Έναρξη εργασιών του έργου Enabling Patient Access to their Health Data


Με τη συμμετοχή της Εθνικής Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας

 Η εναρκτήρια συνεδρίαση των εργασιών των 17 ευρωπαίων εταίρων από 11 Κράτη Μέλη που συμμετέχουν στο έργο «Enabling Patient Access to their Health DataPATHED» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 3η Ιανουαρίου 2023. Στο έργο συμμετέχει η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας σε συνεργασία με αντίστοιχες Αρμόδιες Αρχές άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ομάδα της Κύπρου την οποία συντονίζει η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας (ΕΑΗΥ), ως ο κατά Νόμο Αρμόδιος Φορέας για την Ηλεκτρονική Υγεία, συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι φορείς, το Υπουργείο Υγείας, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΕΚΨΠ), ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η πρόταση υποβλήθηκε στα πλαίσια των Κοινών Δράσεων – Ευρώπη για την Υγεία (Joint Actions - EU4Health) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εγκρίθηκε, μέσα από ανταγωνιστική διαδικασία, με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα δύο εκατομμύρια ευρώ για περίοδο 18 μηνών. Η Ομάδα Έργου διαθέτει τεχνογνωσία μέσω της συμμέτοχης τους στο έργο MyHealth@EU και σε άλλα έργα ηλεκτρονικής υγείας ή δίκτυα συνεργασίας με εμπειρία στη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων υγείας και ηλεκτρονικής έκδοσης ιατρικής συνταγής. Η Κυπριακή ομάδα λόγω εμπειρίας, έχει αναλάβει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο έργο που αφορά την ανάπτυξη της κινητής εφαρμογής. Το ποσοστό χρηματοδότησης της Κυπριακής συμμετοχής ανέρχεται στο 24% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Σημειώνεται ότι η ΕΑΗΥ έχει ήδη ξεκινήσει σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας και το ΥΕΚΨΠ την δική της εφαρμογή MyHealth@CYγια φορητές συσκευές ως μέρος της υλοποίησης του οδικού της χάρτη όπως αυτός κατατέθηκε και εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2022 από το Υπουργικό Συμβούλιο. Το έργο PATHEDθα είναι μέρος των ευρύτερων εργασιών της ΕΑΗΥ και θα αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής εφαρμογής για φορητές συσκευές. Μέσω του εν λόγω έργου δυνητικά θα αναπτυχθούν διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες με πολλά οικονομικά οφέλη.

Στα πλαίσια του έργου θα αναπτυχθεί, θα δοκιμαστεί και θα προταθεί μια πανευρωπαϊκή εφαρμογή για φορητές συσκευές η οποία θα επιτρέπει τη εθνική και διασυνοριακή πρόσβαση των πολιτών στα δικά τους δεδομένα υγείας. Επιπλέον θα αναπτύξει κατάλληλα εργαλεία και πρότυπα για τις εθνικές υποδομές ηλεκτρονικής υγείας και θα διερευνήσει την αξία της εκτεταμένης υποδομής MyHealth@EU.

Απώτερος στόχος είναι η αξιοποίηση των συμπερασμάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιολόγηση της δυνατότητας επέκτασης της εφαρμογής προς ένα Ευρωπαϊκό οικοσύστημα υγείας με επίκεντρο τον πολίτη που θα επιτρέπει την εκτεταμένη και απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στα δεδομένα υγείας τους που αποτελεί τη θεμελιώδη λειτουργία για την εξυπηρέτηση του οράματος του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας. Το έργο υποστηρίζει έτσι την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας, και τη χρήση δεδομένων υγείας για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, συμβάλλοντας έτσι στο στόχο «Ψηφιακή Πυξίδα 2030: Ο Ευρωπαϊκός τρόπος για την ψηφιακή δεκαετία», που απαιτεί τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους για το 100% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter1527