Έγκυρη κατά το ΔΕΕ η σταδιακή απαγόρευση των τσιγάρων και του καπνού με αρωματικά


ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (ΚΥΠΕ)- "Η σταδιακή απαγόρευση σε επίπεδο Ε.Ε. των τσιγάρων και του καπνού για στριφτά τσιγάρα που περιέχουν αρωματικές ύλες είναι έγκυρη", απεφάνθη σήμερα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρίνοντας ότι "η απαγόρευση αυτή δεν παραβιάζει ούτε τις αρχές της ασφάλειας δικαίου, της ίσης μεταχειρίσεως και της αναλογικότητας ούτε την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων".

Συγκεκριμένα και αφού εξέτασε υπόθεσε που παρέπεμψε το Verwaltungsgericht Berlin (διοικητικό πρωτοδικείο Βερολίνου, Γερμανία), το ΔΕΕ διαπιστώνει ότι "είναι έγκυρη η απαγόρευση διαθέσεως στην αγορά τσιγάρων και καπνού για στριφτά τσιγάρα, που περιέχουν αρωματικές ύλες, η οποία ισχύει από τις 20 Μαΐου 2016 όταν ο όγκος πωλήσεων σε επίπεδο ΕΕ είναι μικρότερος από ποσοστό 3 % στις κατηγορίες «τσιγάρα» και «καπνός για στριφτά τσιγάρα», και, σε αντίθετη περίπτωση, από τις 20 Μαΐου 2020".

Το ΔΕΕ θεωρεί δικαιολογημένη τη διάκριση με γνώμονα τον όγκο πωλήσεων, κρίνοντας ότι δεν παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχειρίσεως. Το ΔΕΕ κρίνει ότι "η περίοδος δύο ετών την οποία διέθεταν τα κράτη μέλη για τη θέσπιση των αναγκαίων διατάξεων με σκοπό τη μεταφορά της οδηγίας στην εσωτερική έννομη τάξη και για τη διασφάλιση επαρκούς χρόνου στους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες προκειμένου να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της οδηγίας αυτής είναι επαρκής υπό το πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας".

Ακολούθως και όσον αφορά την απαγόρευση χρήσεως πληροφοριών οι οποίες αναφέρονται σε γεύση, μυρωδιά, αρωματικές ύλες ή άλλα πρόσθετα, το Δικαστήριο διευκρινίζει ότι η οδηγία επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να απαγορεύουν τη χρήση τέτοιων πληροφοριών ακόμη και στην περίπτωση που πρόκειται για πληροφορίες μη διαφημιστικού χαρακτήρα και που η χρήση των σχετικών συστατικών εξακολουθεί να επιτρέπεται. Πράγματι, ο νομοθέτης της Ένωσης δεν είχε την πρόθεση να κάνει διάκριση μεταξύ πληροφοριών με διαφημιστικό χαρακτήρα και πληροφοριών χωρίς διαφημιστικό χαρακτήρα.

Όσον αφορά την απαγόρευση να τίθενται επί της επισημάνσεως των μονάδων συσκευασίας, επί της εξωτερικής συσκευασίας και επί του ίδιου του προϊόντος καπνού σήματα που αναφέρονται σε αρωματικές ύλες, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η δέσμευση αυτή δεν ισοδυναμεί με στέρηση του δικαιώματος ιδιοκτησίας αλλά απλώς με περιορισμό του δικαιώματος αυτού.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
143