Υποβολή προσφορών διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών για τέσσερεις Ιατρούς


Για τις ανάγκες του Ανιχνευτικού Προγράμματος στα Κέντρα Προσφύγων για τη Διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας

Πρόσκληση υποβολής προσφορών διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών για τέσσερεις Ιατρούς για τις ανάγκες του Ανιχνευτικού Προγράμματος στα Κέντρα Προσφύγων για τη Διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας

Η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας, προσκαλεί όσους Ιατρούς ενδιαφέρονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα πλαίσια σύμβασης δημοσίου αναφορικά με τον διαγωνισμό με θέμα: Διαγωνισμός για Αγορά Υπηρεσιών για Τέσσερεις (4) Ιατρούς για τις ανάγκες του Ανιχνευτικού Προγράμματος στα Κέντρα Προσφύγων για τη Διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας σύμφωνα με το Παράρτημα XIV του Ν.73(Ι)/2016 με διάρκεια κάθε σύμβασης έξι (6) μήνες με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη έξι (6) + έξι (6) μήνες ή όπως ήθελε καθορίσει η Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες, να υποβάλουν την προσφορά τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν περαιτέρω πληροφορίες και έντυπα υποβολής προσφοράς σε ηλεκτρονική μορφή είτε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (http://www.moh.gov.cy), είτε από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (https://www.eprocurement.gov.cy) και να υποβάλουν την προσφορά τους σύμφωνα με τις οδηγίες των εγγράφων του διαγωνισμού.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη 08/02/2023 και ώρα 10:00 π.μ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter975