Ο Δ.Δ. απέρριψε προσφυγή της ετ. Ν. Νεοφύτου ΙΕΠΕ και του νευροχειρούργου Νεοφύτου κατά του ΟΑΥ


ΟΑΥ: «Ο Οργανισμός έχει σοβαρούς λόγους να πιστεύει ότι το φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες φροντίδας υγείας εκ μέρους σας ενδεχομένως να έχει διενεργήσει πράξεις που συνιστούν απάτη ή ενέχουν το στοιχείο του δόλου ή της έλλειψης ηθικής και οδηγούν σε εκμετάλλευση του ΓεΣΥ»

Το Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε προσφυγή 1) της εταιρίας Νεόφυτος Νεοφύτου Ι.Ε.Π.Ε., που είναι το νομικό πρόσωπο, συνδεδεμένο με το σύστημα πληροφορικής του ΓεΣΥ για να παρέχει υπηρεσίες υγείας και 2) του  αιτητή  Δρος XXXX Νεοφύτου, ειδικού νευροχειρούργου.

Οι αιτητές καταχώρησαν στις 25.6.2021 προσφυγή, με την οποία αξίωναν από το Δικαστήριο ακύρωση της απόφασης του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, ημερομηνίας 3.6.2021, με την οποία αναστάληκε η εκτέλεση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας Ειδικού Ιατρού Συγκεκριμένων Ειδικοτήτων ή Συγκεκριμένων Ειδικοτήτων και Εξειδικεύσεων στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) ημερομηνίας 31.5.2019, μεταξύ του Οργανισμού και της αιτήτριας αρ. 1.

Την ίδια ημερομηνία, καταχωρήθηκε και ενδιάμεση μονομερής αίτηση για έκδοση προσωρινού διατάγματος αναστολής εκτέλεσης της πιο πάνω αναφερόμενης αποφάσεως.

Το Δικαστήριο στην απόφασή του αναφέρει ότι: «Στη βάση της κατάληξης πως το αντικείμενο της προσφυγής αφορά σε ζήτημα ιδιωτικού δικαίου, η προσφυγή απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. Αναπόφευκτα, την ίδια κατάληξη έχει και η αίτηση για χορήγηση διατάγματος αναστολής εκτέλεσης, η οποία συνιστά παρεμπίπτουσα διαδικασία σε σχέση με την κύρια αίτηση.

Επιδικάζονται εναντίον των αιτητών και υπέρ του καθ΄ ου η αίτηση €1.500 πλέον Φ.Π.Α.»

Σύμφωνα με την απόφαση όπως αναρτήθηκε στην επiσημη ιστοσελίδα CYLaw :  

Ο Οργανισμός απέστειλε προς την αιτήτρια αρ. 1, επιστολή ημερομηνίας 27.1.2021, σε σχέση με αυτεπάγγελτη έρευνα αναφορικά με συγκεκριμένες απαιτήσεις που έχουν υποβληθεί από την αιτήτρια αρ. 1, σε σχέση με δραστηριότητες που έχουν διενεργηθεί από τον αιτητή αρ. 2 , για την περίοδο μεταξύ 1.11.2019 - 31.10.2020. Όπως αναφέρεται στην εν λόγω επιστολή, από έλεγχο που διενεργήθηκε στο σύστημα πληροφορικής, διαφάνηκε πως συγκεκριμένες δραστηριότητες για τις οποίες υπεβλήθη απαίτηση, δεν ήταν ιατρικώς αναγκαίες και/ή δεν υπήρχαν ενδείξεις που να δικαιολογούν την διενέργεια ή επανάληψή τους. Κάλεσε δε τους αιτητές, όπως υποβάλουν τις παραστάσεις τους επί των πιο πάνω, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Όπως αναφέρεται από τους αιτητές στα γεγονότα της προσφυγής, η εν λόγω επιστολή δεν είχε παραληφθεί και κατέστη γνωστή προς αυτούς, μόνον μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε λειτουργός του Οργανισμού με τον αιτητή αρ. 2 στις 19.5.2021. Οι αιτητές απέστειλαν τις θέσεις τους προς τον Οργανισμό, δια επιστολής ημερομηνίας 27.5.2021.

«Ο ΟΑΥ εξέδωσε την προσβαλλόμενη, με την παρούσα προσφυγή, απόφαση ημερομηνίας 3.6.2021. Καθίσταται αναγκαία η παράθεση εκτενούς μέρους της προσβαλλόμενης απόφασης:

«1. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ο «Οργανισμός»), άνευ επηρεασμού των λοιπών δικαιωμάτων του που απορρέουν από τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας Ειδικού Ιατρού Συγκεκριμένων Ειδικοτήτων ή Συγκεκριμένων Ειδικοτήτων και Εξειδικεύσεων στο Γενικό Σύστημα, ημερομηνίας 31.5.2019 (η «Σύμβαση») αποφάσισε, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 6 και του άρθρου 9.6 της Σύμβασης, όπως αναστείλει άμεσα την εκτέλεση της, άνευ επηρεασμού των δικαιωμάτων του Οργανισμού που απορρέουν από αυτήν.

2. Ο Οργανισμός έχει σοβαρούς λόγους να πιστεύει ότι το φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες φροντίδας υγείας εκ μέρους σας ενδεχομένως να έχει διενεργήσει πράξεις που συνιστούν απάτη ή ενέχουν το στοιχείο του δόλου ή της έλλειψης ηθικής και οδηγούν σε εκμετάλλευση του ΓεΣΥ, κατά παράβαση των υποχρεώσεων που βαραίνουν τόσο το ίδιο όσο και εσάς και οι οποίες απορρέουν από τις πρόνοιες ης Σύμβασης και/ή τις διατάξεις του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου 89(Ι)/2001, ως έχει τροποποιηθεί (ο «Νόμος»), των Κανονισμών, Εσωτερικών Κανονισμών, Αποφάσεων και Εγκυκλίων που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου.

3. Ειδικότερα [.]

4. Δεδομένων των πιο πάνω ο Οργανισμός αποφάσισε δυνάμει του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου: άρθρο 39 [Έλεγχος τήρησης των υποχρεώσεων των παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας], άρθρα 40(1) [ Λόγοι αναστολής ή τερματισμού της σύμβασης παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας] και άρθρο 63 [Εξέταση παραβάσεων και επιβολή διοικητικών προστίμων από τον Οργανισμό] να διεξάγει επίσημη έρευνα τόσο για τις υπό αναφορά δραστηριότητες όπως και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις δραστηριοτήτων για τις οποίες ο Οργανισμός έχει σοβαρούς λόγους να πιστεύει ότι υποβλήθηκαν απαιτήσεις για δραστηριότητες που δεν πραγματοποιήθηκαν».

5. Περαιτέρω, ο Οργανισμός αποφάσισε να ασκήσει το δικαίωμα του δυνάμει της μεταξύ σας Σύμβασης και του Νόμου και να αναστείλει προσωρινά  της Σύμβαση μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Παρακαλώ σημειώστε πως στα πλαίσια της έρευνας θα σας δοθεί το δικαίωμα να υποβάλετε τις θέσεις σας και θα ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα. Σημειώνεται ότι, ανάλογα με το πόρισμα της διεξαχθείσας έρευνας ο Οργανισμός δυνατόν να προβεί σε άρση της αναστολής ή τερματισμό της Σύμβασης, όπως και σε άλλα μέτρα που τυχόν κριθούν αναγκαία και που αφορούν πιθανές παραβάσεις των υποχρεώσεων σας - ως συμβεβλημένος παροχέας, και/ή των φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας εκ μέρους σας - συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης άλλων αρμόδιων φορέων σε περίπτωση διαπίστωσης τέτοιων παραβάσεων που θα χρήζουν ενδεχομένως ποινικής διερεύνησης.

6. Επιπρόσθετα, πληροφορείστε ότι ο Οργανισμός επιφυλάσσει όλα τα νόμιμα δικαιώματα του για τη λήψη όλων των δεόντων μέτρων, οι οποίες απορρέουν από τις πρόνοιες της Σύμβασης και/ή της σχετικής με το ΓεΣΥ νομοθεσίας».

Για λόγους δεοντολογίας το Ygeia-News παραθέτει αυτούσια την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου.

Aυτούσια η απόφαση ΕΔΩ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
1978