. και μετέπειτα θα πραγματοποιείται ξανά όταν υφίσταται ανάγκη.

Α. Καθήκοντα και ευθύνες:

 1. Εκτελεί καθήκοντα της ειδικότητας του στο Νοσοκομείο της Πόλης Χρυσοχούς του ΟΚΥπΥ.
 2. Τηρεί και υποβάλλει τα απαραίτητα στοιχεία για την εργασία που επιτελεί.
 3. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα σχετικά με την ειδικότητά του καθήκοντα του ανατεθούν.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/Κανονιστικές, Γενικές ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον Οργανισμό.

Σύμφωνα με τον νόμο Περί Γενικού Συστήματος Υγείας του 2001 (89(I)/2001), ο Ανάδοχος οφείλει να καλύπτεται από ασφαλιστική κάλυψη έναντι αμέλειας αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών φροντίδας υγείας από ανεξάρτητο ασφαλιστικό ίδρυμα ή οργανισμό. Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις αποφάσεις Κ.Δ.Π. 496/2020, θα πρέπει με την υπογραφή της Σύμβασης να υποβάλει ασφαλιστική κάλυψη για νομική ευθύνη έναντι επαγγελματικής/ιατρικής αμέλειας με ελάχιστο όριο κάλυψης €450.000,00. Η ασφαλιστική κάλυψη για νομική ευθύνη έναντι επαγγελματικής αμέλειας πρέπει να έχει ημερομηνία λήξης δύο (2) μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις πιο κάτω βασικές προϋποθέσεις:

Β. Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Ειδικότητας Παθολογίας.
 1. Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος σε ισχύ για το τρέχων έτος από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο.
 2. Απόδειξη αίτησης εγγραφής στο σύστημα του Γε.Σ.Υ σύμφωνα με το ΚΔΠ 132/19.
 3. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας στο απαιτούμενο επίπεδο, θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των αποδεκτών για σκοπούς της πλήρωσης της παρούσας θέσης «Τεκμήριων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων από τις εκάστοτε ανάγκες και ισοβαθμίας των υποψηφίων, η επιλογή θα γίνεται με την διαδικασία κλήρωσης στην παρουσία των ενδιαφερομένων.

Αιτήσεις από ενδιαφερόμενους που έχουν συμπληρώσει πέραν των 5 μηνών εργασίας στο σύνολο με αγορά υπηρεσιών, θα απορρίπτονται.

Ιατρικοί Λειτουργοί οι οποίοι ήδη υπηρετούν στον ΟΚΥπΥ μέσω αγοράς υπηρεσιών δεν μπορούν να αιτηθούν, εκτός αν ήδη προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών.

Ιατρικοί Λειτουργοί οι οποίοι υπηρετούν στον ΟΚΥπΥ, είτε μέσω συμβολαίου είτε μέσω αποσπάσεώς τους από το Υπουργείο Υγείας θα μπορέσουν να ξεκινήσουν την σύμβαση αγοράς υπηρεσιών μετά την επίσημη αποχώρηση ή αφυπηρέτησή τους από τον ΟΚΥπΥ
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter
225