Παράταση υποβολής αιτήσεων στο Υπ. Υγείας για κρατικές ενισχύσεις για 2021


 Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, λόγω υποβολής αρκετών αιτημάτων από Εθελοντικές Οργανώσεις, Συνδέσμους και Ιδρύματα για παράταση υποβολής αίτησης για κρατική ενίσχυση για το έτος 2021, αποφάσισε όπως δοθεί παράταση μέχρι την Τρίτη 31.08.2021 για τα πιο κάτω Σχέδια του, όπως αυτά προκηρύχθηκαν στις 10 Μαΐου 2021:

Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Υγείας βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 360/2012 της Επιτροπής για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος για το έτος 2021 και

Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Υγείας βάσει της Απόφασης 2012/21 ΕΕ, για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος για το έτος 2021.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
1080