Προκήρυξη διαγωνισμού για αγορά διοικητικών υγειονομικών υπηρεσιών για ανάγκες Κέντρων Εμβολιασμού


 Η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας προσκαλεί όσους  απόφοιτους Λυκείου ή/και πτυχιούχους ενδιαφέρονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο σύμβασης δημοσίου αναφορικά με τον διαγωνισμό με θέμα: Διαγωνισμός για την αγορά διοικητικών υγειονομικών υπηρεσιών από απόφοιτους Λυκείου ή/και πτυχιούχους για τις ανάγκες του Εμβολιαστικού Πλάνου για COVID-19 στα Κέντρα Εμβολιασμού και στο Υπουργείο Υγείας, με διάρκεια κάθε σύμβασης τρείς (3) μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη τρείς μήνες όπως ήθελε καθορίσει η αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες, να υποβάλουν την προσφορά τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν περαιτέρω πληροφορίες και έντυπα υποβολής προσφοράς σε ηλεκτρονική μορφή είτε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (http://www.moh.gov.cy), είτε από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (https://www.eprocurement.gov.cy) και να υποβάλουν την προσφορά τους σύμφωνα με τις οδηγίες των εγγράφων του διαγωνισμού.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021, και ώρα 9 το πρωί
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter
228