Νέοι, Ψυχική Υγεία και κορονοϊός


ΤΗΣ ΑΝΤΩΝΊΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ*

Η Παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία COVID-19 και οι οικονομικές και κοινωνικές της επιπτώσεις που δημιουργεί, έχουν διαταράξει σχεδόν όλες τις πτυχές της ζωής για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών, ωστόσο, βιώνουν τα αποτελέσματά του με διαφορετικούς τρόπους. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης παρουσίασε την πιο κάτω έρευνα που αφορά το τι είναι οι ανυσηχίες των νέων ανθρώπων στην εποχή του COVID-19.

Η ψυχική υγεία είναι στην πρώτη θέση, ενώ στη δεύτερη - σε κοντινή θέση - είναι τα θέματα εργασίας.

Για τους νέους, και ιδίως για τους ευάλωτους νέους, η κρίση COVID-19 ενέχει σημαντικούς κινδύνους στους τομείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της ψυχικής υγείας και του διαθέσιμου εισοδήματος. Επιπλέον, ενώ οι νέοι και οι μελλοντικές γενιές θα επωμιστούν πολλές από τις μακροπρόθεσμες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της κρίσης, η ευημερία τους μπορεί να αντικατασταθεί από βραχυπρόθεσμους οικονομικούς και μετοχικούς προβληματισμούς.

Για να αποφευχθεί η επιδείνωση της ανισοτήτων των γενεών και η συμμετοχή των νέων στην οικοδόμηση κοινωνικής ανθεκτικότητας, οι κυβερνήσεις πρέπει να προβλέψουν τον αντίκτυπο των μέτρων μετριασμού και ανάκαμψης σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, εφαρμόζοντας αποτελεσματικούς μηχανισμούς διακυβέρνησης.

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας από 90 οργανώσεις νεολαίας από 48 χώρες, αυτή η συνοπτική πολιτική έρευνα περιγράφει πρακτικά μέτρα που μπορούν να λάβουν οι κυβερνήσεις για να σχεδιάσουν μέτρα χωρίς αποκλεισμούς χωρίς αποκλεισμούς που δεν αφήνουν κανέναν πίσω.

Για την πιο ομαλή ανάπτυξη της γενιάς μας, σύμφωνα με την πιο πάνω έρευνα, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους να αναδιορθρώσουν την κοινωνία των πολιτών ούτως ώστε να βρίσκεται πιο κοντά στους νέους:

  1. Εφαρμογή ενός δομημένου προγράμματος που να αφορά μέτρα αντιμετώπισης κρίσεων και ανάκαμψης σε όλη τη δημόσια διοίκηση.
  2. Ενημέρωση των εθνικών στρατηγικών για τη νεολαία σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη μετάφραση της πολιτικής δέσμευσης σε ενεργά προγράμματα.
  3. Συνεργασία με εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και ερευνητικά ινστιτούτα για τη συλλογή αναλυτικών στοιχείων σχετικά με τον αντίκτυπο της κρίσης ανά ηλικιακή ομάδα για την παρακολούθηση ανισοτήτων και την ενημέρωση της λήψης αποφάσεων (εκτός από άλλους παράγοντες ταυτότητας όπως το φύλο, το εκπαιδευτικό και κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και το καθεστώς απασχόλησης ).
  4. Πρόβλεψη των διανεμητικών επιπτώσεων της διαμόρφωσης κανόνων και της κατανομής δημόσιων πόρων σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες χρησιμοποιώντας εκτιμήσεις επιπτώσεων και δημιουργία ή ενίσχυση θεσμών για την παρακολούθηση των συνεπειών στις σημερινές νέες και μελλοντικές γενιές.
  5. Προώθηση της ηλικιακής ποικιλομορφίας στις δημόσιες διαβουλεύσεις και στα κρατικά ιδρύματα για να αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες και τις ανησυχίες διαφορετικών ηλικιακών ομάδων στη λήψη αποφάσεων.
  6. Αξιοποίηση της τρέχουσας κινητοποίησης των νέων για τον μετριασμό της κρίσης μέσω υπαρχόντων μηχανισμών, εργαλείων και πλατφορμών (π.χ. χρήση ψηφιακών εργαλείων και δεδομένων) για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας σε κοινωνίες έναντι μελλοντικών σοκ και καταστροφών.
  7. Ευθυγράμμιση βραχυπρόθεσμων αντιδράσεων έκτακτης ανάγκης με επενδύσεις σε μακροπρόθεσμους οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους για να διασφαλιστεί η ευημερία των μελλοντικών γενεών.
  8. Παροχή στοχοθετημένων πολιτικών και υπηρεσιών για τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς των νέων, συμπεριλαμβανομένων των νέων που δεν εργάζονται, δεν εκπαιδεύονται ή εκπαιδεύονται όπως για παράδειγμα άστεγοι νέοι και νέες γυναίκες, έφηβοι και παιδιά που αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους ενδοοικογενειακής βίας.

Τα ευρύματα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης καταδεικνύουν ότι η γενιά μας έχει στιγματιστεί ανεπανώρθοτα από την κρίση του COVID-19. Εναπόκειται, λοιπόν, στους πολιτικούς μηχανισμούς και οντότητες του σήμερα να χαράξουν την κατάλληλη κοινωνικο-οικονομική πολιτική, η οποία θα αναπτερώσει το ηθικό των πολιτών του αύριο.

*Νομικός (Υποψήφια Διδάκτωρ)
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
894