Καταχρήσεις και αδικαιολόγητες δραστηριότητες στο ΓεΣΥ έθεσε ο ΣΙΣΓΕΣ σε συνάντηση με ΟΑΥ


«Το κράτος στη β΄ φάση του ΓεΣΥ πρέπει να καλύψει το επιπλέον κόστος στην πρώτη περίοδο λόγω των  ανικανοποίητων αναγκών που συσσωρεύτηκαν και είναι δικαιολογημένη η ικανοποίηση τους»

Σύμφωνα με ενημέρωση του Συνδέσμου Ιδιωτών Ιατρών Συμβεβλημένων με το ΓεΣΥ:

Πραγματοποιήθηκε στις 17.12.19 συνάντηση αντιπροσωπείας του Συνδέσμου Ιδιωτών Ιατρών Συμβεβλημένων με το ΓεΣΥ με την ηγεσία του ΟΑΥ στα γραφεία του Oργανισμού. Συζητήθηκε, ανάμεσα σε άλλα το θέμα των καταχρήσεων και της προσπάθειας του ΟΑΥ να αντιμετωπίσει αδικαιολόγητες και αχρείαστες δραστηριότητες.

Υπήρξε συναντίληψη ότι τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα, τεκμηριωμένα, μελετημένα και όχι μονομερή από τον ΟΑΥ ο οποίος επιβεβαίωσε την σωστή θέση ότι πρέπει να προηγείται διαβούλευση με τους γιατρούς.
Η αντιπροσωπεία του Συνδέσμου επισήμανε ότι αυτό δεν έγινε με τα τελευταία μέτρα και τις οδηγίες για τους χρόνους επισκέψεων και τη διαχείριση των κλινικών σημειώσεων, τα οποία θα έπρεπε κατά την άποψη του Συνδέσμου να ανακοινώνονταν αρκετές μέρες πριν την εφαρμογή τους.
Τα μέτρα και οι οδηγίες αυτές δημιούργησαν προβλήματα, δυσαρέσκεια και αντιδράσεις στους ειδικούς γιατρούς του ΓεΣΥ χωρίς κατά την άποψη του Συνδέσμου να αντιμετωπίζουν τις κύριες πηγές των καταχρήσεων.

Μετά από μακρά συζήτηση ο ΟΑΥ ανάλαβε να μελετήσει το ενδεχόμενο υλοποίησης των πιο κάτω:
1. Μελέτη, με σκοπό την εφαρμογή το συντομότερο, εγγύησης των αμοιβών για ένα αριθμό μονάδων ή/και επισκέψεων που θα συμφωνηθεί με ταυτόχρονη αύξηση της βαρύτητας της επίσκεψης ( 20, 30 λεπτών),
2. Αναπροσαρμογή στη βαρύτητα της τηλεφωνικής επίσκεψης ή αφαίρεση του ποσού συμπληρωμής από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα,
3. Την εφαρμογή ξεχωριστού προϋπολογισμού για κάθε ειδικότητα ξεκινώντας από τις μεγάλες ειδικότητες,
4. Να επανεξεταστούν οι χρόνοι των επισκέψεων στα πλαίσια του προϋπολογισμού κάθε ειδικότητας και να προσαρμοστούν τα μέτρα πρόληψης των καταχρήσεων,
5. Να καθοριστούν κατευθυντήριες οδηγίες με τις ενδείξεις που δικαιολογούν τη διενέργεια των δραστηριοτήτων της κάθε ειδικότητας,
6. Μελέτη για αναπροσαρμογή αμοιβών ΠΙ ώστε ένα μέρος του προϋπολογισμού να διατίθεται βάσει ποιοτικών κριτηρίων.

Διαπιστώθηκε ότι πέραν των καταχρήσεων που γίνονται από γιατρούς και ασθενείς υπάρχει και μια δικαιολογημένη αύξηση του όγκου των ιατρικών πράξεων λόγω ανικανοποίητων αναγκών που συσσωρεύτηκαν και είναι δικαιολογημένη η ικανοποίηση τους. Αυτό θα πάρει πολύ μεγαλύτερη έκταση με την έναρξη της Β φάσης και ενδεχομένως να πρέπει το κράτος να καλύψει (εφ' άπαξ) το επιπλέον ασυνήθιστο κόστος γι’ αυτή την πρώτη περίοδο εφαρμογής του ΓεΣΥ.

Για την προώθηση της βελτίωσης της ποιότητας και του ελέγχου ο Σύνδεσμος πρότεινε την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας ξένων εμπειρογνωμόνων και συμβούλων από κάθε ειδικότητα, τη δημιουργία επιστημονικής επιτροπής με ουσιαστικό και ενεργητικό ρόλο και την εμπλοκή των επιστημονικών Εταιρειών.

Συζητήθηκαν επίσης προβλήματα των οικογενειακών γιατρών ενηλίκων, παιδιάτρων και ειδικών γιατρών, για τα οποία ο ΟΑΥ δεσμεύτηκε να εξετάσει. Ζήτησε ταυτόχρονα να ολοκληρωθεί η καθολική δήλωση του συνήθους ωραρίου του κάθε οικογενειακού γιατρού, να λυθούν τα προβλήματα αναπλήρωσης με διορισμό αντικαταστάτη σε περιπτώσεις μακράς απουσίας και να αποφεύγονται τα λάθη καταχώρησης λανθασμένων στοιχείων στις επισκέψεις ασθενών.

Σχετικά με τις συζητήσεις για τις αμοιβές των οικογενειακών γιατρών υπήρξε συναντίληψη στο γεγονός ότι δεν πρέπει να μεταβληθεί το ύψος του προϋπολογισμού των οικογενειακών γιατρών, σε περίπτωση εισαγωγής ποιοτικών κριτηρίων αποδοτικότητας. Τα τελευταία, συμφωνήθηκε ότι πρέπει να είναι αντικειμενικά και μετρήσιμα και ο ΟΑΥ να διαθέτει τον μηχανισμό παρακολούθησης τους.

Ο Σύνδεσμος επιφυλάχθηκε να μελετήσει το θέμα στην επιτροπή οικογενειακών γιατρών ακούοντας την άποψη των ίδιων των γιατρών και να τοποθετηθεί.
Για σκοπούς καλύτερης επαφής και άμεσης επικοινωνίας του ΟΑΥ με τους γιατρούς, των οποίων η άποψη πρέπει να ακουστεί όσο γίνεται πιο μαζικά, ο Συνδεσμος ανακοίνωσε στη συνάντηση την πρόθεση του να πάρει την πρωτοβουλία οργάνωσης ξεχωριστών συγκεντρώσεων των παιδιάτρων, οικογενειακών γιατρών ενηλίκων και ειδικών γιατρών μετά τα μέσα Ιανουαρίου. Στις συναντήσεις αυτές κλήθηκαν να παρευρεθούν και εκπρόσωποι του ΟΑΥ για να ενημερώσουν αλλά και να ακούσουν τους ίδιους τους γιατρούς. Ο ΟΑΥ αποδέκτηκε την πρόσκληση και αναμένεται ο καθορισμός των ημερομηνιών από το Δ.Σ του Συνδέσμου κατόπιν
συνεννόησης.

Από το πρακτικό της συνάντησης
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
537