Ακυρώνεται εν μέρει απόφαση της Κομισιόν για καρτέλ επί του καρδιολογικού φαρμάκου περινδοπρίλης


ΒΡΥΞΕΛΕΣ (ΚΥΠΕ)- Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΓΕΕ), με σημερινή του απόφαση, ακυρώνει εν μέρει παλαιότερη απόφαση της Κομισιόν με την οποία διαπιστώθηκαν συμπράξεις (καρτέλ) και κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά της περινδοπρίλης, φαρμάκου προοριζομένου για την καταπολέμηση της υπέρτασης και της καρδιακής ανεπάρκειας. Το ΓΔΕΕ επιβεβαιώνει ωστόσο ότι ορισμένες συμφωνίες διακανονισμού για διπλώματα ευρεσιτεχνίας ενδέχεται να συνιστούν περιορισμό του ανταγωνισμού ως εκ του αντικειμένου.
Αναλυτικά το ΓΔΕΕ επιβεβαιώνει ότι οι συμφωνίες που σύνηψε η Servier (η εταιρεία που ανέπτυξε το περινδοπρίλ) με τις Niche, Unichem, Matrix, Teva και Lupin συνιστούν, ως εκ του αντικειμένου τους, περιορισμούς του ανταγωνισμού. Φρονεί, δε όπως και η Κομισιόν, ότι οι εν λόγω εταιρίες παραγωγής γενοσήμων ήταν δυνητικοί ανταγωνιστές της Servier κατά τον χρόνο σύναψης των συμφωνιών. Συναφώς, αποφαίνεται ότι ορθώς έκρινε η Κομισιόν ότι οι εν λόγω εταιρίες είχαν πραγματικές και συγκεκριμένες δυνατότητες να εισέλθουν στην αγορά με τη γενόσημη περινδοπρίλη τους, παρά τα συνδεόμενα με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της Servier εμπόδια, τη δυσκολία λήψης αδειών κυκλοφορίας στην αγορά για το προϊόν τους, τις τεχνικές δυσχέρειες για την ανάπτυξη του προϊόντος αυτού και τις οικονομικές δυσχέρειες που αντιμετώπιζαν.
Εντούτοις, το Γενικό Δικαστήριο προβαίνει σε μείωση κατά 30% του ποσού του προστίμου που επιβλήθηκε στη Servier λόγω της συμφωνίας που συνήφθη με τη Matrix, καθώς εκτιμά ότι, λαμβανομένης υπόψη της συνάρτησης της συμφωνίας αυτής με τη συμφωνία που η Servier είχε συνάψει με τη Niche και την Unichem, η Κομισιόν έπρεπε να έχει εφαρμόσει επιπλέον μείωση σε σχέση με εκείνη που είχε ήδη εφαρμόσει για το σύνολο των συμφωνιών λόγω της σώρευσης παραβάσεων. Το ποσό του προστίμου που επιβλήθηκε στη Servier για τη συμφωνία που συνήθφη με την Matrix, στο οποίο κατέληξε το Γενικό Δικαστήριο ασκώντας την πλήρη δικαιοδοσία του, ανέρχεται σε 55,38 εκατομμύρια ευρώ αντί 79,12 εκατομμυρίων ευρώ.
Όσον αφορά τις συναφθείσες μεταξύ της Servier και της Krka συμφωνίες, το Γενικό Δικαστήριο αποφαίνεται, πρώτον, ότι δεν αποδείχθηκε ότι η Servier παρέσχε πλεονέκτημα που λειτουργεί ως κίνητρο με αντάλλαγμα την απόσυρση της Krka από την αγορά. Ειδικότερα, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει τη διαπίστωση της Κομισιόν ότι η αμοιβή που η Krka όφειλε να καταβάλει στη Servier στο πλαίσιο συμφωνίας για την παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 947 δεν συνομολογήθηκε υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Δεύτερον, το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει ότι δεν είχε αποδειχθεί ότι, εάν δεν υπήρχαν οι συμφωνίες, η Krka θα είχε πιθανώς εισέλθει στις επίμαχες αγορές αναλαμβάνοντας τον σχετικό κίνδυνο και ότι η συνέχιση των διαδικασιών που η Krka είχε κινήσει κατά του διπλώματος ευρεσιτεχνίας 947 θα είχε, πιθανώς, ή ακόμη ευλόγως, καταστήσει δυνατή τη γρηγορότερη ή πληρέστερη ακύρωση του εν λόγω διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Κατά συνέπεια, το Γενικό Δικαστήριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υφίσταται συναφώς ούτε περιορισμός του ανταγωνισμού ως εκ του αποτελέσματος.
Το Γενικό Δικαστήριο ακυρώνει επομένως τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στη Servier και στην Krka για την εν λόγω συμφωνία.
Σε ό,τι αφορά την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει ότι, κατά την οριοθέτηση της σχετικής αγοράς, η Κομισιόν υπέπεσε σε πολλαπλή πλάνη ικανή να καταστήσει πλημμελές το αποτέλεσμα της ανάλυσής της.
Στο πλαίσιο αυτό, το ΓΔΕΕ αποφαίνεται ότι η Κομισιόν εσφαλμένως κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Servier κατείχε δεσπόζουσα θέση στην αγορά της περινδοπρίλης στη Γαλλία, στις Κάτω Χώρες, στην Πολωνία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και στην αγορά προηγούμενου σταδίου της τεχνολογίας της δραστικής φαρμακευτικής ουσίας της περινδοπρίλης, και ότι είχε καταχρασθεί τη δεσπόζουσα αυτή θέση κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 102 ΣΛΕΕ.
Το ΓΔΕΕ ακυρώνει επομένως το πρόστιμο που επιβλήθηκε στη Servier βάσει του άρθρου 102 ΣΛΕΕ και μειώνει, συνεπώς, κατά 102,67 εκατομμύρια ευρώ το συνολικό ποσό των προστίμων που επιβλήθηκαν στη Servier με την απόφαση της Κομισιόν.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
145