Αίτηση για λειτουργία Κέντρου Στήριξης και Θεραπείας ενήλικων με εμπειρία σεξουαλικής κακοποίησης ή εκμετάλλευσης ως παιδιά


Το Υπουργείο Υγείας, με βάση το άρθρο 3 του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας για την παροχή υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος, καλούν με την παρούσα πρόσκληση, ενδιαφερόμενους όπως υποβάλουν αίτηση για τη λειτουργία εξειδικευμένου κέντρου στήριξης και θεραπείας ενήλικων ατόμων με εμπειρίες σεξουαλικής κακοποίησης ή εκμετάλλευσης ως παιδιά.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να λάβουν πληροφορίες για τις προδιαγραφές λειτουργίας του κέντρου από το επισυναπτόμενο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και για τους όρους χρηματοδότησης από το Υπουργείο Υγείας.

Η χρηματοδότηση της πρότασης και η υποβολή αίτησης θα γίνεται μέσα από το Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Υγείας (De Minimis) το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.cy. Για την αξιολόγηση των προτάσεων, θα ληφθούν υπόψη (i) η συνάφεια του αιτητή /φορέα με το θέμα και (ii) το προτεινόμενο κόστος λειτουργίας.

Δικαιούχοι Φορείς είναι Σωματεία, Ιδρύματα και Οργανισμοί εγγεγραμμένοι σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία που ασχολούνται με την εθελοντική προσφορά στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Υπουργείο Υγείας (Διεύθυνση: 6ος Όροφος, Γωνία Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 1448, Λευκωσία) το αργότερο μέχρι τις 31 Ιουλίου 2019, μέσα σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται «Υποβολή αίτησης για τη λειτουργία κέντρου στήριξης και θεραπείας ενήλικων ατόμων με εμπειρίες σεξουαλικής κακοποίησης ή εκμετάλλευσης ως παιδιά».

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο Υπουργείο Υγείας:
Αρ. τηλεφώνου: +357 22 605739 (Παρασκευάς Αντωνίου) Αρ. τηλεομοιότυπου (φαξ): +357 22 605529
Διεύθυνση: Γωνία Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 1448, Λευκωσία, Κύπρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΙΩΣΕΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΕ ΝΕΑΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

Α. Περιγραφή προγράμματος

Οι υπηρεσίες στήριξης και θεραπείας θα αφορούν στη σωματική και ψυχολογική υγεία του ατόμου το οποίο υπέστη σεξουαλική ή άλλη κακοποίηση κατά την περίοδο που ήταν παιδί, καθώς και στην κοινωνική του λειτουργία. Οι υπηρεσίες θα συμπεριλαμβάνουν ψυχολογική, κοινωνική, νομική και ιατρική στήριξη ή συμβουλευτική και θα επεκτείνονται σε παρακολούθηση της κατάστασης του προσώπου, εφόσον το επιθυμεί, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της στήριξης ή περαιτέρω παρεμβάσεις αν χρειάζονται. Επιπρόσθετα θα προσφέρεται στήριξη σε μέλη της οικογένειας ή του υποστηρικτικού τους περιβάλλοντος.

Οι υπηρεσίες καταπολέμησης και πρόληψης θα έχουν ως προτεραιότητα την αλλαγή των κοινωνικών στάσεων και στερεοτύπων που δυσκολεύουν τις ζωές των ατόμων που έχουν εμπειρίες σεξουαλικής κακοποίησης ή την δυνατότητά τους να ζητήσουν ή να λάβουν βοήθεια. Θα περιλαμβάνουν δράσεις και υπηρεσίες για ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση της κοινωνίας και επαγγελματιών σε θέματα που αφορούν τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση συμπεριλαμβανομένου του στίγματος. Καθώς επίσης τις υγιείς σχέσεις και τη σεξουαλική υγεία.

Οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (ΥΨΥ) έχουν την ευθύνη εφαρμογής του πιο πάνω προγράμματος οι οποίες εκδίδουν την άδεια λειτουργίας και επιθεωρούν σε τακτική βάση ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου βάση των πιο κάτω προδιαγραφών.

 1. Το Κέντρο λειτουργεί με τρόπο που να προάγει τα δικαιώματα και το συμφέρον κάθε ατόμου, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και Παιδικής Πορνογραφίας και την Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας.
 2. Θα πρέπει να διεξαχθεί εκστρατεία ενημέρωσης προς το ευρύ κοινό για την λειτουργία του Κέντρου.
 3. Για κάθε άτομο καταρτίζεται ατομικό Σχέδιο Στήριξης με σκοπό τη σφαιρική διαχείριση όλων των θεμάτων του μέσω του καθορισμού επιμέρους στόχων σε τομείς που αφορούν το κάθε άτομο ξεχωριστά.
 4. Εργοδοτείται Διοικητικό και Επιστημονικό Προσωπικό. Συγκεκριμένα το προσωπικό θα αποτελείται από: Διοικητικό Προσωπικό:
  - Διευθυντή/τρια - θα πρέπει να κατέχει αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλο ή ισότιμο και αντίστοιχο προσόν ανώτατης εκπαίδευσης σε ένα από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Κοινωνική Εργασία / Ευημερία /Πρόνοια, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση. Γνώση και εμπειρία στο συγκεκριμένο ή σχετικό αντικείμενο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.- Λειτουργός Γραφείου
  Επιστημονικό Προσωπικό:
  - Κλινική Διευθύντρια/Διευθυντή - Εγγεγραμμένη/οςι στα μητρώα Εγγεγραμμένων Ειδικών Ψυχολόγων του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων.
  - Δύο Ειδικοί Ψυχολόγοι - Εγγεγραμμένοι στα μητρώα Εγγεγραμμένων Ειδικών Ψυχολόγων του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων. (Ενας άντρας και μια γυναίκα ώστε να υπάρχει, εκεί όπου είναι εφικτό, επιλογή φύλου για τα άτομα που εξυπηρετούνται.)
  - Κοινωνική/ό Λειτουργό - Εγγεγραμμένη/ος στο Μητρώο του Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου
  - Λειτουργός Καταπολέμησης και Πρόληψης - Κάτοχος τουλάχιστον πτυχίου στη Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Κοινωνική Εργασία, Παιδαγωγική ή άλλο σχετικό κλάδο ή κάτοχος πτυχίου και με εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο.
  - Νοσηλευτής ή Νοσηλεύτρια - Εγγεγραμμένη στο Παγκύπριο Σύνδεσμό Νοσηλευτών και Μαιών.
  - Νομικός Σύμβουλος - μερικής απασχόλησης ή αγορά υπηρεσιών
 5. . Όλα τα μέλη του προσωπικού θα πρέπει να τύχουν αρχικής εξειδικευμένης εκπαίδευσης καθώς και να λαμβάνουν συνεχή εκπαίδευση κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Κέντρου είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.
 6. Κάθε μέλος του προσωπικού πρέπει να κατέχει πρωτότυπο πιστοποιητικό, σύμφωνα με το άρθρο 22(6) του περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου Ν.91(Ι)/2014, που εκδίδεται από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, το οποίο να βεβαιώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε σεξουαλικό αδίκημα ενάντια σε παιδιά όπως προβλέπεται στα άρθρα 6 μέχρι 10 και 15 του Νόμου Ν.91(Ι)/2014
  7. Κάθε μέλος του προσωπικού πρέπει να κατέχει λευκό ποινικό μητρώο και να μην έχει καταδικαστεί ή να εκκρεμεί σε βάρος του υπόθεση για άσκηση βίας ή ασέλγειας ενάντια σε παιδί ή ενήλικα.
  8. Κάθε μέλος του προσωπικού προσκομίζει ιατρικό πιστοποιητικό ότι δεν πάσχει από οποιαδήποτε μεταδοτική ασθένεια (αναλύσεις για μεταδοτικές ασθένειες και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα).
  9. Το Κέντρο θα λειτουργεί σε συνεργασία με κρατικές υπηρεσίες. Οι συνεργασίες θα συζητηθούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες και θα οριστούν μέσω πρωτοκόλλων συνεργασίας.
  10Το Κέντρο θα στεγαστεί σε κτηριακή υποδομή κατάλληλη για την εξυπηρέτηση των σκοπών του και σε τοποθεσία προσβάσιμη από τα μέσα μαζική μεταφοράς.
  11. Όλοι οι χώροι του κέντρου θα πρέπει να είναι προσβάσιμοι σε άτομα με αναπηρίες και θα πληρούν προδιαγραφές των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
  12. Το κέντρο θα διαθέτει χώρο υποδοχής, χώρους πραγματοποίησης ατομικών και ομαδικών συνεδρίων με τον απαραίτητο για τη φύση της κάθε υπηρεσίας τεχνολογικό και άλλο εξοπλισμό, γραφεία και χώρο εκπαίδευσης.
  13. Το κτήριο έχει πιστοποιητικό καταλληλότητας από τις ακόλουθες Υπηρεσίες:
  - Υγειονομικές Υπηρεσίες

  - Πυροσβεστική Υπηρεσία

  - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

  - Τμήμα Δημοσίων Εργων

  - Ηλεκτρομηχανολογικές Υπηρεσίες

  - Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
520