Αδυναμίες στις διαδικασίες για κρατικές ενισχύσεις από το Υπ. Υγείας εντοπίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία


Η επιδότηση των ασθενών, για θεραπεία στον ιδιωτικό τομέα, γίνεται από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου, κατά παράβαση του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου

Δόθηκε στη δημοσιότητα η Ειδική Έκθεση με θέμα «Έλεγχος Υπουργείου Υγείας», που ετοιμάστηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία, η οποία εντοπίζει αδυναμίες. Η Έκθεση αναρτήθηκε σήμερα Δευτέρα, στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας

Ευρήματα 

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία παρατηρήθηκαν αδυναμίες, όσον αφορά στις διαδικασίες παραχώρησης κρατικών ενισχύσεων σε διάφορους Φορείς, όπως καταβολή χορηγίας σε Φορείς, οι οποίοι έτυχαν ενίσχυσης από άλλα Υπουργεία, καταβολή χορηγίας παρόλο που οι Φορείς είχαν αναξιοποίητες καταθέσεις και παραχώρηση χορηγίας κατ΄ εξαίρεση, χωρίς επαρκή αξιολόγηση. 
 
Όσον αφορά στην καταβολή κρατικής χορηγίας προς το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου (ΟΚΤΚ) (€15.000.000 το 2020), η Υπηρεσία διαπίστωσε ότι δεν ετοιμάστηκε πλάνο δράσης για τη συμμόρφωση του ΟΚΤΚ με τις απαιτούμενες διαδικασίες χρηστής διακυβέρνησης, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου, ενώ δεν λήφθηκαν υπόψη τα τραπεζικά διαθέσιμα του Κέντρου, πριν την καταβολή της χορηγίας. 

Αναφορικά με την αγορά υπηρεσιών από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ), παρατήρησε ότι δεν διενεργείται έλεγχος στις τιμές χρέωσης των υπηρεσιών, ενώ υπέδειξε με για άλλη μια φορά την ανάγκη επικαιροποίησης της σχετικής συμφωνίας μεταξύ Υπουργείου Υγείας και Ινστιτούτου.

Επίσης, η Ελεγκτική Υπηρεσία παρατήρησε ότι σε μία περίπτωση αγοράς υπηρεσιών ακτινοθεραπείας, το Υπουργείο Υγείας κατέβαλε τη σχετική αποζημίωση σε νομικό πρόσωπο διαφορετικό από τον ανάδοχο της σύμβασης. 

Εξάλλου, διαπίστωσε αδυναμίες στον έλεγχο που διενεργείται, πριν την πληρωμή, στα τιμολόγια του Εθνικού Φορέα Υγείας της Γερμανίας, για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης επιδοτούμενων ασθενών.

Επιπλέον, εντοπίστηκε μία περίπτωση αποστολής ασθενή στη Γερμανία, η οποία, όπως διαφάνηκε, δεν ήταν δικαιούχος, ενώ η απαιτούμενη έγκριση της δαπάνης από τους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών (άρθρο 15 του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Αρωγής για υπηρεσίες υγείας που δεν προσφέρονται στον δημόσιο τομέα) εξασφαλίστηκε με μεγάλη καθυστέρηση. 

Παρατήρησε [EL1]  ακόμα και πάλι ότι το Υπουργείο Υγείας δεν έχει καθορίσει διαδικασία, ώστε να εξασφαλίζει αποδεικτικά στοιχεία, για τα στεντ που χρεώνονται από τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, για επεμβάσεις που διενεργούνται σε επιδοτούμενους ασθενείς.
 
Στο μεταξύ, σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία ενώ εκκρεμούσε η εκδίκαση υπόθεσης, για διαπίστωση του ενδεχομένου διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος από Λειτουργό των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, αυτός προήχθη σε Ανώτερη θέση. 

Επιπρόσθετα, αναφέρει πως το Υπουργείο Υγείας, από τον Αύγουστο του 2020, ανακτά από τον ΟΑΥ το κόστος αγοράς φαρμάκων, που αφορούν στην 2η φάση του ΓεΣΥ, χωρίς όμως να ανακτά το διοικητικό κόστος.

Επίσης, χρηματοδότησε την αγορά συγκεκριμένων φαρμάκων του ΟΑΥ, για την περίοδο μέχρι 31.8.2020, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας. 

Η επιδότηση των ασθενών, για θεραπεία στον ιδιωτικό τομέα, γίνεται από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου, κατά παράβαση του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου. Η Υπηρεσία εισηγήθηκε όπως η αποστολή ασθενών στον ιδιωτικό τομέα ρυθμιστεί μέσω Κανονισμών και οι δαπάνες να ανακτώνται από τον ΟΑΥ. 

Επίσης, αναφέρει ότι εντοπίστηκαν αδυναμίες στο Λογιστήριο του Υπουργείου, αναφορικά με τη συμφιλίωση Κονδυλιών στο τέλος κάθε μήνα, την τήρηση όλων των απαραίτητων υποστηρικτικών στοιχείων στους φακέλους Κονδυλιών, τον συμψηφισμό πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων, την έγκαιρη εξόφληση των τιμολογίων κ.λπ. 

Σύμφωνα με τη Ελεγκτική Υπηρεσία το 2004, αγοράστηκε αποτεφρωτήρας για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για την καύση κλινικών αποβλήτων, έναντι συνολικού κόστους €1.700.000, ο οποίος δεν κατέστη δυνατό να λειτουργήσει για τον σκοπό για τον οποίο είχε αγοραστεί, με αποτέλεσμα να πωληθεί το 2019 σε ιδιώτη, μέσω δημόσιου πλειστηριασμού, έναντι ποσού €81.991. 

Από τον τερματισμό των συμβάσεων αδειών χρήσης των καντίνων στα Δημόσια Νοσηλευτήρια, προέκυψαν -μέχρι την ημέρα του ελέγχου- οφειλές των Αναδόχων προς το δημόσιο ύψους περίπου €8,2 εκ.

Ενδεικτικές είναι οι περιπτώσεις των καντίνων του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και του ΝΑΜ ΙΙΙ, οι οποίες, παρόλο ότι τερματίστηκαν το 2015 και 2017, αντίστοιχα και τυγχάνουν χειρισμού από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, οι συνολικές οφειλές τους ανέρχονται σε περίπου €6,75 εκ., χωρίς να έχει γίνει κατορθωτή η ανάκτηση ούτε των οφειλόμενων ποσών, ούτε των χώρων. 

Εξάλλου, το 2015 αναφέρει πως αποφασίστηκε η εγκατάσταση ενός νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας στα δημόσια νοσηλευτήρια και το ίδιο έτος ετοιμάστηκαν προδιαγραφές και έγγραφα ανοικτού διαγωνισμού, από εμπειρογνώμονες που εξασφαλίστηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Επτά σχεδόν χρόνια μετά και αφού έγιναν διάφορες τροποποιήσεις στα έγγραφα του διαγωνισμού, στο εκτιμώμενο κόστος και στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, το έργο δεν έχει ακόμα καν κατακυρωθεί, παρά το γεγονός ότι ο ΟΚΥπΥ το θεωρεί ως έργο ύψιστης σημασίας, το οποίο θα βοηθήσει στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών και ορθολογιστική διαχείριση των πόρων του, σημειώνει η ΕΥ.

Από τη διερεύνηση παραπόνου που υποβλήθηκε στην Ελεγκτική Υπηρεσία, σχετικά με διαγωνισμό της ΔΑΠ, για την προμήθεια υλικών με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, με επίκληση του κατεπείγοντος, διαπίστωσε ότι η ΔΑΠ ζήτησε προσφορά από έναν μόνο οικονομικό φορέα, ενώ η εν λόγω διαδικασία δίδει τη δυνατότητα να κληθούν και άλλοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν προσφορά. 

Το Υπουργείο Υγείας, στη βάση μελέτης “Project Fitch”, έκρινε πως η χρήση του συστήματος αυτοματοποίησης γραφείου (eOASIS) ήταν η πιο συμφέρουσα για την αρχειοθέτηση των EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΥ/01/2022 3 ηλεκτρονικών φακέλων των ασθενών, με εκτιμημένο κόστος €954.300, σε σύγκριση με την επιλογή νέου συστήματος, μέσω ανοικτού διαγωνισμού, εκτιμώμενου κόστους €1.015.600.

Η ΕΥ εξέφρασε τις επιφυλάξεις της κατά πόσο τεκμηριώνονταν επαρκώς οι λόγοι χρήσης και καταλληλότητας του συστήματος eOASIS και κατά πόσο η επιλογή ανοικτού διαγωνισμού για νέο λογισμικό θα ήταν πιο συμφέρουσα επιλογή και, τελικά, λόγω του ότι δεν ήταν τεχνικά δυνατή η χρήση του eOASIS για τον πιο πάνω σκοπό, εξασφαλίστηκε, μέσω ανοικτού διαγωνισμού από το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, νέο λογισμικό αξίας €48.400+ΦΠΑ. 

Τέλος, το Υπουργείο Υγείας προκήρυξε διαγωνισμό για την αγορά ιατρικών υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα, για τη διεξαγωγή Επεμβατικής Παλίνδρομου Χολαγγειοπαγκρεατογραφίας (ERCP), την οποία ακύρωσε μετά την υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών, αφού διαπιστώθηκε ότι οι εν λόγω υπηρεσίες μπορούσαν να προσφερθούν από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.
 
Έκθεση http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/annualscg_gr/annualscg_gr?OpenForm

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
2130