Ανακοίνωση Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για Παιδίατρους


Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας κατόπιν συζητήσεων με παιδίατρους οι οποίοι εξέφρασαν την πρόθεση τους να ενταχθούν στο ΓεΣΥ, ανακοινώνει τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις/προσθήκες στις προτάσεις που τους στάλθηκαν στις 9/1/2019:

 • Οι κατά κεφαλήν αμοιβές για το 2019 θα ισχύσουν ως ελάχιστες κατά κεφαλήν αμοιβές μέχρι 31 Μαΐου 2022.
 • Οι κατά κεφαλήν αμοιβές καθορίζονται ως οι ελάχιστες αμοιβές. Σε περίπτωση που παραμείνει αδιάθετο κονδύλι, οι εν λόγω αμοιβές θα μπορούν να αναπροσαρμοστούν προς τα πάνω μέχρι 15%.
 • Η ημερομηνία έναρξης υπολογισμού της κατά κεφαλήν αμοιβής καθορίζεται ως η ημερομηνία που ο παιδίατρος αποδέχεται ηλεκτρονικά στο σύστημα το παιδί (δικαιούχο) και όχι η ημερομηνία πρώτης επίσκεψης του δικαιούχου στον παιδίατρο για ταυτοποίηση.
 • Για τον πρώτο μήνα εφαρμογής του ΓεΣΥ (Ιούνιο 2019) ο Οργανισμός θα καταβάλει την κατά κεφαλήν αμοιβή που αφορά στην περίοδο 1/6/2019 – 15/6/2019, ώστε η πληρωμή για τις πρώτες 15 ημέρες του μήνα να καταβληθεί το αργότερο μέχρι τις 30/6/2019. Ακολούθως η κατά κεφαλήν αμοιβή που αφορά στην περίοδο 16/6/2019 – 30/6/2019 θα καταβληθεί το αργότερο μέχρι στις 15/7/2019. Οι αμοιβές για το μήνα Ιούλιο 2019 και εντεύθεν θα καταβάλλονται το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.
 • Στις περιπτώσεις όπου χορηγείται εμβόλιο που δεν περιλαμβάνεται στο Εθνικό Εμβολιαστικό Σχήμα, ο παιδίατρος θα χρεώνει κατά την κρίση του όπως γίνεται και σήμερα.
 • Η αμοιβή για κάθε τοκετό (φυσιολογικό ή καισαρική) καθώς και (α) τη φροντίδα του νεογνού μέχρι το εξιτήριο με μεγίστη περίοδο παραμονής στο νοσηλευτήριο εβδομήντα δύο (72) ώρες ή (β) μεταφορά/ συνοδεία νεογνού σε άλλο νοσηλευτήριο (όταν ιατρικά κρίνεται αναγκαίο), αναθεωρείται από €150 στα €200. Σε μεταγενέστερο στάδιο θα εξετασθεί ο διαχωρισμός της αμοιβής του τοκετού από τις ημέρες επισκέψεων και τυχόν διαφοροποίηση της μεταφοράς/συνοδείας νεογνού ανάλογα της απόστασης.
 • Για αντιμετώπιση τυχόν φαινόμενου υπερεπισκεψιμότητας καθορίζεται καταβολή συμπληρωμής ύψους €15 από τους ασθενείς προς τους παιδιάτρους, στις περιπτώσεις όπου ο αριθμός επισκέψεων ανά παιδί, ανά έτος, υπερβεί τους πιο κάτω αριθμούς ανά ηλικιακή ομάδα:

Ηλικία

Αρ. Επισκέψεων

0 – 1

10

1 – 3

8

3 - 5

7

6 - 10

4

11-18

3

Από την πιο πάνω ρύθμιση εξαιρούνται οι χρόνιοι ασθενείς, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και τα παιδιά τους.

 • Η αμοιβή για κάθε επίσκεψη από παιδιά που είναι δικαιούχοι σε συστήματα υγείας άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναθεωρείται από €35 σε €45.
 • Διευκρινίζεται ότι ο παιδίατρος δεν είναι υποχρεωμένος όταν απουσιάζει, να ορίζει, μέσω του συστήματος πληροφορικής αντικαταστάτη παιδίατρο. Εντούτοις συστήνεται να καθορίζεται αντικαταστάτης για σκοπούς καλύτερης εξυπηρέτησης των ασθενών.
 • Οποιαδήποτε θέματα αμοιβής του αντικαταστάτη παιδίατρου θα διευθετούνται μεταξύ των μερών (παιδιάτρων).
 • Θα λειτουργήσουν ανά επαρχία ένα ή δύο κέντρα υγείας που θα εφημερεύουν καθημερινά από τις 6μμ μέχρι τις 11μμ, Σαββατοκύριακα και δημόσιες αργίες από τις 9πμ μέχρι τις 11μμ. Η εξεύρεση των κέντρων υγείας θα γίνει μέσω διαδικασίας προσφορών και θα μπορούν να συμμετέχουν και ιδιωτικά κέντρα. Θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε το πρόγραμμα αυτό να ξεκινήσει την 1/6/2019.
 • Το συνολικό όριο ασφαλιστικής κάλυψης έναντι αμέλειας έχει καθοριστεί στις €300.000 για περίοδο ασφάλισης ενός έτους και στις €100.000 για κάθε περιστατικό. Όμως θα γίνουν δεκτές και υφιστάμενες ασφάλειες (ανεξαρτήτως ποσού) μέχρι τη λήξη τους ή το αργότερο μέχρι την 1η Ιουνίου 2020.


Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.




Newsletter












101