Τομέας Εκπ. Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών: Επιτυχής ολοκλήρωση Επιθεώρησης Αξιολόγησης Α


Για τη εφαρμογή συστήματος ποιότητας βάση του προτύπου CYSENISO 9001:2015

Ο Τομέας Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών ολοκλήρωσε με επιτυχία, την Επιθεώρηση Επιτήρησης Α σε σχέση με την εφαρμογή συστήματος ποιότητας βάση του προτύπου CYS EN ISO 9001:2015. Η επιθεώρηση διεξήχθη την 31η Αυγούστου 2021, από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης. Σύμβουλος του Τομέα Εκπαίδευσης, ήταν η εταιρεία ManSystems Business Consultants. Το σύστημα ποιότητας που εφαρμόζει ο Τομέας Εκπαίδευσης αφορά στο σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετιζόμενων με θέματα υγείας για επαγγελματίες υγείας και άλλες επαγγελματικές ομάδες.

Κατά την επιθεώρηση, ελέγχθηκαν  το πλαίσιο λειτουργίας του Τομέα Εκπαίδευσης, οι ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών, η πολιτική ποιότητας, το εγχειρίδιο διαδικασιών και οι απειλές και ευκαιρίες. Έγινε επίσης, επιτόπου αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, των μέσων εκπαίδευσης και των αρχείων εκπαίδευσης. Aξιολογήθηκαν τα αρχεία εκπαίδευσης, τα αρχεία συνεργατών / εκπαιδευτών, η διοικητική ανασκόπηση, η εσωτερική επιθεώρηση και τα μνημόνια συνεργασίας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της πιο πάνω επιθεώρησης τεκμηριώνει τις υψηλού επιπέδου διαδικασίες που ακολουθεί ο Τομέας Εκπαίδευσης στο σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετιζόμενων με την υγεία.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
8651