Προσφορές για αγορά υπηρεσιών από Φοιτητές/ Πτυχιούχους για ανίχνευση του καρκίνου του μαστού


Η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας, προσκαλεί όσους φοιτητές ή/και Πτυχιούχους ενδιαφέρονται να υποβάλουν την προσφορά τους για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα πλαίσια σύμβασης δημοσίου αναφορικά με τον διαγωνισμό με θέμα: Διαγωνισμός για την αγορά διοικητικών υγειονομικών υπηρεσιών από Φοιτητές ή/και Πτυχιούχους για τις ανάγκες του πληθυσμιακού προγράμματος ανίχνευσης καρκίνου του μαστού στα Μαστογραφικά Κέντρα των Επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου και στο Υπουργείο Υγείας. Η διάρκεια κάθε σύμβασης είναι τρείς μήνες με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης, με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη τρείς μήνες όπως ήθελε καθορίσει η αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν περαιτέρω πληροφορίες και έντυπα υποβολής προσφοράς σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (http://www.moh.gov.cy), είτε από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (https://www.eprocurement.gov.cy) και να υποβάλουν την προσφορά τους σύμφωνα με τις οδηγίες των εγγράφων του διαγωνισμού.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 9:00 π.μ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter790