Θέση μεταδιδακτορικού επιστήμονα στη συνθετική βιολογία και κυτταρική θεραπεία καρκίνου


Ο Οργανισμός Έρευνας και Ανάπτυξης ΕΠΟΣ-ΙΑΣΙΣ, με πολυθεματικές συνεργασίες με εθνικά και διεθνή ακαδημαϊκά κέντρα, καλεί προσοντούχους νέους επιστήμονες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μια θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή στο πλαίσιο ερευνητικών έργων τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας. Τα έργα αφορούν στην  ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών γενετικής μηχανικής και συνθετικής βιολογίας σε στελεχιαία κύτταρα για ανάπτυξη κυτταρικών θεραπειών για μεταφορά μοριακής θεραπείας σε όγκους του εγκεφάλου. Η θέση προκηρύσσεται για 24 μήνες.

Απαραίτητα προσόντα και ελάχιστες απαιτήσεις:

Ο/η υποψήφιος/α αναμένεται να είναι ένα άτομα με ψηλούς στόχους και κίνητρα και αποδεδειγμένη ικανότητα να εργάζονται σε απαιτητικό και πολυεπιστημονικό περιβάλλον και να διαθέτει τον ενθουσιασμό να συμμετέχει ενεργά σε συνεργιστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι ελάχιστες απαιτήσεις περιλαμβάνουν,

  • Διδακτορικό δίπλωμα στην Συνθετική Βιολογία, Κυτταρική/Μοριακή Βιολογία, Μοριακή Γενετική, Βιοτεχνολογία ή ανάλογο πεδίο.
  • Ουσιαστική μεταδιδακτορική εμπειρία σε και ερευνητικά έργα με αντικείμενο την βιολογία και θεραπευτική του καρκίνου, περιλαμβανομένης εξοικείωσης με μοντέρνες τεχνικές γενετικής μηχανικής, τεχνολογίες στελεχιαίων κυττάρων, ανάλυση μοριακών αλληλουχιών, επεξεργασία και πρωτογενής καλλιέργεια ιστών και κυττάρων.  
  • Ουσιαστική εμπειρία σε διαχείριση και συντήρηση πειραματοζώων με έμφαση σε στερεοτακτικές τεχνικές και παρεμβάσεις στον εγκέφαλο μικρών τρωκτικών.
  • Πολύ καλή κατάρτιση σε προηγμένες τεχνικές οπτικής απεικόνισης, με έμφαση σε φασματογραφία, συνεστιακή μικροσκοπία και απεικόνιση ζωντανών πειραματοζώων.

Βασικές ευθύνες και καθήκοντα:

  • Προγραμματισμός και εκπόνηση των επιμέρους ερευνητικών δραστηριοτήτων όπως περιγράφονται αναλυτικά στο έργο
  • Διαχείριση εργαστηρίου στο βαθμό που αυτή αφορά το έργο του ερευνητή
  • Ετοιμασία ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων του έργου
  • Συμμετοχή στην ετοιμασία περαιτέρω ερευνητικών προτάσεων
  • Συγγραφή και παρουσίαση/διάχυση αποτελεσμάτων (π.χ. έντυπες δημοσιεύσεις, διοργάνωση δραστηριοτήτων δημόσιας επικοινωνίας επιστημονικού έργου, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ.) 

Μισθοδοσία και επιπρόσθετα οφέλη: οι αμοιβές για αυτή τη θέση βασίζονται στις υφιστάμενες κλίμακες του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με την μεταδιδακτορική ερευνητική εμπειρία . Από το ποσό αυτό αφαιρούνται οι συνεισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου  που αφορούν σε κοινωνικές ασφαλίσεις, το εθνικό σύστημα υγείας καθώς και οι φόροι που αναλογούν. Για άδεια μητρότητας εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι υφιστάμενες κλίμακες αποκοπών και τα όρια προσωπικής φορολογίας μπορούν να αναζητηθούν στους ακόλουθους συνδέσμους:

Φόρος προσωπικού εισοδήματος:

http://www.ansoconsulting.com/cyprus-taxation/cyprus-personal-income-tax.html

Συνεισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου: http://www.hmiaccountants.com/social_security.php

Σε περίπτωση που οι συνεισφορές αυτές ή/και τα όρια προσωπικής φορολογίας τροποποιηθούν από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο καθαρός μισθός του εργοδοτούμενου θα τροποποιείται ανάλογα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι τις 29/02/2020:

Περιεκτικό βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών συμπεριλαμβανομένου  διδακτορικού διπλώματος, αντίγραφα τριών αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων και στοιχεία επικοινωνίας τριών ακαδημαϊκών ή προηγούμενων εργοδοτών για αναζήτηση συστατικών πληροφοριών.

Στοιχεία επικοινωνίας:

[email protected]
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
551