Διαδικασία Αξιολόγησης Αιτημάτων για έκδοση Υποστηρικτικής Επιστολής (Letter of Endorsement)


Για Συμμετοχή σε Υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς (ΕΔΑ) – Πλήρη Μέλη

Σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσής του ημερομηνίας 04/10/2019, το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι για την έκδοση της Υποστηρικτικής Επιστολής (Letter of Endorsment) για συμμετοχή σε κάποιο υφιστάμενο ΕΔΑ, θα πρέπει να υποβληθούν τα εξής:

(1) Έντυπο αίτησης συμμετοχής, το οποίο είναι προσβάσιμο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://webgate.ec.europa.eu/sante-xmlgate/#!/forms/ern-application/v1. Το εν λόγω έντυπο θα πρέπει να συμπληρωθεί online και πριν υποβληθεί στην Επιτροπή να αποθηκευτεί σε μορφή PDF και να σταλεί στο Υπουργείο Υγείας για σκοπούς εσωτερικής αξιολόγησης.

(2) Έντυπο αυτό-αξιολόγησης, το οποίο είναι προσβάσιμο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://webgate.ec.europa.eu/sante-xmlgate/#!/forms/ern-application/v1. Το εν λόγω έντυπο θα πρέπει να συμπληρωθεί online και πριν υποβληθεί στην Επιτροπή να αποθηκευτεί σε μορφή PDF και να σταλεί στο Υπουργείο Υγείας για σκοπούς εσωτερικής αξιολόγησης.

(3) Καταστατικό του οργανισμού / φορέα και πιστοποιητικό εγγραφής του, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία και επιστολή από τον Δικηγόρο του που να εξηγεί το νομικό καθεστώς του συγκεκριμένου Νομικού Προσώπου και βεβαίωση «Καλώς Έχειν» (Good Standing) από την αρμόδια αρχή.

(4) Ελεγμένοι λογαριασμοί για το προηγούμενο έτος από εγκεκριμένο ελεγκτή, συμπεριλαμβανομένης αναλυτικής κατάστασης ταμειακής ροής του προηγούμενου έτους.

(5) Άλλα στοιχεία που πιθανόν να κριθεί αναγκαίο να προσκομιστούν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του αιτήματος.

Τα πιο πάνω θα πρέπει να υποβληθούν στο Υπουργείο Υγείας το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 29/10/2019, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected] και [email protected].  
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
444