Γενικός Ελεγκτής: Τα προβλήματα καλά κρατούν στα δημόσια νοσηλευτήρια


Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας Δρ Οδυσσέας Μιχαηλίδης, στην ετήσια έκθεσή του για το 2014, εντοπίζει λειτουργικά προβλήματα στον τομέα της Δημόσιας Υγείας. Όπως αναφέρει στην έκθεσή του τα κυριότερα αφορούν:

  • στη μη ολοκληρωμένη εφαρμογή του μηχανογραφημένου συστήματος,
  • στον μεγάλο χρόνο αναμονής των ασθενών για ορισμένες εξετάσεις,
  • στην παρακολούθηση και την είσπραξη των καθυστερημένων νοσηλίων,
  • στον έλεγχο του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού,
  • στη στοιχειοθέτηση της υπερωριακής αποζημίωσης,
  • στη διαχείριση αναλωσίμων.

Ο Γενικός Ελεγκτής σημειώνει πως η Υπηρεσία του επανειλημμένα εντοπίζει στις Ετήσιες Εκθέσεις της την ύπαρξη των εν λόγω προβλημάτων και υποδεικνύει την ανάγκη γι’ άμεση αντιμετώπισή τους, καθώς, όπως αναφέρει, αυτά επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και την ποιότητα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που προσφέρεται στους πολίτες και οδηγούν σε αυξημένο κόστος.

Το Μνημόνιο … θέλει αναβάθμιση

Η Ελεγκτική Υπηρεσία θεωρεί αναγκαία την άμεση επίλυσή τους, κρίνοντάς την επιτακτική, παρά ποτέ. «Η λειτουργική και οργανωτική αναβάθμιση των νοσοκομείων, προστίθεται, διαλαμβάνεται ως σύσταση στο Μνημόνιο Συναντίληψης το οποίο υπογράφηκε τον Απρίλιο 2013, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία, σύμφωνα με το αναθεωρημένο Μνημόνιο του Σεπτεμβρίου 2014, θα έπρεπε να είχε επιτευχθεί μέχρι το δεύτερο τρίμηνο 2015, με σκοπό την αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων, των πιο πάνω προβλημάτων».

Ο Γενικός Ελεγκτής επικαλείται την αναφορά του Διευθυντή των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στην απάντησή του, η οποία αναφέρει ότι «τα λειτουργικά προβλήματα των δημόσιων νοσηλευτηρίων θα εκλείψουν ή θα μετριαστούν με την αυτονόμηση/αναδιοργάνωσή τους όπως προβλέπεται στο Μνημόνιο Συναντίληψης».

Καθυστερημένα έσοδα

Ακόμη στην έκθεσή του παρουσιάζει στοιχεία για τακαθυστερημένα έσοδα των νοσοκομείων, σύμφωνα με τις καταστάσεις του Γενικού Λογιστηρίου, που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία και που ανήλθαν σε €25.039.457 στις 31.12.2014 σε σύγκριση με €21.785.497 στις 31.12.2013. Όπως αναφέρεται, ποσό ύψους €4.269.507 (17,1%) αφορά σε καθυστερημένα έσοδα του 2014 και ποσό ύψους €20.769.950 (82,9%) αφορά σε καθυστερημένα έσοδα προηγούμενων ετών.

Εντοπίζοντας το πρόβλημα στα καθυστερημένα έσοδα που αφορούν κυρίως σε νοσήλια εσωτερικών ασθενών των νοσοκομείων, ζητά να λαμβάνονται μέτρα για είσπραξη των οφειλόμενων ποσών έγκαιρα, προτού δίδεται εξιτήριο στους ασθενείς.

Κίνδυνος να μην εισπραχθούν

Ο Δρ Μιχαηλίδης εντοπίζει αδυναμίες στη λήψη όλων των ενδεικνυόμενων μέτρων για είσπραξη των καθυστερημένων οφειλών, «με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος, μεγάλο μέρος των οφειλομένων να μην καταστεί δυνατό να εισπραχθούν». Όπως αναφέρεται σε σχετικές επιστολές της Νομικής Υπηρεσίας, τις οποίες επικαλείται, για την προώθηση δικαστικών μέτρων πρέπει να ικανοποιούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις όπως η ύπαρξη των αναγκαίων προσωπικών στοιχείων των χρεωστών. «Η λήψη μέτρων από τη Νομική Υπηρεσία, σε πολλές περιπτώσεις, καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη λόγω των ελλιπών στοιχείων που δίνονται από τα Νοσοκομεία». «Επιπρόσθετα, αν δεν καταχωρηθούν έγκαιρα αγωγές, υπάρχει ο κίνδυνος να παραγραφεί το δικαίωμα για διεκδίκηση των οφειλών βάσει του περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμου», επισημαίνει.

Οι ξένοι υπήκοοι χρωστούν

Ο Δρ Μιχαηλίδης επικαλείται και προηγούμενη την προηγούμενη έκθεση της Υπηρεσίας του, και αναφέρει πως «σε ορισμένες περιπτώσεις, παρόλο ότι οι ασθενείς παίρνουν εξιτήριο κατά τις εργάσιμες ώρες, εντούτοις δεν προσέρχονται στο λογιστήριο για πληρωμή των οφειλών τους».

Επίσης, εντοπίζει αρκετές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η είσπραξη των καθυστερημένων νοσηλίων από υπηκόους τρίτων χωρών είναι προβληματική, επειδή είτε έχουν εγκαταλείψει την Κύπρο είτε τα στοιχεία και οι διευθύνσεις που έχουν δώσει είναι λανθασμένα. «Σε πολλές περιπτώσεις, διευκρινίζει, τα άτομα αυτά τυγχάνουν δωρεάν θεραπείας λόγω της εισαγωγής τους στα νοσοκομεία μέσω του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ), στο οποίο δεν ακολουθούνται οι συνήθεις διαδικασίες εισαγωγής ασθενών και στη συνέχεια αποχωρούν, χωρίς να καταβάλλουν τα σχετικά δικαιώματα. Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις οφειλών από ξένους υπηκόους οι οποίες ξεπερνούν τις €40.000».

Η Υπηρεσία του πρότεινε όπως, στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να γίνονται ενέργειες για διασύνδεση των μηχανογραφημένων συστημάτων με το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, ώστε να ελέγχονται τα στοιχεία ταυτότητας των ασθενών, αλλά και για να επιβεβαιώνεται ότι οι (αλλοδαποί) ασθενείς, βρίσκονται νόμιμα στην Κύπρο. «Η εν λόγω διασύνδεση, αναφέρει, όπως παρατηρήσαμε, επιτεύχθηκε μόνο για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, και θα πρέπει να επεκταθεί και στα άλλα νοσοκομεία. Επισημάναμε, συνεχίζει, ότι μέχρι να επιτευχθεί η διασύνδεση σε όλα τα νοσοκομεία, θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για εξασφάλιση των απαιτούμενων στοιχείων, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
128