Παράταση υποβολής αιτήσεων στο Υπουργείο Υγείας για κρατικές ενισχύσεις για το έτος 2022


Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, λόγω υποβολής αρκετών αιτημάτων από Εθελοντικές Οργανώσεις, Συνδέσμους και Ιδρύματα για παράταση υποβολής αίτησης για κρατική ενίσχυση για το έτος 2022, αποφάσισε όπως δοθεί παράταση μέχρι την Δευτέρα 26.09.2022 για τα δύο Σχέδιά του, όπως αυτά προκηρύχθηκαν στις 10 Ιουνίου 2022, ως ακολούθως:

Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Υγείας βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 360/2012 της Επιτροπής για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος για το έτος 2022,

και

Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Υγείας βάσει της Απόφασης 2012/21 ΕΕ, για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος για το έτος 2022

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter4971