Το Διοικητικό Δικαστήριο έκανε δεκτή την προσφυγή για επιδότηση θεραπείας


 Το Διοικητικό Δικαστήριο έκανε δεκτή την προσφυγή της ΧΧΧΧ Πέτρου κατά του Υπουργείου Υγείας, το οποίο απέρριψε το αίτημα του συζύγου της για επιδότηση της θεραπείας της.

Ο σύζυγος της αιτήτριας με επιστολή του ημερομηνίας 16.12.2015 αιτήθηκε μέσω του σχεδίου οικονομικής αρωγής επιδότηση ύψους €14.000 για έξοδα που υπέστηκε η αιτήτρια συνεπεία δυο χειρουργικών επεμβάσεων σε ιδιωτικό νοσοκομείο.

Ακολουθεί αυτουσια η ενδιαφέρουσα υπόθεση:

 

25 Νοεμβρίου 2019

[Ε. ΜΙΧΑΗΛ, ΔΔΔ]

Αναφορικά με τα Άρθρα 28, 29, 30 και 146 του Συντάγματος

Μεταξύ

   ΧΧΧ PETROU

Αιτήτριας

      ΚΑΙ

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

 

Καθ' ου η Αίτηση

............

κα Ν. Πογιατζή για Ι. Φράγκος & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε., για την αιτήτρια.

κα Δ. Μ. Εργατούδη για Γενικό Εισαγγελέα, για τον καθ' ου η αίτηση. 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ε. Μιχαήλ, ΔΔΔ: Η αιτήτρια με την προσφυγή της ζητά την ακύρωση της απόφασης του καθ' ου η αίτηση - της οποίας έλαβε γνώση με επιστολή ημερομηνίας 26.8.2016 - να μην ικανοποιήσει μετά από επανεξέταση το αίτημα που υπέβαλε ο σύζυγος της αιτήτριας για επιδότηση της θεραπείας της.

Ο σύζυγος της αιτήτριας με επιστολή του προς τον καθ' ου η αίτηση ημερομηνίας 16.12.2015 αιτήθηκε μέσω του σχεδίου οικονομικής αρωγής (στο εξής το «σχέδιο») επιδότηση ύψους €14.000 για έξοδα που υπέστηκε η αιτήτρια συνεπεία δυο χειρουργικών επεμβάσεων σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Το αίτημα αφού εξετάστηκε απορρίφθηκε στη βάση του ότι οι επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε η αιτήτρια διενεργούνται και στα κρατικά νοσηλευτήρια και συνεπώς δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του σχεδίου. Με επιστολή του ημερομηνίας 4.5.2016 ο σύζυγος της αιτήτριας ζήτησε επανεξέταση της απόφασης η οποία αφού εξετάστηκε από το Αναθεωρητικό Συμβούλιο απορρίφθηκε εκ νέου για τους ίδιους λόγους.

Οι λόγοι ακύρωσης που προβάλλει η αιτήτρια συνοψίζονται σε αναρμοδιότητα του οργάνου που έλαβε την προσβαλλόμενη απόφαση πλάνη περί τα πράγματα και τον νόμο, παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης, κατάχρηση εξουσίας και έλλειψη δέουσας έρευνας και αιτιολογίας.

Ως προς την αναρμοδιότητα του οργάνου, η αιτήτρια επιχειρηματολογεί ότι επειδή η απόφαση υπογράφεται εκ μέρους της Γενικής Διευθύντριας, δεν ικανοποιούνται οι πρόνοιες του άρθρου 11(3) του σχεδίου που αναφέρεται σε λήψη απόφασης από τον Υπουργό. Το εν λόγω άρθρο προνοεί ότι:

«1.     Ασθενής, ο οποίος δεν ικανοποιείται από απόφαση Υπουργείου Υγείας για οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά αίτηση για αποστολή του εκτός κρατικών νοσηλευτηρίων για διάγνωση ή/και θεραπεία, δικαιούται μέσα σε είκοσι μία μέρες από την κοινοποίηση σ' αυτόν της απόφασης, με γραπτή αίτηση του στην οποία εκθέτει τους λόγους της μη ικανοποίησης του, να ζητήσει επανεξέταση.

2.       Όταν οι λόγοι της αίτησης για επανεξέταση αφορούν γνωμοδότηση της Επιτροπής, ο Υπουργός, αφού ζητηθούν οι απόψεις του θεράποντα ιατρού όπου χρειάζεται, παραπέμπει την υπόθεση στο Συμβούλιο για γνωμοδότηση.  Το Συμβούλιο υποβάλλει εντός 21 εργάσιμων ημερών πλήρως αιτιολογημένη και εμπεριστατωμένη έκθεση προς τον Υπουργό Υγείας.

3.       Ο Υπουργός αφού λάβει υπόψη το περιεχόμενο της έκθεσης του Συμβουλίου και της έκθεσης του θεράποντα γιατρού εξετάζει την αίτηση το ταχύτερο δυνατό και κοινοποιεί την απόφαση του στον ενδιαφερόμενο ασθενή, η οποία θα πρέπει να είναι επεξηγηματική, σαφής και κατανοητή.»

Ο καθ' ου η αίτηση σε απάντηση του επιχειρήματος της αιτήτριας παραπέμπει σε σημείωμα του Υπουργού ημερομηνίας 27.7.2015 σύμφωνα με το οποίο εκχωρεί τις εξουσίες του που απορρέουν από το σχέδιο παροχής οικονομικής αρωγής και υπηρεσίες υγείας (πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων) προς τη Γενική Διευθύντρια.

Παραπέμπει, επίσης, σε σημείωμα ημερομηνίας 25.7.2016 από τον Υπουργό Υγείας προς τον κ. Κ. Στίγγα, διοικητικό λειτουργό του Υπουργείου Υγείας στον οποίο, ως ισχυρίζεται, εκχώρησε την εξουσία του. Το σημείωμα αυτό έχει το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Αναφορικά με το πιο πάνω Σχέδιο το οποίο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 7/12/2012, Αρ. 5728, σας εκχωρώ τις εξουσίες μου που απορρέουν από αυτό σε ότι αφορά τις περιπτώσεις αποστολής ασθενών για σκοπούς θεραπείας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, στις 01/08/2016 και 02/08/2016 και από 08/08/2016 μέχρι 17/08/2016 εκτός των εξουσιών για το χειρισμό των περιπτώσεων όπου υπάρχει διαφωνία της Επιτροπής Ειδικών ή και του Αναθεωρητικού Συμβουλίου, την κατ' εξαίρεση απαλλαγή από την επιβάρυνση εξόδων χωρίς την έγκριση της Επιτροπής καθώς και την έγκριση εξόδων που υπερβαίνει το ποσό των 200,000 ευρώ, δικαιώματα τα οποία παραμένουν στον Υπουργό.

2.       Η παρούσα εκχώρησή σας παραχωρείται λόγω άδειας απουσίας της Γενικής Διευθύντριας.  Επισημαίνεται ότι δεν αποκλείει την άσκηση των εξουσιών αυτών από μένα τον ίδιο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου.»

Είναι εσφαλμένη η αναφορά του καθ' ου η αίτηση στην ως άνω εκχώρηση εφόσον όπως προκύπτει καθαρά από το περιεχόμενο του σημειώματος, αυτό που εκχώρησε ο Υπουργός στον συγκεκριμένο λειτουργό είναι την εξουσία του για αποστολή ασθενών για σκοπούς θεραπείας στο εσωτερικό και εξωτερικό για συγκεκριμένα καθορισμένες ημερομηνίες. Η εκχώρηση όμως της εξουσίας που αφορά το επίδικο θέμα φαίνεται να έγινε με το σημείωμα ημερομηνίας 17.7.2015. Συνεπώς, ορθά λήφθηκε η απόφαση από τον Γενικό Διευθυντή. Η υπογραφή της απόφασης από πρόσωπο «για Γενική Διευθύντρια» δεν επηρεάζει το κύρος ή τη νομιμότητα της απόφασης.

Σε σχέση με την πλάνη περί τα πράγματα και την έλλειψη δέουσας έρευνας, η αιτήτρια επιχειρηματολογεί ότι ο καθ' ου η αίτηση παρέλειψε να διερευνήσει το επείγον της κατάστασης υγείας της αιτήτριας που επέβαλλε την άμεση επέμβαση κατά παράβαση των προνοιών του άρθρου 2 του σχεδίου.

Το άρθρο 2 του σχεδίου προνοεί τα πιο κάτω:

«1.  Οικονομική Αρωγή σε ασθενή, για διάγνωση ή θεραπεία εκτός κρατικών νοσηλευτηρίων ή με τη μετάκληση ειδικού εμπειρογνώμονα στα κρατικά νοσηλευτήρια παρέχεται:-

(α)  αν η πάθηση του δεν μπορεί να τύχει αποτελεσματικής διάγνωσης ή θεραπείας στα κρατικά νοσηλευτήρια,

(β)  αν η διάγνωση ή θεραπεία δεν μπορεί να παρασχεθεί από τα κρατικά νοσηλευτήρια μέσα στα χρονικά όρια που από ιατρική άποψη επιβάλλει η κατάσταση της υγείας του ασθενούς και η πιθανή εξέλιξη της υγείας του.»

Η αιτήτρια αναφέρει τα ακόλουθα στην επιστολή ημερομηνίας 4.5.2016 με την οποία ζήτησε επανεξέταση της απόφασης του καθ' ου η αίτηση:

«Γνωρίζω ότι οι χειρουργικές επεμβάσεις που έκαμε η σύζυγος μου στον ιδιωτικό τομέα μπορούσαν να γίνουν στον Κυβερνητικό τομέα, όπου πραγματικά υπάρχουν εξαιρετικοί επιστήμονες, αλλά λόγω των μακρών λίστων αναμονής, αυτό τουλάχιστο ανέφεραν συχνά τα μέσα μαζική επικοινωνίας, αποτάθηκα αμέσως στον ιδιωτικό τομέα γιατί η σύζυγος μου είχε προϊστορία με τον καρκίνο και η ψυχική της κατάσταση ήτο στο ναδίρ.

Τον Φεβρουάριο 2014, η σύζυγος μου διαγνώστηκε με καρκίνο (μικρός όγκος) στον αριστερό μαστό.  Έγιναν οι χειρουργικές επεμβάσεις στον ιδιωτικό τομέα για την αφαίρεση του όγκου αλλά και των λεμφαδένων της αριστερής μασχάλης.  Ακολούθησε θεραπεία στο ογκολογικό κέντρο της Τραπέζης Κύπρου με αριθμό αναφοράς BOCOC ΧΧΧ.  Σε κάποιο στάδιο η ιατρός που παρακολουθούσε την σύζυγο μου ζήτησε να γίνει κολονοσκόπηση και να της πάρουμε το αποτέλεσμα κατά την επόμενη μας επίσκεψη στο ογκολογικό.  Προτού γίνει η πιο πάνω εξέταση, η γυναίκα μου ζήτησε να κάμει και τεστ Παπανικολάου.  Αποταθήκαμε τότε στο γυναικολόγο κ. Κασίνη ο οποίος έκαμε την σχετική εξέταση με υπέρυχους όπου και διαπιστώθηκαν μία μεγάλη κύστη καθώς και άλλες μικρές, στην μήτρα και ωοθήκες.  Η συμβολή του γιατρού ήτο να γίνει αφαίρεση των κύστεων χωρίς καθυστέρηση γιατί η μεγάλη κύστη ήτο επικίνδυνη, μπορούσε να σπάσει.  Για τούτο η γυναίκα μου υποβλήθηκε σε υστερεκτομή.  Επίσης αφαιρέθηκε και το τυφλό έντερο γιατί όπως μας ανέφερε ο γιατρός δεν του άρεσε η εμφάνιση του.

Μερικές μέρες μετά την πιο πάνω επέμβαση έγινε η κολονοσκόπηση και το αποτέλεσμα της βιοψίας ήτο καρκίνος στο παχύ έντερο.»

Τα πρακτικά της συνεδρίας του αναθεωρητικού συμβουλίου ημερομηνίας 11.7.2016 αναφέρουν τα εξής:

«Τα μέλη του Αναθεωρητικού Συμβουλίου, μελέτησαν την περίπτωση του πιο πάνω ασθενή με βάση το άρθρο 10 του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Αρωγής για Υπηρεσίες Υγείας που δεν προσφέρονται στο Δημόσιο Τομέα καθώς και την εισήγηση της Επιτροπής Ειδικών Γυναικολογίας (ερ.78) στην παρουσία του Διευθυντή της Γυναικολογικής Κλινικής του NAM ΙII - Δρ. Α. Χριστοφίδης και του Δρ. Γ. Σολωμού - Ιδιώτη Γυναικολόγου και συμφωνούν ότι η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε η ασθενής σε νοσηλευτήριο του ιδιωτικού τομέα, πραγματοποιείται και στα κρατικά νοσηλευτήρια όπου η ασθενής δεν αποτάθηκε.  Η κλινική κατάσταση της ασθενούς της επέτρεπε να αποταθεί για επέμβαση στα κρατικά νοσηλευτήρια.»

Η εισήγηση της επιτροπής ειδικών γυναικολογίας στην οποία αναφέρεται το ως άνω πρακτικό και αποτελεί το ερυθρό 78 του διοικητικού φακέλου που κατατέθηκε ως Τεκμήριο 1, έχει ημερομηνία 19.2.2016 δηλαδή δόθηκε στα πλαίσια εξέτασης της αρχικής αίτησης και όχι κατά την επανεξέταση. Στην αρχική της αίτηση, όμως, η αιτήτρια δεν αναφέρεται στο ζήτημα του επείγοντος το οποίο επεξηγεί στην επιστολή για επανεξέταση. Από την άλλη, τα ιατρικά πιστοποιητικά που είχε υποβάλει η αιτήτρια με την αίτησή της δεν περιέχουν καμία αναφορά σε πιεστικά χρονικά περιθώρια που επέβαλλαν την άμεση υποβολή της αιτήτριας στις συγκεκριμένες επεμβάσεις ενώ το άρθρο 2.1.(β) του σχεδίου αναφέρεται σε «χρονικά όρια που από ιατρική άποψη επιβάλλει η κατάσταση της υγείας του ασθενούς».

Παρόλαυτά, καταλήγω ότι δεδομένης της αναφοράς της αιτήτριας στην επιστολή της ημερομηνίας 4.5.2016 περί επείγοντος, ο καθ' ου η αίτηση όφειλε να διερευνήσει περαιτέρω τον ισχυρισμό της αιτήτριας από ιατρικής άποψης έτσι ώστε να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα. Συνεπώς, διαπιστώνω έλλειψη δέουσας έρευνας.

Για τους πιο πάνω λόγους η προσφυγή επιτυγχάνει και η προσβαλλόμενη απόφαση ακυρώνεται.

Επιδικάζονται €1400 έξοδα πλέον Φ.Π.Α. υπέρ της αιτήτριας και εναντίον του καθ' ου η αίτηση.

 

Ε. Μιχαήλ, ΔΔΔ

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter1649