Ιατρική Σχολή Παν. Κύπρου: Δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση κενής θέσης Μεταδιδακτορικού Ερευνητή


Τίτλος: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής.

Αρ. Θέσεων: Μία (1).

Κατηγορία: Με συμβόλαιο μερικής απασχόλησης 18 μηνών (Ιούνιος-Δεκέμβριος 2017 - 62 ώρες/μήνα και Ιανουάριος-Νοέμβριος 2018 - 59 ώρες/μήνα).

Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία.

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Μεταδιδακτορικού Ερευνητή μερικής απασχόλησης. Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα εργαστεί στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη κέντρου επιδημιολογικών αναλύσεων και καταγραφών, αξιολόγησης κινδύνου και εφαρμογής μοντέλων πρόβλεψης νοσηρότητας και θνησιμότητας για υλοποίηση παρεμβάσεων βασισμένων στην τεκμηρίωση».

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

 1. Αναζήτηση, συγκέντρωση, οργάνωση και καταγραφή επιδημιολογικής πληροφορίας σε όλους τους τομείς της δημόσιας υγείας.
 2. Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας αξιολόγησης κινδύνων για την υγεία του πληθυσμού και μοντέλων πρόβλεψης νοσηρότητας και θνησιμότητας.
 3. Διενέργεια συστηματικών ανασκοπήσεων και μετα-αναλύσεων.
  1. Διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην ερευνητική μεθοδολογία, στη συστηματική ανασκόπηση και μετα- ανάλυση και στη χρήση του λογισμικού STATA 14.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 1. Να είναι κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου (PhD) στην Επιδημιολογία ή στη Βιοστατιστική ή στη Γενετική Επιδημιολογία, ή στην Περιβαλλοντική υγεία ή στη Βιομετεωρολογία ή σε άλλο συναφές αντικείμενο.
 2. Να έχουν γνωστικό υπόβαθρο στις Επιστήμες Υγείας ή στα Μαθηματικά ή στη Φυσική ή σε άλλες συναφείς επιστήμες.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Μεταδιδακτορική εργασία σε ακαδημαϊκό ίδρυμα στον χώρο των συστηματικών ανασκοπήσεων.
 2. Εμπειρία στη χρήση και στον προγραμματισμό του στατιστικού πακέτου STATA.
 3. Εμπειρία σε επιδημιολογικές μελέτες και στην ανάλυση επιδημιολογικών δεδομένων.
 4. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (προφορική και γραπτή)
 5. Ικανότητα συνεργασίας με τοπικές ή/και διεθνείς ερευνητικές ομάδες.

Οι αιτητές δεν χρειάζεται να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

Η πλήρωση της θέσης είναι με συμβόλαιο για περίοδο 18 μηνών. Οι εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου θα καλύπτονται από τις μηνιαίες απολαβές του υποψηφίου. Το κόστος εργοδότησης ανέρχεται στα €18,36 ανά ώρα (από αυτό το ποσό αποκόπτονται εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου). Το πρόγραμμα δεν προνοεί καταβολή 13ου μισθού ούτε παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η θέση είναι διαθέσιμη από την 1/6/2017.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν μέχρι τις 19.5.2017 τα ακόλουθα:

 1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
 2. Βιογραφικό σημείωμα (να περιλαμβάνεται αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση επικοινωνίας).
 3. Αντίγραφα πτυχίων και διδακτορικών διπλωμάτων.
 4. Ονόματα και στοιχεία τουλάχιστον δύο ατόμων από τα οποία μπορούν να ζητηθούν συστατικές επιστολές.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά σε PDF ή Word Format στο email [email protected] το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 19 Μαιου 2017 και ώρα 2.00 μ.μ. με την ένδειξη “Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή για Ιατρική Σχολή”.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον υπεύθυνο του ερευνητικού προγράμματος επίκουρο καθηγητή Γεώργιο Νικολόπουλο, τηλ. 22895223 ή email: [email protected].
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
307