«Βαφτίζουν οδοντίατρους Γναθοχειρουργούς σε Στοματογναθοπροσωποχειρουργούς»


Ως σκανδαλώδης χαρακτηρίζεται από την Εταιρεία Στοματογναθοπροσωποχειρουργών Κύπρου η πρόθεση της Βουλής για αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη Στοματογναθοπροσωπική χειρουργική, με σκοπό τη μετονομασία των οδοντίατρων Γναθοχειρουργών σε Στοματογναθοπροσωποχειρουργούς. Προσπάθεια, που σύμφωνα με την Εταιρεία Στοματογναθοπροσωποχειρουργών Κύπρου, ελαύνεται από αλλότρια κίνητρα(γίνεται λόγος για συγκεκριμένο βουλευτή) και συνιστά ουσιαστικά παραχώρηση στάτους σε μη επαγγελματίες γιατρούς (οδοντίατρους).

Συγκεκριμένα, όπως πληροφορείται το Ygeia-News, η τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας- επί της οποίας η συζήτηση έχει ολοκληρωθεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας και παραπέμπεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια-, προωθείται παρά την εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη των άμεσα εμπλεκομένων φορέων, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η Εταιρεία Στοματογναθοπροσωποχειρουργών Κύπρου.

Βάσει της τροποποίησης της νομοθεσίας, «ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου(1) ή οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, πρόσωπα τα οποία έχουν μετονομαστεί από γναθοχειρουργοί σε στοματογναθοπροσωπικοί χειρουργοί δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού 8Α των περί Οδοντιάτρων(Ειδικά Προσόντα)Κανονισμών του 2004 μέχρι 2015, και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Οδοντιάτρων, δύνανται να ασκούν την ειδικότητα της Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής, ανεξάρτητα από εγγραφή τους στο Μητρώο Ιατρών».

Από πλευράς Εταιρείας Στοματογναθοπροσωποχειρουργών Κύπρου, εκφράζεται η θέση πως η προσπάθεια μικρού αριθμού οδοντιάτρων για τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, δεν λαμβάνει υπόψη το έννομο συμφέρον των ασθενών, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, αλλά και των εγγεγραμμένων ιατρών. Όπως τονίζει η Εταιρεία, ο λόγος για τον οποίο οι συγκεκριμένοι οδοντίατροι γναθοχειρουργοί δεν μπορούν να κατέχουν τον τίτλο του στοματογναθοπροσωπικού χειρουργού, είναι η μη κατοχή του ακαδημαϊκού προσόντος του ιατρού, ακαδημαϊκού προσόντος που είναι απαραίτητο για να διασφαλίσει τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των ασθενών και να διαφυλάξει την ακεραιότητα του επαγγέλματος.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Εταιρεία Στοματογναθοπροσωποχειρουργών Κύπρου, κατέχει νομική αρωγή έγκριτου δικηγορικού γραφείου, βάσει της οποίας μια τέτοια προσπάθεια, δηλαδή αναθεώρησης του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη Στοματογναθοπροσωπική χειρουργική, με σκοπό τη μετονομασία των οδοντίατρων Γναθοχειρουργών σε Στοματογναθοπροσωποχειρουργούς, θα οδηγούσε σε ασυμβατότητα με το κοινοτικό δίκαιο. Ταυτόχρονα, γίνεται επίκληση γνωμάτευσης του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα ημερομηνίας 10/06/2009, όπου τονιζόταν ότι «δεν θα μπορούσαν όμως να εισαχθούν μεταβατικές διατάξεις και να μετονομαστούν όλοι οι γναθοχειρουργοί σε στοματογναθοπροσωποχειρουργούς. Αυτό θα ερχόταν σε αντίθεση με την Οδηγία 2005/38/ΕΚ. Για να αναγνωριστεί κάποιος ως στοματογναθοπροσωποχειρουργός πρέπει να πληροί τα προσόντα που θέτει η Οδηγία, η οποία έχει ενσωματωθεί στην εσωτερική έννομη τάξη».

«Η πιο πάνω γνωμάτευση», τονίζει το δικηγορικό γραφείο που ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας Στοματογναθοπροσωποχειρουργών Κύπρου, «επιβεβαιώνει ότι τυχόν τροποποίηση της νομοθεσίας θα βρισκόταν σε αντίθεση με το κοινοτικό κεκτημένο, το οποίο δυνάμει του Άρθρου 1 του κυπριακού Συντάγματος υπερισχύει οποιασδήποτε αντίθετης νομοθετικής διάταξης. Θα συνιστούσε δε ασύγγνωστη οπισθοδρόμηση από πλευράς του κυπριακού νομοθετικού πλαισίου, με μοναδικό την ικανοποίηση μικρού αριθμού οδοντιάτρων, σε βάρος των ασθενών και της αξιοπιστίας του επαγγέλματος και της ειδικότητας».




Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.



Newsletter












146