Διαγωνισμός για Αγορά Υπηρεσιών για στελέχωση του Ιατρείου στο Κέντρο Φιλοξενίας Πουρνάρα


Η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας ανακοινώνει την πρόθεση της, να προβεί σε αγορά υπηρεσιών δυο (2) ιατρών για παροχή υπηρεσιών υγείας σε μετανάστες και άτομα διεθνούς προστασίας (πολιτικοί πρόσφυγες και Αιτητές πολιτικού ασύλου) στο Κέντρο Φιλοξενίας Μεταναστών και Υποδοχής Ατόμων Διεθνούς Προστασίας στο Πουρνάρα.

Χρονική διάρκεια των Συμβάσεων: Οι Συμβάσεις θα έχουν έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης μέχρι τις 31/01/2023 με μονόπλευρο δικαίωμα της Αναθέτουσας Αρχής για ανανέωση για ακόμα έξι (6) και έξι (6) μήνες.

Ανάλυση Δραστηριοτήτων:

Ο Διαγωνισμός στοχεύει στη σύναψη δύο (2) Συμβάσεων. Οι οικονομικοί φορείς που θα επιτύχουν θα παρέχουν στην Αναθέτουσα Αρχή τις ζητούμενες υπηρεσίες όπως περιγράφονται πιο κάτω και θα είναι υπόλογοι στην ομάδα Έργου της αναθέτουσας Αρχής.

Λειτουργία Ιατρείου του Κέντρου Πουρνάρα: 

Το ιατρείο θα λειτουργεί για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών καθημερινά από Δευτέρα – Παρασκευή και ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τις ανάγκες και σε συνεννόηση με την ομάδα έργου της Αναθέτουσας Αρχής.

1. Στα πλαίσια της διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, εξετάζει και αξιολογεί την κατάσταση της υγείας των νεοεισερχόμενων μεταναστών, παραπομπή για εργαστηριακές εξετάσεις, παραπομπή για εξετάσεις ιατρικών ειδικοτήτων, επίβλεψη/οργάνωση και ερμηνεία δοκιμασίας Mantoux, αιμοληψίες για λοιμώδη νοσήματα, γενικές αιμοληψίες και άλλες αιματολογικές εξετάσεις, rapid tests, χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, συνταγές για εκτέλεση φαρμακευτικής αγωγής, αλλαγές πληγών, εργασίες διερεύνησης (dxstick, ηλεκτροκαρδιογραφήματα), ζωτικά σημεία (πίεση, θερμοκρασία και pulse), περίθαλψη και επίβλεψη τραυματισμών, χορήγηση ενέσεων, παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών και την παραπομπή τους σε Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών,   αναγνώριση ευάλωτων ατόμων, και τήρηση/ενημέρωση ιατρικού φακέλου μεταναστών στα Κέντρα Υποδοχής Ατόμων Διεθνούς Προστασίας Πουρνάρα.

2. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα για το πρωτόκολλο της Κωνσταντινούπολης. Διαδικασία εξέτασης πιθανών θυμάτων Βασανιστηρίων στα πλαίσια της αίτησης τους για πολιτικό άσυλο

3.Υποβολή εισηγήσεων που αφορούν τις πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας (Standard Operating Procedures) και εποπτεία της εφαρμογής τους, διεκπεραίωση της απαιτούμενης διοικητικής εργασίας  και γενικός συντονισμός που σχετίζονται με τη λειτουργία του ιατρείου.

4. Έκδοση Πιστοποιητικών Αποδέσμευσης

Τόπος Εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης

Τόπος εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης είναι τα Κέντρα Φιλοξενίας Μεταναστών και  Υποδοχής Ατόμων Διεθνούς Προστασίας στο Πουρνάρα.

 1. Όροι Εργοδότησης:

  Α. Απαιτούμενα Προσόντα:

  (1)  Αντίγραφο εγγραφής στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο

  (2)  Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος σε ισχύ για το έτος 2022 από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο. Να επισυναφθεί αντίγραφο.

  (3)  Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

  (4)  Έντυπο 1: Βιογραφικό Σημείωμα

  (5)  Έντυπο 2: Δέσμευση μη Απόσυρσης Προσφοράς

  (6)  Έντυπο 3: Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης

  (7)  Η εγγύηση πιστής εκτέλεσης, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης, θα πρέπει να παραμένει σε ισχύ για ακόμα δύο (2) μήνες μετά την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης, οπόταν και θα επιστραφεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο.

  (8)  Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου που εκδίδεται από την Αστυνομία (το οποίο εκδόθηκε εντός 3 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης).

  (9)  Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ικανότητα επαρκούς προφορικής επικοινωνίας

  (10)    Ατομικό Πιστοποιητικό Υγείας Safe Pass, το οποίο εκδίδεται δυνάμει των περί Λοιμοκαθάρσεων (Δημόσια Υγεία) Κανονισμών, Να γνωρίζουν και να τηρούν τα μέτρα πρόληψης, προφύλαξης, ατομικής προστασίας και παρεμπόδισης εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτά ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας.

  (11)  Όλα τα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/πτυχία που απαιτούνται, σύμφωνα με την παρούσα.

  (12)  Ο επιτυχών προσφοροδότης θα πρέπει αφού του κοινοποιηθεί η κατακύρωση της προσφορά και εν’ πάση περιπτώσει πριν την υπογραφή της Σύμβασης Δημοσίου να υποβάλει ασφαλιστική κάλυψη για νομική ευθύνη έναντι επαγγελματικής/ιατρικής αμέλειας δυνάμει του Περί Γενικού Συστήματος Νόμου σύμφωνα με τον Κ.Δ.Π.  496/2020, άρθρο 5 (1) (α) (ιι), που να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των €300.000,00 η οποία θα καλύπτει τον ιατρό που εμπλέκεται στη θεραπεία του.  Η ασφάλεια θα πρέπει να καλύπτει επίσης τραυματισμό, σωματική βλάβη ή άλλη ζημιά και θάνατο, συνέπεια αμέλειας, αβλεψίας ή παράλειψης του προσφοροδότη να συμμορφωθεί με τους όρους της Σύμβασης Δημοσίου αυτής. Η διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης να έχει ημερομηνία λήξης δυο (2) μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης.

Β. Καθήκοντα και Ευθύνες

(1) ο επιτυχών οικονομικός φορέας υποχρεούται να παρέχει Υπηρεσίες Προσωπικού Ιατρού όπως καθορίζεται από το σχετικό καθηκοντολόγιο του Περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Προσωπικοί Ιατροί) Κανονισμοί 2019.

(2) Στα πλαίσια της διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, εξετάζει και αξιολογεί την κατάσταση της υγείας των νεοεισερχόμενων μεταναστών, παραπομπή για εργαστηριακές εξετάσεις, παραπομπή για εξετάσεις ιατρικών ειδικοτήτων, επίβλεψη/οργάνωση και ερμηνεία δοκιμασίας Mantoux, αιμοληψίες για λοιμώδη νοσήματα, γενικές αιμοληψίες και άλλες αιματολογικές εξετάσεις, rapid tests, χορήγηση φαρμακευτικής  αγωγής, συνταγές για εκτέλεση φαρμακευτικής αγωγής, αλλαγές πληγών, εργασίες διερεύνησης (dxstick, ηλεκτροκαρδιογραφήματα), ζωτικά σημεία (πίεση, θερμοκρασία και pulse), περίθαλψη και επίβλεψη τραυματισμών, χορήγηση ενέσεων, παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών και την παραπομπή τους σε Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών,   αναγνώριση ευάλωτων ατόμων, και τήρηση/ενημέρωση ιατρικού φακέλου μεταναστών στα Κέντρα Υποδοχής Ατόμων Διεθνούς Προστασίας Πουρνάρα.

(3)  Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα για το πρωτόκολλο της Κωνσταντινούπολης. Διαδικασία εξέτασης πιθανών θυμάτων Βασανιστηρίων στα πλαίσια της αίτησης τους για πολιτικό άσυλο

(4)  Υποβολή εισηγήσεων που αφορούν τις πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας (Standard Operating Procedures) και εποπτεία της εφαρμογής τους, διεκπεραίωση της απαιτούμενης διοικητικής εργασίας  και γενικός συντονισμός που σχετίζονται με τη λειτουργία του ιατρείου.

(5) ο Ανάδοχος θα πρέπει με την υπογραφή της Σύμβασης να υποβάλει ασφαλιστική κάλυψη για νομική ευθύνη έναντι επαγγελματικής/ιατρικής αμέλειας που να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των €300.000,00 η οποία θα καλύπτει τον ιατρό που εμπλέκεται στη θεραπεία του. Η ασφάλεια θα πρέπει να καλύπτει επίσης τραυματισμό, σωματική βλάβη ή άλλη ζημιά και θάνατο, συνέπεια αμέλειας, αβλεψίας ή παράλειψης του Αναδόχου να συμμορφωθεί με τους όρους της Σύμβασης αυτής. Η ασφαλιστική κάλυψη για νομική ευθύνη έναντι επαγγελματικής αμέλειας πρέπει να έχει ημερομηνία λήξης δυο (2) μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης.

(6) κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/Κανονιστικές, Γενικές ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται από το Υπουργείο Υγείας.

(7) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος επιθυμεί την διακοπή της σύμβασης για σκοπούς άσκησής του για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας θα πρέπει να ενημερώσει γραπτώς τον Συντονιστή της Σύμβασης 30 μέρες πριν την προβλεπόμενη αποχώρησή του.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

 • Τον απαραίτητο χώρο για διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών που εμπίπτουν στη Σύμβαση.
 • Θα γίνεται  χρήση του υφιστάμενου εξοπλισμού και αναλωσίμων.
 • Πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες, στοιχεία, εξοπλισμό, υλικό και έγγραφα που εύλογα απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών του.
 • Θα του διασφαλίζει την αναγκαία συνεργασία με το κατάλληλο προσωπικό.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται θα καταχωρούνται σε κατάλογο με αλφαβητική σειρά. Η αγορά υπηρεσιών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.

Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων από τις εκάστοτε ανάγκες η επιλογή θα γίνεται με την διαδικασία της κλήρωσης παρουσίας όλων των ενδιαφερόμενων υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν περαιτέρω πληροφορίες και έντυπα υποβολής προσφοράς σε ηλεκτρονική μορφή είτε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (http://www.moh.gov.cy) είτε από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (https://www.eprocurement.gov.cy) και να υποβάλουν την αίτησή τουςστην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου npyrgotou@moh.gov.cy με τίτλο «Διαγωνισμός για Αγορά Υπηρεσιών για στελέχωση του Ιατρείου στο Κέντρο Φιλοξενίας Πουρνάρα, σύμφωνα με το Παράρτημα XIV του Ν.73(Ι)/2016» και να αναγράφεται ο αρ. διαγωνισμού “Σ.Υ. 21/22”), υποβάλλοντας συμπληρωμένα τα έντυπα 1, 2 και 3 και όσα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/πτυχία απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα.

Η πρώτη εξέταση των αιτήσεων θα γίνει στις 30/06/22 η ώρα 10 π.μ.

Οι ιατροί θα διορίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση μεγαλύτερων αναγκών από τις υφιστάμενες, θα πραγματοποιείται διαδικασία κλήρωσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων ιατρών.

Η παρούσα πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παραμένει σε ισχύ και θα γίνεται επαναξιολόγηση κάθε έξι (6) μήνες των ενδιαφερομένων μελών σύμφωνα με τις ανάγκες.

Για την υποβολή αιτήσεων για την περίοδο 01/02/2023- 31/07/2023, η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 31/12/2022 και ώρα 10.00 π.μ. στο κιβώτιο προσφορών αρ.1. της Δ.Α.Π. του Υπουργείου Υγείας.

Για την υποβολή αιτήσεων για την περίοδο 01/08/2023-31/01/2024, η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 30/06/2023 και ώρα 10.00 π.μ. στο κιβώτιο προσφορών αρ.1. της Δ.Α.Π. του Υπουργείου Υγείας.

Βασική και Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό: Αιτήσεις από ενδιαφερόμενους που έχουν συμπληρώσει πέραν των 17 μηνών εργασίας στο σύνολο με αγορά υπηρεσιών, θα απορρίπτονται. Με την λήξη της Σύμβασης, οι Οικονομικοί Φορείς δεν θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει απασχόληση με οποιονδήποτε τρόπο στη Δημόσια Υπηρεσία (είτε η απασχόληση ήταν συνεχής είτε ήταν διακοπτόμενη), συμπεριλαμβανομένων επιτάξεων ή/και με αγορά υπηρεσιών, συνολικής περιόδου μεγαλύτερης από τριάντα (30) μήνες. Σε περίπτωση οικονομικών φορέων που έχουν παραιτηθεί οικειοθελώς από τη Δημόσια Υπηρεσία, ο χρόνος πριν την παραίτηση δεν υπολογίζεται. Εξαιρούνται από την προϋπόθεση Οικονομικό Φορείς που έχουν αφυπηρετήσει από την Δημόσια Υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας

Προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψηφίους που κατέχουν ειδικότητα

Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων από τις εκάστοτε ανάγκες θα δίνεται προτεραιότητα σε ιατρούς με ειδικότητα και ακολούθως σε αυτούς με την περισσότερη πείρα. 

Το Υπουργείο Υγείας δύναται να διακόψει τη σύμβαση όποτε το κρίνει απαραίτητο χωρίς ο επιτυχών οικονομικός φορέας να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση. Σε αυτή την περίπτωση, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να αποστέλλει τιμολόγιο στο Λογιστήριο των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας πιστοποιημένο από τον υπεύθυνο συντονιστή μόνο για τις μέρες που έχει εργαστεί.

ΕΓΓΡΑΦΑ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter6518