Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας για διαπίστευση Ιδ. Νοσηλευτηρίων ενόψει ΓεΣΥ


Το Υπουργείο Υγείας προκηρύσσει το Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Υγείας βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1407/2013 της Επιτροπής για τα έτη 2019 – 2020 και καλεί τα Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον, για υποβολή αιτήσεων για επιχορήγηση της διαδικασίας διαπίστευσής τους. Σύμφωνα με το Σχέδιο, το όριο των ενισχύσεων δεν υπερβαίνει τις €200,000, ανά τριετία, ανά Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο.

Οι δικαιούχοι ορίζονται στο άρθρο 2 του Σχεδίου και η αίτηση μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση στο πλαίσιο του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Υγείας βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1407/2013 της Επιτροπής, με σκοπό τη διαπίστευση των Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων» στην κα Γαβριέλλα Ζακχαίου (Μ33), στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στο Μεσοπάτωμα του Υπουργείου Υγείας, με την ολοκλήρωση της διαπίστευσης του Ιδιωτικού Νοσηλευτηρίου. Οι  αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 31/12/2020. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Η τυχόν παραχώρηση Κρατικής Χορηγίας θα γίνει με έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό. Για το σκοπό αυτό, μαζί με την αίτηση, θα πρέπει να αποσταλεί συμπληρωμένο και το έντυπο εξουσιοδότησης για την καταχώρηση εμβάσματος, το οποίο έχει επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.

Το Σχέδιο, το Έντυπο Αίτησης και τα σχετικά Παραρτήματα επισυνάπτονται για χρήση από τους ενδιαφερόμενους φορείς.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
325