Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Καινοτόμας Δράσης για την αυτόνομη διαβίωση ατόμων με διαταραχές μνήμης


Μέσα από τη συνδρομή νέων τεχνολογιών

Ολοκληρώνονται εντός των ημερών οι κλινικές δοκιμές που γίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος IN LIFE (INdependent LIving support Functions for the Elderly) με στόχο την διασφάλιση μιας όσο το δυνατόν αυτόνομης διαβίωσης για τους ανθρώπους με ήπια γνωστική διαταραχή (διαταραχές μνήμης) μέσα από τη συνδρομή νέων τεχνολογιών. Πρόκειται για ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Καινοτόμας Δράσης που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020. Στην Ελλάδα το πρόγραμμα εφαρμόζεται με συντονιστή το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και πιλοτικό κέντρο το νοσοκομείο "Παπανικολάου" με το διασυνδεόμενο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στο οποίο λειτουργεί Ιατρείο Μνήμης επί σειρά ετών.

Το πρόγραμμα IN LIFE αφορά σε χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με στόχο την υποστήριξη των ηλικιωμένων στην καθημερινότητα τους και με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι το όσο δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαραίτητη είναι η συνδρομή της τεχνολογίας μέσα από τον σχεδιασμό και ανάπτυξη των ανάλογων παρεμβάσεων και εφαρμογών καθώς ο αριθμός των ηλικιωμένων ατόμων που παρουσιάζουν κάποιου βαθμού γνωστικές διαταραχές αυξάνεται συνεχώς λόγω της αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης.

Οι τομείς εφαρμογών οι οποίοι μελετήθηκαν κυρίως στους ασθενείς της χώρας μας είναι οι εξής:

- Παρακολούθηση εξ αποστάσεως της υγείας μέσω αισθητήρων (βραχιόλι, οξύμετρο, πιεσόμετρο) εφαρμογές GuardianAngel και PhysicalActivityMonitoring που αναπτύχθηκαν από ΙΝΑΒ -ΕΚΕΤΑ.

- Εκτίμηση ικανότητας οδήγησης- αναπτύχθηκε από EKETA-IMET

- Σχεδιασμός διαδρομής και υποστήριξη πλοήγησης (MLSDestinator)

- Νοητικά παιχνίδια- αναπτύχθηκαν από την εταιρεία ΒΥΤΕ

Οι ομάδες τελικών χρηστών, στους οποίους δοκιμάστηκαν οι παραπάνω εφαρμογές και έγινε εκτίμηση μιας σειράς παραμέτρων, αποτελούνται συνολικά από 432 άτομα (200 ασθενείς με γνωσιακές διαταραχές, 40 επαγγελματίες υγείας, 180 ανεπίσημους φροντιστές, 12 φορείς/παίκτες του συστήματος υγείας ).

Οι εμπλεκόμενοι γιατροί που αποτελούν την ερευνητική ομάδα του προγράμματος εκπαίδευσαν τους τελικούς χρήστες (ασθενείς και συγγενείς/ επαγγελματίες φροντιστές τους) στη χρήση των λύσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών οι οποίες βασίζονται σε μια ηλεκτρονική ταμπλέτα που χορηγήθηκε στους ασθενείς για ένα διάστημα έξι μηνών και χρήση της εφαρμογής Guardian Angel. Δόθηκε επίσης στους συμμετέχοντες πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω ασύρματης σύνδεσης για το ίδιο χρονικό διάστημα για να παρέχεται κάθε βοήθεια κατά τη χρήση των συστημάτων με τη συνδρομή του τεχνικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Οι χρήστες συμπλήρωσαν συγκεκριμένα ερωτηματολόγια εκτίμησης του βαθμού γνωσιακής διαταραχής και ποιότητας ζωής πριν και μετά το πέρας της εφαρμογής των λύσεων που προτείνονται. Επιπρόσθετα έγινε ηλεκτρονική καταγραφή της χρήσης των εφαρμογών σε καθημερινή βάση, καθώς και ανάλυση των εμφανιζόμενων προβλημάτων ή δυσλειτουργιών.

Συγκεκριμένα, η εφαρμογή GuardianAngel αποτελείται από ένα βραχιόλι σε συνδυασμό με τη χρήση τάμπλετ. Πρόκειται δηλαδή για μια φορητή εφαρμογή κατά την οποία μέσα από μια ψηφιακή πλατφόρμα γίνεται μέτρηση της φυσικής κατάστασης του χρήστη κατά την καθημερινή του δραστηριότητα με δυνατότητα πρόσβασης τόσο από τον επαγγελματία υγείας όσο και από τον συγγενή/φροντιστή. Η παρακολούθηση στην πλατφόρμα χάρη στα δεδομένα που αποστέλλονται μέσα από το βραχιόλι που φορά ο χρήστης ή η χρήστρια με τον ειδικό αισθητήρα αφορούν σε βασικά στοιχεία, όπως καρδιακός παλμός, πίεση, ώρες ύπνου, βηματομέτρηση. Χάρη σε ένα έξυπνο σύστημα υποστήριξης παρέχονται μηνύματα ειδοποίησης, προειδοποίησης ή και κινητοποίησης προς τον χρήστη αλλά και τον φροντιστή του. Συνιστά χρήσιμο βοηθό για τον επαγγελματία υγείας καθώς παρέχεται λεπτομερής πληροφόρηση για την κατάσταση υγείας του ασθενή. H δεύτερη φάση του προγράμματος εκτός από την εφαρμογή GuardianAngel περιλαμβάνει και την διανομή οξύμετρων και πιεσόμετρων σε ορισμένους χρήστες με την ανάλογη κατάσταση υγείας.

H εκτίμηση οδηγικής ικανότητας έγινε στο ΕΚΕΤΑ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης της ικανότητας οδήγησης των ηλικιωμένων οδηγών που έχει αναπτυχθεί στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών κατά το οποίο ο/η χρήστης/τρια συμμετέχει σε πρόγραμμα σχεδιασμένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και στη συνέχεια προχωρά στην οδηγική εκτίμηση σε πραγματικές συνθήκες με αυτοκίνητο μαζί με ειδικό εκπαιδευτή.

Στο πλαίσιο του προγράμματος συνολικά προβλέπεται η προσφορά 19 διαφορετικών υπηρεσιών οι οποίες προσαρμόζονται στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες συγκεκριμένων ομάδων ηλικιωμένων. Το πρόγραμμα ΙNLIFE στην πιλοτική του φάση δοκιμάστηκε και εφαρμόστηκε σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες με συνεργαζόμενες κλινικές από τη Σουηδία, την Ισπανία, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Σλοβενία, την Ολλανδία σε σύνολο 1200 συμμετεχόντων ασθενών. Πρόκειται για τα πιλοτικά κέντρα όπου για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο έγινε σε μεγάλο δείγμα πληθυσμού εκτίμηση των δεξιοτήτων και χρήση νέας τεχνολογίας από ηλικιωμένους με προβλήματα μνήμης.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
201