Αγορά Υπηρεσιών Ακτινολόγου για κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας


Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει την πρόθεση του να προβεί σε αγορά υπηρεσιών Ειδικού Ακτινολόγου για κάλυψη των αναγκών στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας του ΟΚΥπΥ.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για έξι (6) μήνες με δικαίωμα ανανέωσης ανά έξι (6) μήνες αν εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη.

Ωράριο Εργασίας: Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 07:30π.μ.-15:00μ.μ. εξαιρουμένων επίσημων αργιών και εφημερίες με το σύστημα oncall ως ακολούθως:

 • Μέγιστο εννέα (9) εφημερίες κάθε μήνα εκ των οποίων το μέγιστο τρεις (3) Σάββατο/ Κυριακή/Αργία σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.
 • Ελάχιστο έξι (6) εφημερίες κάθε μήνα εκ των οποίων οι δύο (2) θα είναι Σάββατο/Κυριακή/Αργία.

Σταθερό μηνιαίο ποσό αμοιβής: €6.660/μήνα και επιπλέον για τις εφημερίες με το σύστημα on call ως ακολούθως:

 • Καθημερινές: €560
 • Σάββατο/Κυριακή/Αργία: €850

Οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται θα καταχωρούνται σε κατάλογο (με αλφαβητική σειρά), τον οποίο θα ελέγχει ο Προϊστάμενος της Μονάδας Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΚΥπΥ και η αγορά υπηρεσιών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.

Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων από τις εκάστοτε ανάγκες και ισοβαθμίας των υποψηφίων, η επιλογή θα γίνεται με την διαδικασία κλήρωσης στην παρουσία όλων των ενδιαφερομένων υποψηφίων.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή πληροφορίες παρακαλούνται  οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνήσουν με την κα. Άντρη Σταυρίδου, Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, στον αριθμό 22 212 854.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση a.stavridou@shso.org.cyυποβάλλοντας τα ακόλουθα:

 • Έντυπο 1 - Βιογραφικό Σημείωμα
 • Έντυπο 2 - Υπεύθυνη Δήλωση
 • Όσα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις απαιτούνται σύμφωνα με το σημείο «Β. Απαιτούμενα Προσόντα»

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παραμένει σε ισχύ και θα γίνονται δεκτές αιτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια που θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΚΥπΥ.

Η πρώτη εξέταση των αιτήσεων θα γίνει στις 28/11/2022 και ώρα 10:00π.μ. και μετέπειτα θα πραγματοποιείται ξανά όταν υφίσταται ανάγκη.

Α. Καθήκοντα και ευθύνες:

 1. Κάλυψη επειγόντων περιστατικών ΤΑΕΠ και ενδονοσοκομειακών.
 2. Διενέργεια Αξονικής Τομογραφίας και Υπερηχογραφημάτων  
 3. Γνωματεύσεις ακτινογραφιών
 4. Εκτελεί καθήκοντα της ειδικότητας του στο ΓΝ Λάρνακάς
 5. Τηρεί και υποβάλλει τα απαραίτητα στοιχεία για την εργασία που επιτελεί
 6. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα σχετικά με την ειδικότητά του καθήκοντα του ανατεθούν

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/Κανονιστικές, Γενικές ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον Οργανισμό.

Σύμφωνα με τον νόμο Περί Γενικού Συστήματος Υγείας του 2001 (89(I)/2001), ο Ανάδοχος οφείλει να καλύπτεται από ασφαλιστική κάλυψη έναντι αμέλειας αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών φροντίδας υγείας από ανεξάρτητο ασφαλιστικό ίδρυμα ή οργανισμό. Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις αποφάσεις Κ.Δ.Π. 496/2020, θα πρέπει με την υπογραφή της Σύμβασης να υποβάλει ασφαλιστική κάλυψη για νομική ευθύνη έναντι επαγγελματικής/ιατρικής αμέλειας με ελάχιστο όριο κάλυψης €450.000,00. Η ασφαλιστική κάλυψη για νομική ευθύνη έναντι επαγγελματικής αμέλειας πρέπει να έχει ημερομηνία λήξης δύο (2) μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις πιο κάτω βασικές προϋποθέσεις:

Β. Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Ειδικότητας Ακτινολογου
 2. Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος σε ισχύ για το τρέχων έτος από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο
 3. Απόδειξη αίτησης εγγραφής στο σύστημα του Γε.Σ.Υ σύμφωνα με το ΚΔΠ 132/19
 4. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας στο απαιτούμενο επίπεδο, θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των αποδεκτών για σκοπούς της πλήρωσης της παρούσας θέσης «Τεκμήριων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

Προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψηφίους που κατέχουν, πέραν των πιο πάνω απαιτούμενων προσόντων, σχετική εμπειρία ως ακολούθως:

Τεκμηριωμένη πείρα σχετική με τα καθήκοντα. Για την τεκμηρίωση της πείρας ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση απασχόλησης από προηγούμενους εργοδότες όπου θα αναγράφονται αναλυτικά τα καθήκοντα και οι ημερομηνίες εργοδότησης.

Οι υποψήφιοι θα βαθμολογηθούν βάσει τα χρόνια σχετικής πείρας τους: 

 • Δίνεται 1 μονάδα για κάθε χρόνο σχετικής τεκμηριωμένης εμπειρίας

Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων από τις εκάστοτε ανάγκες και ισοβαθμίας των υποψηφίων, η επιλογή θα γίνεται με την διαδικασία κλήρωσης στην παρουσία των ενδιαφερομένων.

Αιτήσεις από ενδιαφερόμενους που έχουν συμπληρώσει πέραν των 24 μηνών εργασίας στο σύνολο με αγορά υπηρεσιών, θα απορρίπτονται.

Ιατρικοί Λειτουργοί οι οποίοι ήδη υπηρετούν στον ΟΚΥπΥ μέσω αγοράς υπηρεσιών δεν μπορούν να αιτηθούν.

Ιατρικοί Λειτουργοί οι οποίοι υπηρετούν στον ΟΚΥπΥ, είτε μέσω συμβολαίου είτε μέσω αποσπάσεώς τους από το Υπουργείο Υγείας θα μπορέσουν να ξεκινήσουν την σύμβαση αγοράς υπηρεσιών μετά την επίσημη αποχώρηση ή αφυπηρέτησή τους από τον ΟΚΥπΥ.
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


547