Απασχόληση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στις Οδοντιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας


Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδο­τουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), πιθανόν να προκύψουν οι πιο κάτω κατηγορίες αναγκών για απασχόληση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στις Οδοντιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, για τα έτη 2022 - 31/12/2023:

I. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α) Οδοντιατρικός Λειτουργός (Κλ. Α11-Α13)

Απαιτούμενα προσόντα:

(1)     Εγγεγραμμένος Οδοντίατρος στην Κύπρο σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Οδοντιάτρων Νόμο.

(2)     Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

(3)     Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και της αγγλικής ή της γερμανικής ή της γαλλικής γλώσσας. Β) Βοηθός Οδοντιατρείου (Κλ. Α2-Α5-Α7)

Απαιτούμενα Προσόντα

(1)     Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

(2)     Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(3)     Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής ή της γερμανικής ή της γαλλικής γλώσσας.

Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, το σύνολο όμως το ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

  1. Τα καθήκοντα που θα εκτελούν αυτοί που θα προσληφθούν είναι τα καθήκοντα που αναφέρονται στα Οικεία Σχέδια Υπηρεσίας.
  2. Η απασχόληση των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου: α) για την κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσεως, β) για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών ή για την κάλυψη αναγκών έναντι κενών θέσεων και γ) για την αντικατάσταση υπαλλήλων που απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια απουσίας όπως ήθελε καθορισθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό, θα είναι με σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών ή μικρότερης διάρκειας, εάν ο χρόνος που απομένει μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους είναι λιγότερος από έξι (6) μήνες, ή εάν η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη παύει να υφίσταται, ή εάν η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη αφορά περίοδο μικρότερη των έξι μηνών. Η σύμβαση δύναται να ανανεώνεται για έξι (6) μήνες κάθε φορά, νοουμένου ότι η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη, εξακολουθεί να υφίσταται για κάθε περίοδο απασχόλησης και η απόδοση του εργοδοτουμένου αξιολογείται ως επαρκής.
    Νοείται ότι, για εργοδοτούμενο ορισμένου χρόνου ο οποίος προσλήφθηκε βάσει των σημείων α) και β) και ο οποίος δεν συμπληρώνει τριάντα (30) μήνες συνολικής απασχόλησης κατά τη λήξη της περιόδου των τριάντα (30) μηνών της ισχύος του πίνακα, η σύμβαση απασχόλησης ανανεώνεται, μέχρι αυτός να καταστεί εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου, χωρίς να χρειάζεται η εκ νέου υποβολή αίτησης για περίληψή του στον υπό κατάρτιση νέο πίνακα.
  3. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Υπουργείο Υγείας, ή την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.ά.) Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο Παλαιό Νοσοκομείο (εξωτερικά ιατρεία), Λεωφόρο Νεχρού, 1ος όροφος, μεταξύ των ωρών 08:30 π.μ. με 14:30 ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 18 Μαρτίου 2022. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο τηλέφωνο 22801598.

Τονίζεται προς τους ενδιαφερομένους ότι για κάθε κατηγορία αναγκών που ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι, θα πρέπει να συμπληρώσουν ξεχωριστό έντυπο.

ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2016 (Ν.70(Ι)/2016) ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΙΤΗΣΗ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022 - 31/12/2023 Α) ΘΕΣΗ: Βοηθός Οδοντιατρείου ( Κλ. Α2)

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Βαθμός απολυτηρίου αναγνωρισμένης

7 - 10

10 άριστα

σχολής Μέσης Παιδείας

 

9 λίαν καλώς

 

 

8 καλώς

 

 

7 σχεδόν καλώς

Πτυχίο στην Οδοντιατρική

2

 

Πανεπιστημιακό Δίπλωμα / Πτυχίο Βοηθού Οδοντιατρείου ή Οδοντοτεχνίτη ή Νοσηλευτή ή Επισκέπτη υγείας

3

 

Πείρα στη θέση που υποβάλλεται η αίτηση ( αποδεδειγμένη με κοινωνικές ασφαλίσεις και βεβαίωση από εργοδότη)

3

-

,5

0,

0,5 μονάδα για κάθε 6 συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τρία χρόνια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη, κατά σειρά

α ) Ο βαθμός απολυτηρίου αναγνωρισμένης σχολής Μέσης Παιδείας. β) Η ημερομηνία γέννησης.

Σημ.: 1) Δεν μοριοδοτείται η εργασιακή πείρα σε εθελοντική βάση, αμισθί και για σκοπούς απόκτησης πτυχίου.

2)   Η πείρα λαμβάνεται υπόψη μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Β) ΘΕΣΗ: Οδοντιατρικός Λειτουργός (Κλ. Α11)

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αναγνωρισμένη ειδικότητα στην Οδοντιατρική από το Οδοντιατρικό Συμβούλιο Κύπρου (Ορθοδοντική, Χειρουργική Στόματος και Στοματική και Γναθοπροσωποχειρουργική)

2

 

Μεταπτυχιακό / Master σε κλάδο της οδοντιατρικής

2

 

Διδακτορικό / PhD σε κλάδο της οδοντιατρικής

2,5

Σε περίπτωση κατάθεσης μεταπτυχιακού και διδακτορικού στο ίδιο θέμα θα μοριοδοτείται μόνο το δεύτερο

Πείρα στη θέση που υποβάλλεται η αίτηση μετά την απόκτηση του πτυχίου της Οδοντιατρικής (αποδεδειγμένη με κοινωνικές ασφαλίσεις και βεβαίωση από εργοδότη)

3

-

,5

0,

0,5 μονάδα για κάθε 6 συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τρία χρόνια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη, κατά σειρά

α) Βαθμός πτυχίου Οδοντιατρικής (70%) και βαθμός απολυτηρίου αναγνωρισμένης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης (30%).

β) Η ημερομηνία αναγνώρισης από το Οδοντιατρικό Συμβούλιο Κύπρου του πτυχίου Οδοντιατρικής. γ ) Η ημερομηνία γέννησης.

Σημ.: 1) Δεν μοριοδοτείται η εργασιακή πείρα σε εθελοντική βάση, αμισθί και για σκοπούς απόκτησης πτυχίου.

2)   Η πείρα λαμβάνεται υπόψη μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter9456