Ο περί Εγγραφής Οδοντιάτρων Νόμος ΚΕΦ. 249


Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 8(1)

Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, το κατωτέρω αντίγραφο του Μητρώου Οδοντιάτρων Κύπρου δημοσιεύεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 8(1) του πιο πάνω Νόμου.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter646